Artykuły/Opinie

Ponowne narodziny sekurytyzacji?

Aneta Waszkiewicz

Sekurytyzacja – to trudne słowo, niemniej jednak od lat 70. ubiegłego stulecia z powodzeniem przyjęło się na rynkach finansowych całego świata. Trudne, bo w języku polskim stanowi tłumaczenie, czy raczej przełożenie z angielskiego  (angl. securities – papiery wartościowe) i w żaden logiczny sposób nie wiąże się z polskim rynkiem finansowym. Trudne bo, kryje się za nim literowa szarada (czy też alfabetyczna zupa alphabet soup):  ABS, MBS, CDO, CLO SCDO, CMO, RMBC, CMBS, ABCP,  która  bardziej utrudnia inwestorom poruszanie się  na rynku niż wspiera decyzje w zakresie zysk/ryzyko.  Trudne i raczej niepożądane w kontekście ostatniego kryzysu  finansowego, kiedy to sekurytyzacja była wskazywana jako podstawowa przyczyna załamania na rynkach. 

Czytaj więcej...

Parabanki: zbyt wiele by upaść?

Piotr Masiukiewicz

Na świecie funkcjonuje i rozwija się zbyt wiele parabanków, by można zlekceważyć to zjawisko bądź do puścić do masowych upadłości.Zgodnie z raportem nowojorskiego FED, operacje przeprowadzane w ramach sektora niebankowych instytucji finansowych w USA stanowiły w 2007 r. niemal dwukrotność operacji zaewidencjonowanych na rachunkach systemu bankowego; w 2010 r. relacja ta zmniejszyła się. Wg. szacunków zawartych w Zielonej księdze Komisji Europejskiej wartość globalnego systemu parabanków wzrosła z 21 bln EUR w 2002 roku do ok. 46 bln. EUR w 2010 roku.; co stanowiło około 30% całego systemu finansowego i połowę aktywów bankowych

Czytaj więcej...

Regulacyjne zamierzenia UE w perspektywie 2020 r. Rynek finansowy?

Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński

W artykule podejmuje się oceny w jakim kierunku podąży legislacja europejskiego rynku finansowego syntetyzując dokonany stan regulacji pokryzysowej, identyfikując obawy i wyzwania przed jakimi stoi nowy komisarz do spraw stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych oraz Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego (ECON). Najważniejsza część artykułu dotyczy ekspozycji problemów, jakie powinny stanowić przedmiot intensywnych działań polskiej polityki władz gospodarczych, aby sektor finansowy nie stał się barierą przyszłego wzrostu gospodarczego.

Czytaj więcej...
 

Jakość danych kredytowych - doświadczenia amerykańskie

Krzysztof Markowski

Rynek amerykański jest jednym z najbardziej dojrzałych rynków kredytów konsumenckich, na którym proces oceny zdolności kredytowej konsumenta jest w bardzo wysokim stopniu zautomatyzowany i oparty głównie na informacjach pochodzących z rejestrów kredytowych. O przyznaniu kredytu, warunkach jego udzielenia przesądza scoring klienta, pokazujący prawdopodobieństwo spłaty kredytu. Niski scoring uniemożliwia uzyskanie kredytu, albo w najlepszym przypadku oznacza zdecydowanie wyższy koszt kredytowania. Brak możliwości obliczenia scoringu (np. ze względu na brak historii kredytowej czy błędne informacje) praktycznie biorąc wyklucza klienta z szeroko pojętego rynku kredytowego. Kluczowe znaczenie informacji kredytowej, zgromadzonej w amerykańskich rejestrach kredytowych, dla dostępu do kredytu powoduje, iż funkcjonowanie rejestrów kredytowych, sposób gromadzenia danych, ich jakość i aktualność są przedmiotem zainteresowania nie tylko uczestników rynku kredytowego: instytucji kredytujących i konsumentów, ale także agend rządowych i organów ustawodawczych

Czytaj więcej...
 

An Encouraging Start for the ECB's Big Bank Review

Nicolas Veron

The European Central Bank (ECB) just announced its planned review of the largest banks in the euro area, before assuming direct supervisory authority over these banks in early November 2014. (March 1, 2014, had been initially envisaged as the date for this transfer of authority from the national to the European level, but various institutional squabbles have delayed it by eight months.) This communication marks the concrete start of a yearlong review process that will be the make-or-break test for Europe’s banking union, which itself is arguably the most important structural change the crisis has prompted in Europe so far.

Czytaj więcej...
 

Komentarz do tekstu Nicolasa Verona "An Encouraging Start for the ECB's Big Bank Review"

Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński

 Debata na temat koncepcji Unii bankowej w Polsce nadal trwa, chociaż temperatura dyskusji zdecydowanie się obniżyła. Wyczuć można dominujące stanowisko, że stoimy „w drzwiach” i przyglądamy się całej skomplikowanej operacji tworzenia nowej architektury regulacyjnej sektora bankowego. Można domniemywać, że część ekonomistów byłaby wielce zadowolona, gdyby skończyło się tylko na deklaracjach utworzenia Unii bankowej. Artykuł N. Verona przekonuje, że tempo prac nad pierwszym filarem Unii bankowej wcale się nie zmniejszyło i jest nadal silna wola stworzenia całkowicie nowego mechanizmu nadzorczego nad bankami działającymi w krajach strefy Euro. Z kilkumiesięcznym opóźnieniem w stosunku do wcześniejszych zapowiedzi będzie dokonana ocena dużych banków (124). Przedmiotem kompleksowej analizy banków będzie ocena ich ryzyka, w tym jakość i wysokość współczynnika adekwatności kapitałowej, stress testy na warunki skrajne i ocena ryzyka nadzorczego.

Czytaj więcej...  

 ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa, tel.: 22 826 99 24, 22 826 81 35, fax.: 22 201 21 13

Twoje imię i nazwisko Twój email Treść


Designed by Studio Interaktywne zgodka.net, Powered by zgodka.net CMS  © 2015 Alterum.pl, All Right Reserved