ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego jest zakładem własnym Warszawskiego Instytutu Bankowości, powołanym w grudniu 2012 r. Placówka ma charakter naukowo-badawczy i analityczny, obejmujący swoim zakresem cały system finansowy, w tym sektor bankowy oraz zagadnienia finansów publicznych. Ośrodek zajmuje się przede wszystkim przygotowywaniem i prezentowaniem opracowań, analiz, raportów oraz opinii wiążących aspekty teoretyczne z praktycznymi, zwłaszcza pod kątem oceny skutków regulacji. Autorami są zarówno przedstawiciele świata akademickiego, jak i instytucji finansowych prywatnych oraz publicznych. Wszystkich zainteresowanych współpracą, opublikowaniem artykułów czy opinii zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem niniejszej strony.

Informacje bieżące

SEMINARIUM EKSPERCKIE SUSTAINABLE FINANCE

1 wrzesnia 2017 roku w Związku Banków Polskich odbyło się z udziałem dr hab. L.Kurklińskiego i prof.S.Kasiewicza seminarium eksperckie na temat dotyczące okresowego raportu działającej przy Komisji Europejskiej Grupy ds. Sustainable Finance (UE High-level Expert Group on Sustainable Finance).

Uwagi w zakresie raportu, idei zrównoważonego rozwoju i możliwości kształtowania polityki regulacyjnej wspierającej długoterminową orientację w finansach, omawiane i przekazane w trakcie seminarium zostaną uwzględnione w dalszych pracach grupy eksperckiej i włączone do finalnego raportu, który zostanie zaprezentowany Komisji Europejskiej. Raport okresowy Eksperckiej Grupy ds. Sustainable Finance można przeczytać tutaj.


KONFERENCJA NAUKOWA UE W KRAKOWIE "WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I DYLEMATY NAUKI O PRZEDSIĘBIORSTWIE" 

W roku akademickim 2016/2017 przypada Jubileusz 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jubileusz Katedry zbiegł się z Jubileuszem 50-lecia pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego - Rektora Seniora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i wieloletniego Kierownika Katedry, związanego z nią od początku swojej kariery akademickiej. Chcąc uczcić wymienione Jubileusze Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw zorganizowała w 21 czerwca 2017 roku konferencję naukową nt. Współczesne wyzwania i dylematy nauki o przedsiębiorstwie.

Podczas Konferencji trwała ożywiona dyskusja na temat istoty współczesnego przedsiębiorstwa. Prof. S. Kasiewicz w swoim krótkim wystąpieniu podkreślił, że tradycyjne przedsiębiorstwo XX wieku całkowicie odróżnia się od typowego przedsiębiorstwa cyfrowego z punktu widzenia takich kluczowych pojęć jak: strategia, model biznesowy, konkurencja, klient i wartości. W związku z tym, że wkraczamy niezwykle szybko do nowej cywilizacji cyfrowej istotne jest włączenie do problematyki nauczania „Nauki o przedsiębiorstwie” takich nieobecnych zagadnień jak: kultura organizacyjna oraz ryzyko i niepewność. Taki postulat wynika z obserwacji zachowań i postaw instytucji finansowych, które liderują na rynku usług bankowych, a jednocześnie wykorzystują w szerokim zakresie nowoczesne technologie.  


 

20 czerwca 2017 roku już po raz szósty, w jednym miejscu w Warszawie, pod wspólnym hasłem „HORYZONTY BANKOWOŚCI 2017”, odbyły się spotkania i konferencje w których wzięli udział przedstawiciele sektora bankowego, władz rządowych, instytucji regulacyjno-nadzorczych, firm okołobankowych oraz środowisk naukowych.

HORYZONTY BANKOWOŚCI 2017 to multikonferencyjny projekt, na który złożyło sie :

Forum Strategii Bankowych 2017

Płatności Mobilne 2017

Forum General Data Protection Regulation 2017

W konferencjach uczestniczyło kierownictwo oraz współpracownicy ALTERUM, a prof. S.Kasiewicz wziął udział w dyskusji panelowej Forum Strategii Bankowych. Tezy jego wystąpienia "Jakość regulacji w Polsce i Unii Europejskiej" przedstawiono w części Dyskusje/Opinie.

Dodatkowo w czasie Horyzontów Bankowości  2017 obchodzono jubileusze 25-lecia Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Warszawskiego Instytutu Bankowości. Ćwierćwiecze świętował również „Miesięcznik Finansowy BANK”.

Spotkania w czasie konferencji i jubileuszy były okazją do rozmów o bankowości, rozwoju gospodarczym, do wymiany poglądów między ekspertami i autorytetami z dziedziny finansów oraz znakomitą okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, a także wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

 


ARTYKUŁY W MAJOWYM NUMERZE MIESIĘCZNIKA BANK  

Czas na systemowe i długoterminowe decyzje regulatorów polskiego rynku bankowego

W majowym numerze „Miesięcznika Finansowego BANK” (2017/05) ukazał się artykuł współpracownika ALTERUM Dariusza Daniluka. Dotyczy on wyzwań jakie stoją przed unijnymi i krajowymi regulatorami   w odniesieniu do sektora bankowego. Autor stara się nakreślić ewentualne priorytety regulacyjne obejmujące w przypadku Polski kwestie: obciążeń podatkowych i parapodatkowych, problemu „frankowiczów”,  wymogów kapitałowych, umiejscowienia nadzoru, listów zastawnych i banków hipotecznych oraz bankowości spółdzielczej.

Czytaj więcej TUTAJ

Czas na zasadę proporcjonalności

W majowym numerze „Miesięcznika Finansowego BANK” (2017/05) obok artykułu D. Daniluka ukazał się też tekst Stanisława Kasiewicza i Lecha Kurklińskiego na temat zasady proporcjonalności. Autorzy wskazują na jej istotę i aktualność w obecnych uwarunkowaniach regulacyjnych sektora bankowego. Zaprezentowany został również skrócony przegląd międzynarodowej literatury dotyczącej tej problematyki.

Czytaj więcej TUTAJ

 


VII EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY

W dniach 5-7 czerwca w Sopocie odbył się VII Europejski Kongres Finansowy, którego temat wiodący to Kapitał, podatki i międzynarodowa solidarność w XXI wieku.

Spotkanie czerwcowe jest kulminacją całorocznej aktywności Kongresu i uwieńczeniem specjalistycznych konferencji, co powoduje że Europejski Kongres Finansowy stał się działającym przez cały rok, otwartym na współpracę i zmiany think tankiem.

Kongres inicjuje i aktywnie uczestniczy w dyskusji o perspektywach i wyzwaniach bankowości oraz nowoczesnych technologiach w instytucjach finansowych.

