ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego jest zakładem własnym Warszawskiego Instytutu Bankowości, powołanym w grudniu 2012 r. Placówka ma charakter naukowo-badawczy i analityczny, obejmujący swoim zakresem cały system finansowy, w tym sektor bankowy oraz zagadnienia finansów publicznych. Ośrodek zajmuje się przede wszystkim przygotowywaniem i prezentowaniem opracowań, analiz, raportów oraz opinii wiążących aspekty teoretyczne z praktycznymi, zwłaszcza pod kątem oceny skutków regulacji. Autorami są zarówno przedstawiciele świata akademickiego, jak i instytucji finansowych prywatnych oraz publicznych. Wszystkich zainteresowanych współpracą, opublikowaniem artykułów czy opinii zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem niniejszej strony.

Informacje bieżące

WRĘCZENIE NAGRÓD W POGRAMIE EDUKACYJNYM 

Prof. Stanisław Kasiewicz uczestniczył w dniu 12 czerwca 2017 r. w centrali Banku Polskiej Spółdzielczości (BPS) w uroczystości wręczenia nagród w kolejnej edycji programu „TalentowiSKO”. Ten program edukacyjny od 2013 roku jest organizowany przez Bank Polskiej Spółdzielczości.                             

W jego IV edycji uczestniczyło 500 szkół z liczbą uczniów ok. 40 000. Celem programu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych nawyku systematycznego oszczędzania , krzewienia wiedzy finansowej i przedsiębiorczości. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, co znajduje wyraz między innymi w tym, że ponad 1 mln internautów odwiedziło stronę tego programu.

Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ


KOMITET DO SPRAW STANDARDÓW KWALIFIKACYJNYCH W BANKOWOŚCI POLSKIEJ 

Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz powołał nowego Przewodniczącego Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, którym został dr Lech Kurkliński, Dyrektor Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM.

Akt powołania został wręczony podczas dorocznego zebrania plenarnego przedstawicieli Banków i Szkół – Członków Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych przy ZBP, które odbyło się w Klubie Bankowca w Warszawie 26 kwietnia 2017r.

Przewodniczący Komitetu pełni opiekę merytoryczną nad Systemem Standardów. Jednocześnie szczególne wyrazy podziękowania za zaangażowanie i wkład w rozwój Systemu Standardów oraz za pełnienie wieloletniej funkcji Przewodniczącego Komitetu, przekazano Panu Włodzimierzowi Grudzińskiemu.

Więcej o standardach kwalifikacyjnych tutaj


             MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA                W POZNANIU

Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w dniu 28.04.2017 zorganizował konferencję na temat "SECURITY OF FINANCIAL SYSTEMS AND ECONOMIC POLICIES IN EUROPE AND USA: CHANGES AND CHALLENGES".

Głównym jej celem było dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w szerokim zakresie systemów finansowych i walutowych, pieniędzy, nadzoru finansowego, regulacji i polityki gospodarczej zarówno przez akademików, jak i praktyków z krajów rozwijających się i rozwiniętych. Zakresem konferencji były wyzwania stojące przed systemami finansowymi na świecie i zmiany zachodzące w tych systemach i w ich otoczeniu. 

Głównymi panelistami konferencji byli :

  • prof. Anthony Saunders, New York University, USA 
  • dr Jerzy Pruski, były Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Polsce 

Wśród uczestników prezentujących opinie nie zabrakło Sekretarza Naukowego ALTERUM prof. Stanisława Kasiewicza, kóry przedstawił referat na temat nowych trendów w systemie regulowania rynku usług bankowych. 

Czytaj więcej...

KONFERENCJA PAYMENT MEETING

W dniu 24 kwietnia 2017 roku odbyła sie w Warszawie konferencja PAYMENT MEETING, której uczestnikiem był Sekretarz Nukowy ALTERUM prof S. Kasiewicz.W gronie reprezentantów wiodących banków i kluczowych uczestników rynku płatności dyskutowano nad skalą i szybkością zmian w obszarze digital finance.  Ekspansja fintechów  oraz nowe produkty i usługi finansowe, koncentrujące się na wyjątkowych doświadczeniach, zmieniają preferencje i zachowania klientów. Na konferencji dyskutowano o tym jak wdrożenia technologii i strategii opartych na rozwiązaniach digital, wielokanałowości zmieniają rynek.