W programie Kongresu w dniu 6 czerwca 2017 roku znalazło się też spotkanie autorskie z dr hab. Lechem Kurklińskim na temat książki „Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce”, które prowadził prof. Stanisław Kasiewicz.

 

 

Prof. S.Kasiewicz i autor dr hab. L.Kurkliński                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezes Z. Jagiełło i Prezes A.Kopyrski

Zdjęcia udostępnione przez organizatorów Kongresu.

Więcej o kongresie można przeczytać TUTAJ.


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie wraz z Katedrą Bankowości, Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowały Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Finansjalizacja - nowe tendencje i kierunki rozwoju, w dniach 9-10 czerwca 2017 r. w Rzeszowie.

Celem konferencji była wymiana opinii różnych środowisk naukowych, upowszechnienie polskich i zagranicznych wyników badań naukowych poświęconych tematyce finansjalizacji oraz wskazanie nowych kierunków badań interdyscyplinarnych w obszarze finansjalizacji.

Z ramienia ALTERUM w konferencji wzięli udział prof. dr hab. S. Kasiewicz i dr hab. L. Kurkliński z referatem na temat Klienta wobec kulturowych uwarunkowań rozwoju i zagrożeń bankowości cyfrowej (prezentacja TUTAJ) w ramach sesji Finansjalizacja a innowacje finansowe i społeczne. Prowadził ją prof. S. Kasiewicz.

Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ


FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH to unikalna platforma łącząca sektor technologiczny i bankowy. Impulsem do powołania Forum była rosnąca potrzeba współpracy firm technologicznych oraz banków w zakresie automatyzacji obrotu gotówkowego i propagowania obrotu bezgotówkowego, a także wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

26 kwietnia 2017 roku w Jachrance odbyła się druga edycja tego inspirującego spotkania, które łączy sektor bankowy i technologiczny. Podczas wydarzenia odbyło się kilkanaście wystąpień prezentujących innowacje technologiczne, a także panele dyskusyjne, w których zasiadali liderzy cyfryzacji banków w Polsce. Wypowiedż sekretarza naukowego ALTERUM prof. dr hab. Stanisława Kasiewicza można zobaczyć i usłyszeć TUTAJ  


WRĘCZENIE NAGRÓD W POGRAMIE EDUKACYJNYM 

Prof. Stanisław Kasiewicz uczestniczył w dniu 12 czerwca 2017 r. w centrali Banku Polskiej Spółdzielczości (BPS) w uroczystości wręczenia nagród w kolejnej edycji programu „TalentowiSKO”. Ten program edukacyjny od 2013 roku jest organizowany przez Bank Polskiej Spółdzielczości.                             

W jego IV edycji uczestniczyło 500 szkół z liczbą uczniów ok. 40 000. Celem programu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych nawyku systematycznego oszczędzania , krzewienia wiedzy finansowej i przedsiębiorczości. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, co znajduje wyraz między innymi w tym, że ponad 1 mln internautów odwiedziło stronę tego programu.

Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ


KOMITET DO SPRAW STANDARDÓW KWALIFIKACYJNYCH W BANKOWOŚCI POLSKIEJ 

Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz powołał nowego Przewodniczącego Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, którym został dr Lech Kurkliński, Dyrektor Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM.

Akt powołania został wręczony podczas dorocznego zebrania plenarnego przedstawicieli Banków i Szkół – Członków Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych przy ZBP, które odbyło się w Klubie Bankowca w Warszawie 26 kwietnia 2017r.

Przewodniczący Komitetu pełni opiekę merytoryczną nad Systemem Standardów. Jednocześnie szczególne wyrazy podziękowania za zaangażowanie i wkład w rozwój Systemu Standardów oraz za pełnienie wieloletniej funkcji Przewodniczącego Komitetu, przekazano Panu Włodzimierzowi Grudzińskiemu.

Więcej o standardach kwalifikacyjnych tutaj


             MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA                W POZNANIU

Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w dniu 28.04.2017 zorganizował konferencję na temat "SECURITY OF FINANCIAL SYSTEMS AND ECONOMIC POLICIES IN EUROPE AND USA: CHANGES AND CHALLENGES".

Głównym jej celem było dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w szerokim zakresie systemów finansowych i walutowych, pieniędzy, nadzoru finansowego, regulacji i polityki gospodarczej zarówno przez akademików, jak i praktyków z krajów rozwijających się i rozwiniętych. Zakresem konferencji były wyzwania stojące przed systemami finansowymi na świecie i zmiany zachodzące w tych systemach i w ich otoczeniu. 

Głównymi panelistami konferencji byli :

 • prof. Anthony Saunders, New York University, USA 
 • dr Jerzy Pruski, były Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Polsce 

Wśród uczestników prezentujących opinie nie zabrakło Sekretarza Naukowego ALTERUM prof. Stanisława Kasiewicza, kóry przedstawił referat na temat nowych trendów w systemie regulowania rynku usług bankowych. 

Czytaj więcej...

KONFERENCJA PAYMENT MEETING

W dniu 24 kwietnia 2017 roku odbyła sie w Warszawie konferencja PAYMENT MEETING, której uczestnikiem był Sekretarz Nukowy ALTERUM prof S. Kasiewicz.W gronie reprezentantów wiodących banków i kluczowych uczestników rynku płatności dyskutowano nad skalą i szybkością zmian w obszarze digital finance.  Ekspansja fintechów  oraz nowe produkty i usługi finansowe, koncentrujące się na wyjątkowych doświadczeniach, zmieniają preferencje i zachowania klientów. Na konferencji dyskutowano o tym jak wdrożenia technologii i strategii opartych na rozwiązaniach digital, wielokanałowości zmieniają rynek.

 


INAUGURACJA CYKLU WYKŁADÓW SZKOŁY BANKOWOŚCI I FINANSÓW

11 kwietnia 2017 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zainaugurowano projekt multimedialny realizowany w ramach działań m.in. Programu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji” oraz Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”. Jego celem jest przeprowadzenie cyklu wykładów stacjonarnych na wybranych uczelniach w Polsce i jednoczesną bezpośrednią ich transmisję w czasie rzeczywistym do innych jednostek biorących udział w projekcie. Tematem inauguracyjnego spotkania było „25 lat polskiej bankowości”.

Inauguracja zgromadziła w auli im. Roberta Schummana na UKSW ponad 200 studentów oraz zaproszonych gości. Wystąpienie inauguracyjne pt. „Sektor bankowy w Polsce – wczoraj, dziś i jutro” wygłosił Prezes ZBP – Krzysztof Pietraszkiewicz, zaś swoją prelekcję "Polskie banki od 1989 roku" przedstawił dr Lech Kurkliński .

Prezentację można pobrać TUTAJ.


                                                                              

KREDYTOWANIE GOSPODARKI PRZEZ BANKI W NOWYCH UWARUNKOWANIACH REGULACYJNYCH I EKONOMICZNYCH 

 

15 marca 2017 r. w Hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się XXIII edycja Forum Bankowego organizowanego przez Związek Banków Polskich. Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji było „Kredytowanie gospodarki przez banki w nowych uwarunkowanych regulacyjnych i ekonomicznych. W Forum Bankowym 2017 uczestniczyło około 550 osób reprezentujących banki, władze regulacyjne, władze nadzorcze oraz władze monetarne, a także międzybankowe firmy infrastrukturalne, świat nauki i polityki. Obrady Forum były obserwowane przez ok 50 przedstawicieli mediów. 

Forum Bankowe zostało podzielone na cztery sesje:

 1. Aktualne uwarunkowania regulacyjne i ekonomiczne prowadzenia biznesu bankowego.

 2. Stosowanie stałej stopy procentowej przez banki.

 3. Banki w budowie nowoczesnego rynku identyfikacji i usług zaufania w Polsce.

  Możliwości poszerzenia gamy usług bankowych dla klientów.

 4. Sesja specjalna: Nowe programy publiczne dla klientów banków .

 
Więcej o Forum Bankowym 2017 można przeczytać na stronie https://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2017/marzec/obraduje-forum-bankowe-2017
 
Prof S.Kasiewicz i dr L.Kurkliński są autorami rozdziału do publikacji przekazanej uczestnikom Forum Bankowego 2017 pod tytułem "Strategie stóp procentowych w bankowości " za co otrzymali osobiste podziękowania od Prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza, które można zobaczyć tutaj.

 


KONWERSATORIUM W PTE W WARSZAWIE "CZWARTKI U EKONOMISTÓW" 

 

Tematem debaty 16 marca 2017 był UDZIAŁ BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ W RACJONALIZACJI GOSPODAROWANIA I AKTYWIZOWANIU LOKALNEGO KAPITAŁU i w jej trakcie prof. Stanisław Kasiewicz  zaprezentował tezy książki  „ Teoria i praktyka zarządzania ryzykiem regulacyjnym w sektorze finansowym” . Więcej   http://pte.pl/pliki/2/1/CzuE_16_03_2017_0803.pdf


MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE 

THE ROLE OF FOREIGN CAPITAL IN BANKING

 

W dniu 27 marca 2017 roku Katedra Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wspólnie z Bankiem Zachodnim WBK S.A. zorganizowała międzynarodowe seminarium naukowe „The role of foreign capital in banking”. Celem seminarium była wymiana doświadczeń krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych oraz przedstawicieli polskiego sektora bankowego na temat znaczenia kapitału zagranicznego w bankowości, w szczególności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Wykłady wprowadzające wygłosili:

·  Prof. Paul Wachtel, NYU Stern School of Business: Ownership and Institutions - lessons from transition banking

·  Dr Lech Kurkliński, SGH, Dyrektor ALTERUM - Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego : Foreign capital in the Polish banking sector - intercultural context

 Prezentację dr L.Kurklińskiego można zobaczyć TUTAJ

 


WYWIAD W MIESIĘCZNIKU BANK 3/2017

W numerze marcowym (3/2017) Miesięcznika Finansowego BANK ukazał się wywiad z dr. Lechem Kurklińskim zatytułowany Czynnik kulturowy ma wpływ na zarządzanie bankiem przeprowadzony przez Przemysława Barbricha i Jana Osieckiego. Dotyczył on wyników badań nad kulturowymi aspektami funkcjonowania kapitału zagranicznego w polskim sektorze bankowym, a także szerszego spojrzenia na bankowość w interdyscyplinarnym ujęciu ekonomiczno-zarządczo-socjologicznym. W szczególności podkreślone zostały konsekwencje ostatniego kryzysu finansowego, który nie był tak dotkliwy dla Polski, ale wywołał poważne zmiany strukturalne i kulturowe.


KONWERSATORIUM W PTE W WARSZAWIE

         "CZWARTKI U EKONOMISTÓW"                                                      

W dniu  9 marca 2017 r przedstawiciel ALTERUM na zaproszenie prof.Elzbiety Mączyńskiej Prezesa PTE był panelistą debaty w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Warszawie.

Tematem spotkania była KULTURA W EKONOMII, ZARZĄDZANIU I FINANSACH i w jej trakcie dr Lech Kurkliński zaprezentował tezy książki „ Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce”. Patrz  http://pte.pl/pliki/2/1/CzuE%209.03.17v2.pdf

Prezentacja przedstawiona przez dr Lecha Kurklińskiego tutaj. 


SPOTKANIE KLUBU POLSKA 2025+

W czwartek 9 lutego 2017 roku w Klubie Bankowca odbyło się spotkanie, którego tytuł to : "Kulturowe uwarunkowania kapitału zagranicznego w sektorze bankowym i ich znaczenie dla rozwoju bankowości w Polsce".

Wstępem do dyskusji o  wpływie czynników kulturowych na dotychczasowy rozwój sektora bankowego w Polsce, w różnych aspektach i z różnych punktów widzeniana, była prelekcja dr Lecha Kurklińskiego z ALTERUM, Włodzimierza Kicińskiego, b. Prezesa Nordea Bank Polska i Wiesława Thora, członka rady nadzorczej mBanku.

Prezentacja dr Kurklińskiego jest TUTAJ.

Na temat spotkania można przeczytać na stronie ZBP https://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2017/luty/klub-polska-2025-kulturowe-uwarunkowania-kapitalu-zagranicznego-w-sektorze-bankowym.

Wideo https://mail.google.com/mail/u/0/#label/_ALTERUM/15a5f92298002b4a

Więcej na temat kulturowych uwarunkowań w dziale Dyskusje/Opinie.

Czytaj więcej...

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM I KAPITAŁEM W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH

W dniu 26 stycznia 2017 roku w siedzibie Narodowego Banku Polskiego odbyło się kolejne Seminarium Zarządzanie Ryzykiem   i Kapitałem   w Instytucjach Finansowych.

Wzięli w nim udział członkowie zarządów oraz dyrektorzy zarządzający ryzykiem i kapitałem w instytucjach finansowych, przedstawiciele regulatorów oraz świata akademickiego, w tym   dr L. Kurkliński oraz prof.S.Kasiewicz.

Uczestnicy dyskutowali m.in. o zagadnieniach związanych z:

 • oczekiwaniami i wyzwaniami regulacyjnymi w 2017 roku z perspektywy regulatorów,
 • wpływu wymogów regulacyjnych na modele biznesowe i strukturę bilansów banków,
 • oddziaływania niskich stóp procentowych na koszty pozyskania finansowania działalności oraz na stabilność bazy depozytowej.