 


INAUGURACJA CYKLU WYKŁADÓW SZKOŁY BANKOWOŚCI I FINANSÓW

11 kwietnia 2017 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zainaugurowano projekt multimedialny realizowany w ramach działań m.in. Programu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji” oraz Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”. Jego celem jest przeprowadzenie cyklu wykładów stacjonarnych na wybranych uczelniach w Polsce i jednoczesną bezpośrednią ich transmisję w czasie rzeczywistym do innych jednostek biorących udział w projekcie. Tematem inauguracyjnego spotkania było „25 lat polskiej bankowości”.

Inauguracja zgromadziła w auli im. Roberta Schummana na UKSW ponad 200 studentów oraz zaproszonych gości. Wystąpienie inauguracyjne pt. „Sektor bankowy w Polsce – wczoraj, dziś i jutro” wygłosił Prezes ZBP – Krzysztof Pietraszkiewicz, zaś swoją prelekcję "Polskie banki od 1989 roku" przedstawił dr Lech Kurkliński .

Prezentację można pobrać TUTAJ.


                                                                              

KREDYTOWANIE GOSPODARKI PRZEZ BANKI W NOWYCH UWARUNKOWANIACH REGULACYJNYCH I EKONOMICZNYCH 

 

15 marca 2017 r. w Hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się XXIII edycja Forum Bankowego organizowanego przez Związek Banków Polskich. Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji było „Kredytowanie gospodarki przez banki w nowych uwarunkowanych regulacyjnych i ekonomicznych. W Forum Bankowym 2017 uczestniczyło około 550 osób reprezentujących banki, władze regulacyjne, władze nadzorcze oraz władze monetarne, a także międzybankowe firmy infrastrukturalne, świat nauki i polityki. Obrady Forum były obserwowane przez ok 50 przedstawicieli mediów. 

Forum Bankowe zostało podzielone na cztery sesje:

  1. Aktualne uwarunkowania regulacyjne i ekonomiczne prowadzenia biznesu bankowego.

  2. Stosowanie stałej stopy procentowej przez banki.

  3. Banki w budowie nowoczesnego rynku identyfikacji i usług zaufania w Polsce.

    Możliwości poszerzenia gamy usług bankowych dla klientów.

  4. Sesja specjalna: Nowe programy publiczne dla klientów banków .

 
Więcej o Forum Bankowym 2017 można przeczytać na stronie https://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2017/marzec/obraduje-forum-bankowe-2017
 
Prof S.Kasiewicz i dr L.Kurkliński są autorami rozdziału do publikacji przekazanej uczestnikom Forum Bankowego 2017 pod tytułem "Strategie stóp procentowych w bankowości " za co otrzymali osobiste podziękowania od Prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza, które można zobaczyć tutaj.

 


KONWERSATORIUM W PTE W WARSZAWIE "CZWARTKI U EKONOMISTÓW" 

 

Tematem debaty 16 marca 2017 był UDZIAŁ BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ W RACJONALIZACJI GOSPODAROWANIA I AKTYWIZOWANIU LOKALNEGO KAPITAŁU i w jej trakcie prof. Stanisław Kasiewicz  zaprezentował tezy książki  „ Teoria i praktyka zarządzania ryzykiem regulacyjnym w sektorze finansowym” . Więcej   http://pte.pl/pliki/2/1/CzuE_16_03_2017_0803.pdf


Strona: 1  2
Dyskusje/Opinie

Zasada proporcjonalności a polski sektor bankowy. Uwarunkowania, narzędzia, szanse, zagrożenia

Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński, Włodzimierz Szpringer

 Coraz silniejsza jest świadomość dla kluczowych aktorów rynku usług bankowych, że inflacja prawa jest zagrożeniem dla wzrostu konkurencyjności i paradoksalnie bezpieczeństwa sektora bankowego. Powstaje zatem pytanie, czy można wykorzystać mechanizmy, które ograniczałyby implementacje projektowanych regulacji, których korzyści są niewspółmiernie niskie do kosztów jakie wynikają z ich wdrożenia? Uważamy, że do niewykorzystanych narzędzi należy stosowanie zasady proporcjonalności, która jest powszechnie znana, ale brakuje jej odpowiedniego oprzyrządowania analitycznego oraz wiarygodnych danych. Przekonani jesteśmy również, że szersze wykorzystanie zasady proporcjonalności dla oceny projektowanych i obowiązujących regulacji będzie budować nowe solidniejsze relacje zaufania między regulatorami a podmiotami regulowanymi. Dlatego przedstawiamy w niniejszym opracowaniu zasadę proporcjonalności oraz  potencjalną rolę jaką może spełniać przy ocenie regulacji.

Czytaj więcej...

Program pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi Mieszkanie dla Młodych

Sebastian Ratajczyk

Program Mieszkanie dla młodych (MdM) w głównej części skierowany jest do osób (małżeństw, osób samotnie wychowujących dziecko oraz tzw. singli) w wieku do 35 lat, chcących nabyć na rynku pierwotnym swoje pierwsze mieszkanie (lokal mieszkalny, albo dom jednorodzinny5) z wykorzystaniem kredytu (wyłącznie na zakup mieszkania).

Czytaj więcej...

Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego – co dalej?

Jacek Trentowski

Wyrokiem z dnia 14.04.2015r. Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 Prawa bankowego za niekonstytucyjne. Jest to równoznaczne z likwidacją instytucji „bankowego tytułu egzekucyjnego”. Biorąc pod uwagę specyficzny charakter ww. unormowań Trybunał zobowiązań ustawodawcę do zmiany prawa do dnia 01.08.2016r. Ustawodawca w dość zawrotnym tempie przeprowadził stosowną nowelizację i w dniu 25.09.2015r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, która wyrugowała z polskiego porządku prawnego instytucję bankowego tytułu egzekucyjnego. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 26.10.2015r. i wchodzi w życie nie od dnia 01.08.2016r., lecz już po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Czytaj więcej...

Wykluczenie finansowe w Polsce na tle innych krajów UE

Paulina Łyniewska

Wraz z rozwojem gospodarczym, społecznym oraz ekonomicznym ingerencja sektora finansowego w naszą codzienność jest coraz bardziej wyraźna na wielu polach. Płatności w sklepach, regulowanie rachunków czy otrzymywanie wynagrodzenia to jedynie nieliczne przykłady powszechnych czynności, podczas których korzystamy z produktów i usług dostarczanych nam przez sektor finansowy. Ekspansywny trend branży przynosi wiele korzyści zarówno dla gospodarki w rozumieniu makroekonomicznym jak i dla klientów detalicznych, ułatwiając i przyspieszając wiele procesów oraz czyniąc je bezpieczniejszymi. Jednak udogodnienia te, mimo że powoli stają się obowiązującym standardem, w dalszym ciągu nie dotyczą całego społeczeństwa.

Czytaj więcej...

Porównanie podatku bankowego i jego skutków w Polsce na tyle innych państw UE

Mateusz Ożdżeński

 Podatków nikt nie lubi. Takie twierdzenie jest oczywiste i mało kto nie chciałby się pod nim podpisać. Mimo tego, że z podatków finansuje się większość działalności władczej i opiekuńczej państwa, zapewnia funkcjonowanie administracji, budowę dróg, czy utrzymanie szkół i szpitali nikt z nas nie oddaje swoich zarobków chętnie. Podobną albo jeszcze większą niechęć, prawie każdy z nas żywi do banków. Od zawsze były uosobieniem bogactwa, prestiżu, ale też bezpieczeństwa. [...]

Czytaj więcej...

Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce

Lech Kurkliński

W Wydawnictwie C. H. Beck ukazała się książka autorstwa Lecha Kurklińskiego zatytułowana Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce. Monografia poświęcona jest badaniom kulturowych uwarunkowań napływu, obecności i odpływu kapitału zagranicznego w sektorze bankowym w okresie transformacji ustrojowej. Oparto ją na badaniach własnych autora obejmujących m.in. 59 wywiadów z obecnymi i byłymi członkami najwyższego kierownictwa banków z udziałem zagranicznych akcjonariuszy (m.in.NBP, BIK, ZBP, BFG etc.).

Czytaj więcej

Fragment książki

Spis treści

Transformacja ustrojowa Polski a rozwój sektora bankowego

Lech Kurkliński

Z perspektywy 2017 r., możemy się pochwalić jednym z najbardziej bezpiecznych, nowoczesnych systemów bankowych, docenianych nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Za najdobitniejszy tego przykład może posłużyć uniknięcie zapaści gospodarczej i kryzysu w sferze finansów w Polsce po 2007 r. Bilans uzyskanych wyników przedstawia się jednoznacznie pozytywnie, jednakże obok licznych sukcesów zdarzały się także porażki, jak np. problem złych długów, czy bankructwa banków. Celem niniejszego opracowania jest pokazanie genezy, a następnie ewolucji polskiego sektora bankowego na tle uwarunkowań społecznych, makroekonomicznych oraz politycznych okresu transformacji ustrojowej.

Czytaj więcej

Kierunki regulacji sektora fin-tech na rynku usług finansowych

Włodzimierz Szpringer

Firmy fin-tech działające na rynku finansowym, stanowią nową, szczególną kategorię parabanków. Cechą szczególną jest to, że wykorzystują one nowoczesną technologię do projektowania usług finansowych. Bez internetu oraz cyfryzacji, konwergencji mediów elektronicznych, interoperacyjności i kompatybilności sprzętu oraz oprogramowania, a także nowych doświadczeń, nawyków i zaufania konsumentów, świadczenie tych usług nie byłoby możliwe. Jest to pewna analogia do wyszukiwarek i porównywarek cen, które zmieniły obraz rynku, pośrednictwa i prowadzą do przekształceń modeli biznesowych.(...).

Fin-tech – to nowe możliwości, by zmienić sektor finansowy, kwestionować istniejące modele biznesowe, usługi, a także regulacje. Fin-tech oznacza łączenie usług finansowych oraz cyfrowych i coraz bardziej zindywidualizowanych technologii w większym stopniu wykorzystujących bazy danych (Big Data). Fin-tech obejmuje nowe formy płatności mobilnych, wirtualne waluty (Bitcoin), zaawansowaną bankowość transakcyjną i relacyjną B2C i B2B, a także innowacje w dziedzinie funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania danymi i bazami danych. Cechą fin-tech jest to, że produkty są projektowane przez firmy z sektora „bankowości cienia”, spółki online niebędące bankami, instytucjami ubezpieczeniowymi, firmami inwestycyjnymi czy instytucjami płatniczymi.  Firmy te oferują wiele alternatywnych sposobów dostępu do różnorodnych usług, od przelewów online po kompleksowe planowanie finansowe.

Czytaj więcej 

 

Jakość regulacji w Polsce i Unii Europejskiej

Stanisław Kasiewicz

Często zadajemy sobie pytanie, jakie są przyczyny kosztownych i nieadekwatnych regulacji w sektorze finansowym. Z pewnością składają się na to czynniki obiektywne i subiektywne:

1. System stanowienia prawa (..) 

2. Koszty opracowania i wdrożenia nowych regulacji (..)

(...) system stanowienia regulacji dla sektora finansowego wymaga radykalnej zmiany, a pogarszające się uwarunkowania ekonomiczne mogą doprowadzić do daleko idących negatywnych konsekwencji makroekonomicznych i społecznych.