Więcej można przeczytać na https://zkb.projektekf.pl/pl/program.


WYZWANIA BANKOWOŚCI 2016

22 listopada 2016 r. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

W dniu 22 listopada 2016 roku w Akademii Leona Koźmińskiego odbyła się konferencja pt. „Wyzwania Bankowości 2016”, która zgromadziła wybitnych praktyków ze środowiska bankowego,  ludzi nauki oraz przedstawicieli rządu. Po powitaniu przez rektora uczelni, prof. Witolda Bieleckiego oraz prezesa Związku Banków Polskich, Krzysztofa Pietraszkiewicza, miało miejsce wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Jerzego Kwiecińskiego, który w swojej prezentacji nawiązał do Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Następnie odbyły się panele dyskusyjne, poświęcone aktualnym wyzwaniom w polskim systemie bankowym. Dotyczyły one relacji między bankowością a programami rozwojowymi państwa, wpływu obciążeń fiskalnych i regulacyjnych na sytuację banków oraz kwestii cyberbezpieczeństwa i compliance w przedsiębiorstwie bankowym. Podsumowania konferencji dokonał dr Lech Kurkliński z  Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego Alterum. 

Czytaj więcej...

W dniu 23 czerwca odbyła się konferencja „Płatności w omnichannel” w ramach cyklu „Polskie Karty i Systemy” organizowana przez firmę MEDIEN SERVICE. Jej tematyka obejmowała zagadnienia wielokanałowości w komunikacji handlowej i płatnościach w Polsce. Wśród prelegentów wystąpił dr L. Kurkliński z tematem Kulturowo-regulacyjne uwarunkowania  a innowacyjność – przyszłość sektora finansowego. Prezentacja dotycząca tej problematyki znajduje się TUTAJ. Natomiast szerzej na temat całej konferencji można przeczytać klikając TU.


W dniu 20 czerwca 2016 r. odbyła się coroczna konferencja środowiska bankowego  „Horyzonty bankowości”. W jej części zatytułowanej „Forum strategii bankowych”, w panelu „Wpływ wyzwań systemowych i regulacyjnych na strategie i modele biznesowe banków w Polsce”, wystąpił prof. S. Kasiewicz. Jego wypowiedzi dotyczyły przede wszystkim kwestii znaczenia kultury ryzyka, jako niedocenianego czynnika wpływającego na funkcjonowanie i rozwój banków. Tematyka ta jest jednym z obszarów badań naszego Ośrodka. Szerzej na temat konferencji można się zapoznać - klikając TU.


Długoterminowe oszczędności są jednym z wyzwań, z którymi przyjdzie się zmierzyć polskiemu systemowi bankowemu. Temat ten podnoszony był także wielokrotnie podczas ostatniego Forum Bankowego 2016. W związku z tym ALTERUM prezentuje Państwu przygotowany raport dotyczący Długoterminowych oszczędności finansowych w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się - kliknij TU.


Podczas Forum Bankowego 2016 prof. Stanisław Kasiewicz został uhonorowany przez Zarząd Związku Banków Polskich za szczególny wkład w budowę i rozwój sektora bankowego medalem Mikołaja Kopernika. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy. Pamiątkowe zdjęcia dostępne po kliknięciu "Czytaj więcej...".

Czytaj więcej...

W dniu 9 marca 2016 roku dyrektor ALTERUM dr Lech Kurkliński zasiadał w panelu ekspertów Forum Bankowego 2016 dotyczącym aktualnych uwarunkowań regulacyjnych i ekonomicznych prowadzenia biznesu bankowego. Z fragmentem wywiadu pokonferencyjnego może Państwo zapoznać się na stronach Programu Pierwszego Polskiego Radia - kliknij TU.


9 marca 2016 roku na dorocznym Forum Bankowym miała miejsce premiera książki prof. Stanisława Kasiewicza "Teoria i praktyka zarządzania ryzykiem regulacyjnym w sektorze finansowym". Autor poszukuje w niej odpowiedzi na pytanie w jaki sposób można poprawić jakość regulacji aby zwiększyć stopień ich akceptacji i polepszyć bilans kosztów i korzyści. Cztery główne korzyści, jakie mógłby odnieść sektor finansowy gdyby propozycje zawarte w książce zostały uwzględnione to:

- odstąpienie od aptekarskiej weryfikacji formalnego przestrzegania obowiązujących przepisów, które są nierelewantne w stosunku do danego banku,
- zmniejszenie liczby wdrożeń projektów o wysokim ryryku regulacyjnym,
- polepszenie się reguł gry między regulatorem a bankami,
- zmniejszenie niepewności w działalności sektora bankowego.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym książki - kliknij TU.


26 lutego 2016 roku w portalu obserwatorfinansowy.pl ukazał się artykuł członka ALTERUM prof. Stanisława Kasiewicza prezentujący zagadnienie ryzyka regulacyjnego w sektorze bankowym. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem - kliknij TU.


28 stycznia 2016 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego odbyło się konwersatorium pt. "Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?". Wśród zaproszonych prelegentów był członek ALTERUM prof. Stanisław Kasiewicz prezentujący temat roli regulacji w stymulowaniu innowacji w sektorze bankowym. Prezentację możecie Państwo pobrać ze stron PTE - kliknij TU.


W nawiązaniu do krajowych aktualności związanych z nałożeniem na banki dodatkowego podatku ALTERUM przygotowało ekspertyzę będącą międzynarodowym przeglądem danin publicznych nakładanych na sektor finansowy. Treść opracowania możecie Państwo pobrać z naszych stron - kliknij TU.


W związku z zapowiedziami wprowadzenia obłożenia banków dodatkowym podatkiem w serwisie obserwatorfinansowy.pl ukazał się wywiad z dyrektorem ALTERUM doktorem Lechem Kurklińskim. Wyjaśnia on w nim możliwe konsekwencje gospodarcze wprowadzenia nowej daniny. Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem - kliknij TU.


Na przełomie 2014 i 2015 roku zespół pod kierownictwem dra Michała Polasika, przy wsparciu Związku Banków Polskich, zrealizował projekt badawczy Rozwój przez innowacje czy efekt skali? Badanie uczestników polskiego systemu płatniczego. W jego ramach przeprowadzono rozbudowaną ankietę . Dzięki wysokiemu zaangażowaniu przedstawicieli sektora finansowego uzyskano odpowiedzi od 24 banków komercyjnych, 11 banków spółdzielczych lub zrzeszeń, 10 agentów rozliczeniowych i innych instytucji obsługi procesu płatności oraz 70 ekspertów. Streszczenie wyników dostępne jest na naszych stronach – kliknij TU.


Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system  bankowy?

We wrześniu br. Instytut Badawczy PROPUBLICUM wraz z ALTERUM przeprowadził badanie eksperckie „Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?” Wzięli w nim udział eksperci – znawcy systemów bankowych i otoczenia banków gotowi dzielić się swoją wiedzą dla dobra publicznego, wyłonieni w procesie środowiskowej rekomendacji. Na ankietę odpowiedziały 94 osoby. Z wstępnymi wynikami zapoznali się uczestnicy spotkania Klubu Polska 2025+. Relację można zobaczyć na portalu Bankier.pl klikając TU.
Natomiast prezentacja jest dostępna na naszych stronach - kliknij TU.


Quo vadis polska bankowości?

Piórem Beaty Tomaszkiewicz „Puls Biznesu” w dniu 25 sierpnia 2015 r. opublikował zapis z debaty, która odbyła się w redakcji gazety, we współpracy z naszym Ośrodkiem. Dotyczyła ona przede wszystkim złożonej kwestii zadłużenia gospodarstw domowych w walutach obcych i konsekwencji różnych scenariuszy rozwiązania tego problemu. Uczestniczyli w niej: P. Szpunar –z-ca dyr. Departamentu Stabilności Finansowej NBP, L. Niemycki - wiceprezes Deutsche Banku, K. Pietraszkiewicz- prezes ZBP, J. Mordasewicz - doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, prof. R. Markowski - Instytut Studiów Politycznych PAN oraz C. Stypułkowski - prezes mBanku. Zapis debaty znajduje się w linku poniżej. Czytaj więcej…


Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji

Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński, Włodzimierz Szpringer

Niniejsza książka wpisuje się w dotychczasowy nurt publikacji ALTERUM dotyczących zasady proporcjonalności i poprawy jakości przygotowywanych oraz implementowanych regulacji, zwłaszcza sektora bankowego.  W związku z tym zaproponowana została nowa metodyka oceny skutków regulacji, nazwana „Respektowanie Zasady Proporcjonalności RZP”. Nawiązuje wprost do jej istoty i podstawowych części składowych – zasady odpowiedniości, konieczności oraz proporcjonalności sensu stricto. Te reguły są transformowane na kryteria wskazujące najważniejsze obszary regulacji, decydujące o skuteczności i efektywności jej wdrażania. Aby nie oderwać się od otaczającej rzeczywistości, autorzy postanowili zweryfikować proponowaną metodę na przykładzie konkretnych dokumentów.

Czytaj więcej...


Upadłość konsumencka w świetle zasady proporcjonalności

Katarzyna Kochaniak

Przedstawiamy raport dotyczący zastosowania zasady proporcjonalności w odniesieniu do nowelizacji ustawy dotyczącej upadłości konsumenckiej. W odróżnieniu od pozostałych opracowań, tym razem jest to ocena już po uchwaleniu tej regulacji. Zawiera ona także porównanie z poprzednio obowiązującą ustawą. Raport przygotowała dr Katarzyna Kochaniak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Czytaj więcej...


Analiza kryterium zasady proporcjonalności - rynek niebankowy

Aneta Waszkiewicz

Przygotowany został kolejny raport w ramach cyklu dotyczącego respektowania zasady proporcjonalności. W tym przypadku odnosi się do założeń przygotowywanej ustawy na temat nadzoru nad niebankowym rynkiem finansowym, w szczególności dotyczy firm pożyczkowych. Opracowany został przez dr Anetę Waszkiewicz z Szkoły Głównej Handlowej.

Czytaj więcej...


Ocena projektu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym w świetle zasady proporcjonalności ze szczególnym uwzględnieniem charakteru prawnego Rady ds. Ryzyka Systemowego oraz instrumentów nadzoru makroostrożnościowego

Magdalena Fedorowicz

W ramach cyklu raportów wydawanych przez nasz Ośrodek dotyczących respektowania zasady proporcjonalności przy opracowywaniu krajowych i unijnych regulacji prezentujemy opracowanie odnoszące się do projektu ustawy o nadzorze makroostrożnościowych, przygotowane przez prof. dr hab. Magdalenę Fedorowicz z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza z Poznania.
Czytaj więcej...


Zarządzanie zasobami ludzkimi w bankach spółdzielczych

Jan Szambelańczyk, Maciej Ławrynowicz, Przemysław Piasecki

Zespół naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu rozpoczął realizację projektu badawczego  "Zarządzanie zasobami ludzkimi w bankach spółdzielczych". W jego ramach wszyscy prezesi banków spółdzielczych w Polsce otrzymają indywidualne zaproszenie do przeprowadzenia 20-minutowego wywiadu wraz ze szczegółowym opisem badań. Kolejnym etapem będzie rozesłanie kwestionariuszy ankiety do pracowników banków, które zgodziły się wziąć udział w badaniu. Zaangażowanie przedstawicieli banków spółdzielczych jest kluczowe.  Za pomoc w realizacji badań dla wszystkich uczestników przewidziane jest  udostępnienie raportu jaki powstanie w 2015 r. Mocno kibicujemy naszym kolegom i zachęcamy do wspomożenia tej inicjatywy.
Czytaj więcej...


Projekt Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych – ocena w świetle zasady

Agata Adamska

W ramach cyklu raportów wydawanych przez nasz Ośrodek dotyczących respektowania zasady proporcjonalności przy opracowywaniu krajowych i unijnych regulacji prezentujemy opracowanie odnoszące się do wytycznych KNF na temat Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przygotowane przez dr hab. Agatę Adamską ze szkoły Głównej Handlowej.
Czytaj więcej...


Forum Strategii Bankowych

12 czerwca 2014 r. odbyło się jedno z największych spotkań środowiska bankowego i finansowego Horyzonty Bankowości. W części przedpołudniowej dyskutowano w ramach trzech bloków tematycznych (wydzielonych konferencji): Forum Strategii Bankowych, IX Kongres Gospodarki Elektronicznej, Płatności Mobilne. W części popołudniowej odbyła się Gala Rankingu "50 największych banków w Polsce 2014".  Wprowadzeniem do Forum Strategii Bankowych było wystąpienie dr L. Kurklińskiego  „Social banking – nieuchronna przyszłość?”
Pobierz prezentację - Social banking - nieuchronna przyszłość?
Informacje o Horyzontach Bankowości 2014 na aleBank.pl


Analiza kryteriów zasady proporcjonalności w kontekście projektu Rekomendacji U

Piotr Pisarewicz

W ramach cyklu raportów wydawanych przez nasz Ośrodek dotyczących respektowania zasady proporcjonalności przy opracowywaniu krajowych i unijnych regulacji prezentujemy opracowanie odnoszące się do rekomendacji U KNF na temat bancassurance, przygotowane przez dr Piotra Pisarewicza z Uniwersytetu Gdańskiego.
Czytaj więcej...


Komentarz do tekstu Nicolasa Verona - "An Encouraging Start for the ECB’s Big Bank Review"

Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński

Debata na temat koncepcji Unii bankowej w Polsce nadal trwa, chociaż temperatura dyskusji zdecydowanie się obniżyła. Wyczuć można dominujące stanowisko, że stoimy „w drzwiach” i przyglądamy się całej skomplikowanej operacji tworzenia nowej architektury regulacyjnej sektora bankowego. Można domniemywać, że część ekonomistów byłaby wielce zadowolona, gdyby skończyło się tylko na deklaracjach utworzenia Unii bankowej.
Komentarz (PDF)


An Encouraging Start for the ECB's Big Bank Review

Nicolas Veron

(October 24, 2013)

The European Central Bank (ECB) just announced its planned review of the largest banks in the euro area, before assuming direct supervisory authority over these banks in early November 2014. (March 1, 2014, had been initially envisaged as the date for this transfer of authority from the national to the European level, but various institutional squabbles have delayed it by eight months.) This communication marks the concrete start of a yearlong review process that will be the make-or-break test for Europe’s banking union, which itself is arguably the most important structural change the crisis has prompted in Europe so far.
Czytaj więcej ...


Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych.
Badanie uczestników polskiego systemu płatniczego

Michał Polasik i Karolina Przenajkowska

W Polsce nie słabną echa długiej debaty na temat stawek opłat interchange fee w związku z czym warto zapoznać się z wynikami badań na temat zmian na rynku usług płatniczych. Jednocześnie należy podkreślić, że systemy płatności światowych, europejskich i krajowych podlegają  szybkim zmianom, które określane są jako rewolucyjne. Zatem przeprowadzenie badania empirycznego w tym zakresie przedmiotowym pozwoliło wpisać się w dyskusję dotyczącą racjonalnej polityki gospodarczej i stymulowania konkurencyjności rozwoju  rynku bezgotówkowego w Polsce.
[Informacje o raporcie]

Czytaj więcej...

W dniu 16 kwietnia 2013 r. w Centrum Kongresowym Stadionu Narodowego odbyło się IV Bankowe Forum Wierzytelności zorganizowane przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele ALTERUM prof. S. Kasiewicz i dr L. Kurkliński z wystąpieniem „Upadłość konsumencka – zawór bezpieczeństwa. Uwarunkowania legislacyjne i społeczno-gospodarcze. Propozycje zmian”.

Czytaj więcej...

W dniu 13 marca 2013 r. odbyło się kolejne Forum Bankowe, w tym roku zatytułowane Finansowanie polskiej gospodarki w okresie spowolnienia gospodarczego i licznych nowych inicjatyw regulacyjnych. Jest to doroczna konferencja środowiska bankowego i naukowego, poświęcona aktualnym problemom i wyzwaniom stojącym przed sektorem finansowym. W tym roku była to także okazja do przedstawienia najnowszej publikacji naszego Ośrodka Sektor bankowy – motor czy hamulec wzrostu gospodarczego? autorstwa S. Kasiewicza, L. Kurklińskiego i M. Marcinkowskiej.

Czytaj więcej...

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego wydał książkę Sektor bankowy – motor czy hamulec wzrostu gospodarczego ? autorstwa S. Kasiewicza, L. Kurklińskiego i M. Marcinkowskiej, Warszawa 2013 (stron 202, ISBN 978-83-922099-3-5). Jej recenzentem był prof. S. Flejterski. Publikacja ta dotyczy problematyki relacji sektora bankowego z interesariuszem publicznych w nowych, pokryzysowych uwarunkowaniach, w szczególności w świetle potrzeb rozwojowych gospodarki i społeczeństwa.

Czytaj więcej...

W marcu ubiegłego roku Warszawski Instytut Bankowości wydał raport Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, pracę zbiorowa pod redakcją S. Kasiewicza i L. Kurklińskiego. Przygotowanie tego opracowania stanowiło pewnego rodzaju podwaliny do utworzenia ALTERUM. Swój wkład wnieśli zarówno przedstawiciele środowiska akademickiego, jak i eksperckiego. Poszczególne części napisali: M. Folwarski, A. Jurkowska, P. Karaś, S. Kasiewicz, K. Kochaniak, L. Kurkliński, A. Łaszek, E. Miklaszewska, K. Mikołajczyk, J. Pyś, I. Styn, A. Werner, J. Wiśniewska, T. Wolanin, M. Zygierewicz, a recenzowała prof. W. Przybylska – Kapuścińska.

Czytaj więcej...

W marcowym numerze Miesięcznika BANK ukazała się recenzja publikacji ALTERUM Sektor bankowy – motor czy hamulec wzrostu gospodarczego?. Przygotował ją prof. dr hab. A. Szafarczyk. Recenzent odnosi tematykę książki do toczących się obecnie dwóch nurtów dyskusyjnych na temat metod przezwyciężania kryzysu finansowego. Według jego opinii oba kierunki myślenia, niezależnie od wydźwięku teoretycznego, zostały spersonifikowane politycznie i ideologicznie. Z jednej strony przez Kanclerz Niemiec – Angelę Merkel reprezentującą rygoryzm i oszczędności, zaś z drugiej przez Prezydenta Francji Francois Hollande’a opowiadającego się za pobudzaniem wzrostu gospodarczego.

Czytaj więcej...
Strona: 1  2
Dyskusje/Opinie

Zasada proporcjonalności a polski sektor bankowy. Uwarunkowania, narzędzia, szanse, zagrożenia

Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński, Włodzimierz Szpringer

 Coraz silniejsza jest świadomość dla kluczowych aktorów rynku usług bankowych, że inflacja prawa jest zagrożeniem dla wzrostu konkurencyjności i paradoksalnie bezpieczeństwa sektora bankowego. Powstaje zatem pytanie, czy można wykorzystać mechanizmy, które ograniczałyby implementacje projektowanych regulacji, których korzyści są niewspółmiernie niskie do kosztów jakie wynikają z ich wdrożenia? Uważamy, że do niewykorzystanych narzędzi należy stosowanie zasady proporcjonalności, która jest powszechnie znana, ale brakuje jej odpowiedniego oprzyrządowania analitycznego oraz wiarygodnych danych. Przekonani jesteśmy również, że szersze wykorzystanie zasady proporcjonalności dla oceny projektowanych i obowiązujących regulacji będzie budować nowe solidniejsze relacje zaufania między regulatorami a podmiotami regulowanymi. Dlatego przedstawiamy w niniejszym opracowaniu zasadę proporcjonalności oraz  potencjalną rolę jaką może spełniać przy ocenie regulacji.