Czytaj więcej

Przyjęcie euro przez Polskę. Potencjalne korzyści i koszty

Justyna Sikora

Polska przystąpiła do Unii Europejskiej (UE) w 2004 roku. Jako członek Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) objęty derogacją jest formalnie zobowiązana do przyjęcia euro, jednakże termin wprowadzenia wspólnej waluty nie został sprecyzowany. Temat przyjęcia euro przez Polskę jest obecny w toczącej się debacie politycznej i ekonomicznej, wywołując wiele emocji. Dyskusja ma często charakter polityczny i ideologiczny, a kwestie ekonomiczne, w tym potencjalne korzyści i koszty z wprowadzenia wspólnej waluty, są nierzadko odsuwane na drugi plan. (...)

Celem niniejszego opracowania jest przeanalizowanie głównych korzyści i kosztów wynikających z przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty. W analizie skupiono się przede wszystkim na skutkach długoterminowych. 

Czytaj więcej 

 

Inne teksty i wątki tematyczne ...Prace studenckie

Rzecznik Finansowy - nowa instytucja ochrony konsumentów

Grzegorz Motacki

 Korzystanie z usług instytucji finansowych wiążę się nie tylko i wyłącznie z odnoszeniem korzyści, ale także z ryzykiem niewłaściwego oraz niezgodnego z zawartymi umowami świadczenia usług. W przypadku pojawienia się konfliktu pomiędzy instytucją finansową, a klientem istnieje możliwość złożenia reklamacji. Instytucje takie jak banki, banki spółdzielcze, SKOK-i, firmy pożyczkowe, biura usług płatniczych, towarzystwa emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz fundusze inwestycyjne charakteryzują się często silną pozycją negocjacyjną i posiadaniem znaczącego kapitału, w wyniku czego konsumenci często w sytuacji pojawienia się niezgodności z zawartymi umowami, nie dochodzą swoich praw uważając, że instytucje mają zbyt dużą kontrolę oraz umniejszając swojej istotności na rynku finansowym. Dodatkowym problemem był długi czas odpowiedzi przez instytucje na reklamacje lub zupełny ich brak. Dlatego też konsumenci potrzebują instytucji, która będzie ich reprezentować i przede wszystkim w sposób obiektywny, sprawiedliwy oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa rozpatrywać złożone zażalenia. Te zagadnienie staje się szczególnie aktualne w obliczu ostatnich zmian dokonanych przez powołanie Rzecznika Finansowego ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego [...] 

Czytaj więcej...

Wyzwania regulacyjne wobec rozwoju shadow banking

Grzegorz Gałkowski

 Celem niniejszego referatu jest syntetyczne zobrazowanie problematyki regulacji oraz nadzoru sektora „shadow banking”. Współcześnie temat ten jest ogromnym wyzwaniem dla wielu państw, albowiem dynamiczna i obserwowalna ekspansja podmiotów tej sfery stanowi narastające zagrożenie dla systemu finansowego w skali globalnej. Analizie oraz ocenie poddana została również nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym w Polsce mająca miejsce w sierpniu 2015 roku, stanowiąca znaczący krok w aspekcie regulacyjnym. [...] 

Czytaj więcej...

Poniżej zamieszczamy dwa najnowsze teksty. Więcej tekstów znajdziecie Państwo w zakładce menu: Publikacje do pobrania/Prace studenckie.

FATCA – konsekwencje dla polskiego sektora bankowego

Katarzyna Dopart

....Wprowadzenie jej w życie [FACTA]wpłynie na światowy sektor bankowy, w tym również na polski i wiąże się z dużymi kosztami dla każdego działającego w naszym kraju banku.  Założono, że to koszt około 60 milionów złotych, dla pojedynczego banku. Co więcej, akt ten ingeruje w sprawy klientów bankowych, gdyż muszą oni dostarczać dodatkowych informacji na temat swojej działalności bankom, z którymi współpracują.(...)

Czytaj więcej...

Inne ...
ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa, tel.: 22 826 99 24, 22 826 81 35, fax.: 22 201 21 13

Twoje imię i nazwisko Twój email Treść


Designed by Studio Interaktywne zgodka.net, Powered by zgodka.net CMS  © 2015 Alterum.pl, All Right Reserved