Czytaj więcej...

Program pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi Mieszkanie dla Młodych

Sebastian Ratajczyk

Program Mieszkanie dla młodych (MdM) w głównej części skierowany jest do osób (małżeństw, osób samotnie wychowujących dziecko oraz tzw. singli) w wieku do 35 lat, chcących nabyć na rynku pierwotnym swoje pierwsze mieszkanie (lokal mieszkalny, albo dom jednorodzinny5) z wykorzystaniem kredytu (wyłącznie na zakup mieszkania).

Czytaj więcej...

Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego – co dalej?

Jacek Trentowski

Wyrokiem z dnia 14.04.2015r. Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 Prawa bankowego za niekonstytucyjne. Jest to równoznaczne z likwidacją instytucji „bankowego tytułu egzekucyjnego”. Biorąc pod uwagę specyficzny charakter ww. unormowań Trybunał zobowiązań ustawodawcę do zmiany prawa do dnia 01.08.2016r. Ustawodawca w dość zawrotnym tempie przeprowadził stosowną nowelizację i w dniu 25.09.2015r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, która wyrugowała z polskiego porządku prawnego instytucję bankowego tytułu egzekucyjnego. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 26.10.2015r. i wchodzi w życie nie od dnia 01.08.2016r., lecz już po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Czytaj więcej...

Wykluczenie finansowe w Polsce na tle innych krajów UE

Paulina Łyniewska

Wraz z rozwojem gospodarczym, społecznym oraz ekonomicznym ingerencja sektora finansowego w naszą codzienność jest coraz bardziej wyraźna na wielu polach. Płatności w sklepach, regulowanie rachunków czy otrzymywanie wynagrodzenia to jedynie nieliczne przykłady powszechnych czynności, podczas których korzystamy z produktów i usług dostarczanych nam przez sektor finansowy. Ekspansywny trend branży przynosi wiele korzyści zarówno dla gospodarki w rozumieniu makroekonomicznym jak i dla klientów detalicznych, ułatwiając i przyspieszając wiele procesów oraz czyniąc je bezpieczniejszymi. Jednak udogodnienia te, mimo że powoli stają się obowiązującym standardem, w dalszym ciągu nie dotyczą całego społeczeństwa.

Czytaj więcej...

Porównanie podatku bankowego i jego skutków w Polsce na tyle innych państw UE

Mateusz Ożdżeński

 Podatków nikt nie lubi. Takie twierdzenie jest oczywiste i mało kto nie chciałby się pod nim podpisać. Mimo tego, że z podatków finansuje się większość działalności władczej i opiekuńczej państwa, zapewnia funkcjonowanie administracji, budowę dróg, czy utrzymanie szkół i szpitali nikt z nas nie oddaje swoich zarobków chętnie. Podobną albo jeszcze większą niechęć, prawie każdy z nas żywi do banków. Od zawsze były uosobieniem bogactwa, prestiżu, ale też bezpieczeństwa. [...]

Czytaj więcej...

Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce

Lech Kurkliński

W Wydawnictwie C. H. Beck ukazała się książka autorstwa Lecha Kurklińskiego zatytułowana Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce. Monografia poświęcona jest badaniom kulturowych uwarunkowań napływu, obecności i odpływu kapitału zagranicznego w sektorze bankowym w okresie transformacji ustrojowej. Oparto ją na badaniach własnych autora obejmujących m.in. 59 wywiadów z obecnymi i byłymi członkami najwyższego kierownictwa banków z udziałem zagranicznych akcjonariuszy (m.in.NBP, BIK, ZBP, BFG etc.).

Czytaj więcej

Fragment książki

Spis treści

Transformacja ustrojowa Polski a rozwój sektora bankowego

Lech Kurkliński

Z perspektywy 2017 r., możemy się pochwalić jednym z najbardziej bezpiecznych, nowoczesnych systemów bankowych, docenianych nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Za najdobitniejszy tego przykład może posłużyć uniknięcie zapaści gospodarczej i kryzysu w sferze finansów w Polsce po 2007 r. Bilans uzyskanych wyników przedstawia się jednoznacznie pozytywnie, jednakże obok licznych sukcesów zdarzały się także porażki, jak np. problem złych długów, czy bankructwa banków. Celem niniejszego opracowania jest pokazanie genezy, a następnie ewolucji polskiego sektora bankowego na tle uwarunkowań społecznych, makroekonomicznych oraz politycznych okresu transformacji ustrojowej.

Czytaj więcej

Kierunki regulacji sektora fin-tech na rynku usług finansowych

Włodzimierz Szpringer

Firmy fin-tech działające na rynku finansowym, stanowią nową, szczególną kategorię parabanków. Cechą szczególną jest to, że wykorzystują one nowoczesną technologię do projektowania usług finansowych. Bez internetu oraz cyfryzacji, konwergencji mediów elektronicznych, interoperacyjności i kompatybilności sprzętu oraz oprogramowania, a także nowych doświadczeń, nawyków i zaufania konsumentów, świadczenie tych usług nie byłoby możliwe. Jest to pewna analogia do wyszukiwarek i porównywarek cen, które zmieniły obraz rynku, pośrednictwa i prowadzą do przekształceń modeli biznesowych.(...).

Fin-tech – to nowe możliwości, by zmienić sektor finansowy, kwestionować istniejące modele biznesowe, usługi, a także regulacje. Fin-tech oznacza łączenie usług finansowych oraz cyfrowych i coraz bardziej zindywidualizowanych technologii w większym stopniu wykorzystujących bazy danych (Big Data). Fin-tech obejmuje nowe formy płatności mobilnych, wirtualne waluty (Bitcoin), zaawansowaną bankowość transakcyjną i relacyjną B2C i B2B, a także innowacje w dziedzinie funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania danymi i bazami danych. Cechą fin-tech jest to, że produkty są projektowane przez firmy z sektora „bankowości cienia”, spółki online niebędące bankami, instytucjami ubezpieczeniowymi, firmami inwestycyjnymi czy instytucjami płatniczymi.  Firmy te oferują wiele alternatywnych sposobów dostępu do różnorodnych usług, od przelewów online po kompleksowe planowanie finansowe.

Czytaj więcej 

 

Jakość regulacji w Polsce i Unii Europejskiej

Stanisław Kasiewicz

Często zadajemy sobie pytanie, jakie są przyczyny kosztownych i nieadekwatnych regulacji w sektorze finansowym. Z pewnością składają się na to czynniki obiektywne i subiektywne:

1. System stanowienia prawa (..) 

2. Koszty opracowania i wdrożenia nowych regulacji (..)

(...) system stanowienia regulacji dla sektora finansowego wymaga radykalnej zmiany, a pogarszające się uwarunkowania ekonomiczne mogą doprowadzić do daleko idących negatywnych konsekwencji makroekonomicznych i społecznych.

Czytaj więcej

Przyjęcie euro przez Polskę. Potencjalne korzyści i koszty

Justyna Sikora

Polska przystąpiła do Unii Europejskiej (UE) w 2004 roku. Jako członek Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) objęty derogacją jest formalnie zobowiązana do przyjęcia euro, jednakże termin wprowadzenia wspólnej waluty nie został sprecyzowany. Temat przyjęcia euro przez Polskę jest obecny w toczącej się debacie politycznej i ekonomicznej, wywołując wiele emocji. Dyskusja ma często charakter polityczny i ideologiczny, a kwestie ekonomiczne, w tym potencjalne korzyści i koszty z wprowadzenia wspólnej waluty, są nierzadko odsuwane na drugi plan. (...)

Celem niniejszego opracowania jest przeanalizowanie głównych korzyści i kosztów wynikających z przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty. W analizie skupiono się przede wszystkim na skutkach długoterminowych. 

Czytaj więcej 

 

Refleksje poseminaryjne

Stanisław Kasiewicz , Lech Kurkliński

 

 W siedzibie Narodowego Banku Polskiego w dniu 23 lutego 2018 r. odbyła się już 8 edycja seminarium organizowanego przez Gdańska Akademię Bankową na temat „Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w instytucjach finansowych”. Głównym przedmiotem  dyskusji była ocena konsekwencji wprowadzenia MREL, czyli minimalnych wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji dla sektora bankowego, a pośrednio dla całego rynku finansowego.  Wystąpienia panelistów ocenić można jako odpowiednio merytoryczne, jak i docenić fragmentami ożywioną dyskusję. Jednakże główne wrażenie sprowadza się do konkluzji, że ze względu na MREL mogą pojawić się poważne trudności w sfinansowaniu luki kapitałowej w wysokości od 50 mld zł  do 100 mld zł w polskim sektorze bankowym. Co gorsza nie ma klarownej koncepcji jakie warunki winny być stworzone, aby banki bez szkody dla gospodarki dostosowały się do wdrożenia tych wymogów.  W tym zakresie jesteśmy w „ciemnym lesie” mimo, że od 2014 r. było wiadomo, że wprowadzone zostaną obciążenia z tytułu MREL jako  zabezpieczenie, aby bankructwa i upadłości banków nie były  finansowane kosztem podatników krajowych.

Czytaj więcej

Forum Bankowe 2018

Stanisław Łobejko

Forum Bankowe 2018 to interesująca płaszczyzna wymiany poglądów oraz dzielenia się wiedzą w zakresie dokonujących się zmian technologicznych i ich wpływu na sektor finansowy. W szczególności tym zagadnieniom była poświęcona sesja 2 zatytułowana „Rewolucja technologiczna jako katalizator zmian modelu biznesowego banku i kształtowania relacji banków z klientami”. W sesji podkreślono stale postępującą cyfryzację usług bankowych, która stawia przed instytucjami sektora finansowego nowe wyzwani

Szczególnie duży wpływ na sektor finansowy będą wywierały technologie oparte na sztucznej inteligencji (AI - Artificial Intelligence), szybko wkraczające do wielu dziedzin takich, jak chociażby obsługa klienta banku. (...) 

Czytaj więcej

Inne teksty i wątki tematyczne ...Prace studenckie

Rzecznik Finansowy - nowa instytucja ochrony konsumentów

Grzegorz Motacki

 Korzystanie z usług instytucji finansowych wiążę się nie tylko i wyłącznie z odnoszeniem korzyści, ale także z ryzykiem niewłaściwego oraz niezgodnego z zawartymi umowami świadczenia usług. W przypadku pojawienia się konfliktu pomiędzy instytucją finansową, a klientem istnieje możliwość złożenia reklamacji. Instytucje takie jak banki, banki spółdzielcze, SKOK-i, firmy pożyczkowe, biura usług płatniczych, towarzystwa emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz fundusze inwestycyjne charakteryzują się często silną pozycją negocjacyjną i posiadaniem znaczącego kapitału, w wyniku czego konsumenci często w sytuacji pojawienia się niezgodności z zawartymi umowami, nie dochodzą swoich praw uważając, że instytucje mają zbyt dużą kontrolę oraz umniejszając swojej istotności na rynku finansowym. Dodatkowym problemem był długi czas odpowiedzi przez instytucje na reklamacje lub zupełny ich brak. Dlatego też konsumenci potrzebują instytucji, która będzie ich reprezentować i przede wszystkim w sposób obiektywny, sprawiedliwy oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa rozpatrywać złożone zażalenia. Te zagadnienie staje się szczególnie aktualne w obliczu ostatnich zmian dokonanych przez powołanie Rzecznika Finansowego ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego [...] 

Czytaj więcej...

Wyzwania regulacyjne wobec rozwoju shadow banking

Grzegorz Gałkowski

 Celem niniejszego referatu jest syntetyczne zobrazowanie problematyki regulacji oraz nadzoru sektora „shadow banking”. Współcześnie temat ten jest ogromnym wyzwaniem dla wielu państw, albowiem dynamiczna i obserwowalna ekspansja podmiotów tej sfery stanowi narastające zagrożenie dla systemu finansowego w skali globalnej. Analizie oraz ocenie poddana została również nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym w Polsce mająca miejsce w sierpniu 2015 roku, stanowiąca znaczący krok w aspekcie regulacyjnym. [...] 

Czytaj więcej...

Poniżej zamieszczamy dwa najnowsze teksty. Więcej tekstów znajdziecie Państwo w zakładce menu: Publikacje do pobrania/Prace studenckie.

FATCA – konsekwencje dla polskiego sektora bankowego

Katarzyna Dopart

....Wprowadzenie jej w życie [FACTA]wpłynie na światowy sektor bankowy, w tym również na polski i wiąże się z dużymi kosztami dla każdego działającego w naszym kraju banku.  Założono, że to koszt około 60 milionów złotych, dla pojedynczego banku. Co więcej, akt ten ingeruje w sprawy klientów bankowych, gdyż muszą oni dostarczać dodatkowych informacji na temat swojej działalności bankom, z którymi współpracują.(...)

Czytaj więcej...

Inne ...

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa, tel.: 22 826 99 24, 22 826 81 35, fax.: 22 201 21 13

Twoje imię i nazwisko Twój email Treść


Designed by Studio Interaktywne zgodka.net, Powered by zgodka.net CMS  © 2015 Alterum.pl, All Right Reserved