Informacje bieżące

KONFERENCJA KADRY KIEROWNICZEJ BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ

W dniach 10-11 stycznia 2018 r. w Józefowie odbyła się Konferencja zorganizowana przez Związek Banków Polskich we współpracy z Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych. Udział w niej wzięli przedstawiciele zarządów i rad nadzorczych banków zrzeszających, systemów ochrony instytucjonalnej, członkowie rad zrzeszeń oraz izb gospodarczych.

Obrady poświęcono ocenie stanu polskiej bankowości spółdzielczej, a także ukształtowaniu kierunków współpracy i rozwoju sektora w najbliższych latach. Dyskusja nad tymi zagadnieniami została zaininicjowana specja;nie przygotowaną na to spotkanie prezentacją przygotowaną przez Warszawski Instytut Bankowości i ALTERUM. Prezentację , która przedstawił dyrektor ALTERUM L.Kurkliński została opracowana na podstawie szeregu spotkań z kadrą kierowniczą banków spóldzielczych jak też jest wynikiem prac analiitycznym zespołu ekspertów ALTERUM.

W toku dyskusji nad prezentacją zwrócono uwagę na jej zwięzły i celny obraz funkcjonowania polskiej bankowości. Przedstawione w prezentacji wnioski wykorzystano w obradach trzech Zespołów Programowych oraz stały się bazą rekomendacji Konferencji do proawdzenia dalszych zmian w bankowości spółdzielczej.  

W ramach prac Zespołu Programowego Wizerunku Bankowości Spółdzielczej wskazano na potrzebę podjęcia działań celem poprawy wizerunku i efektywności bankowości spółdzielczej, zapewnienia wysokiej jakości usług finansowych dla klientów indywidualnych, rolników oraz przedsiębiorców w społecznościach lokalnych, poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania sektora oraz wypracowania jednolitych zasad przeciwdziałania wewnątrzsektorowej konkurencji pomiędzy lokalnymi instytucjami finansowymi.

W ramach prac Zespołu ds. Współpracy rekomendowano m.in. powołanie wspólnego przedsięwzięcia mającego na celu wypracowanie jednolitych sektorowych rozwiązań informatycznych oraz wzmocnienie i rozbudowę platformy usług zrzeszeniowych.

Zespół ds. Bezpieczeństwa rekomendował m.in. zastosowanie w praktyce zasady proporcjonalności przez IPS, wzmocnienie systemu prewencyjnego IPS czy wyjaśnienie prawnych i podatkowych aspektów udzielanej pomocy.

Koordynacja prac nad wdrożeniem i monitorowaniem rekomendacji Konferencji została powierzona Radzie Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej z wykorzystaniem zespołu ekspertów ALTERUM oraz WIB.

W ramach dalszych działań zaproponowano również organizację kolejnych, okresowych spotkań w celu analizy postępu prac i realizacji podjętych ustaleń.

 
 

              WYZWANIA BANKOWOŚCI                

PRAWO – WARTOŚCI – FINANSE

15 listopada 2017 roku Związek Banków Polskich, Akademia Leona Koźmińskiego oraz Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM zorganizowali coroczną konferencję, która jest próbą oceny najbardziej istotnych wydarzeń dotyczących sektora finansowego, jakie mają miejsce w roku bieżącym.

Tematami tegorocznej debaty były tak ważkie i aktualne tematy jak:

System wartości a prawo w świecie ekonomii i finansów

Dług bez zobowiązań? Problem dochodzenia należności

Outsourcing – optymalizacja kosztów a ryzyko prawne

Szczególny charakter wydarzenia wynikał z faktu, że było to wspólne przedsięwzięcie ludzi nauki oraz praktyków ze środowiska finansów, które dało doskonałą okazję do wymiany poglądów i przepływu informacji pomiędzy tymi środowiskami.

Program wydarzenia można zobaczyć tutaj.
Forum liderow


W dniach 20-21 września 2017 roku odbyło się w Warszawie największe doroczne spotkanie banków spółdzielczych w Polsce. zorganizowane przez Związek Banków Polskich oraz banki zrzeszające: BPS S.A. oraz SGB-Bank S.A.

W spotkaniu poświęconym istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej wzięli udział prezesi oraz członkowie zarządów banków spółdzielczych, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, parlamentu, instytucji finansowych i infrastruktury bankowej. Nie zabrakło też przedstawicieli ALTERUM i osób z nim współpracujących.

Głównymi zagadnieniami forum były: ocena aktualnej sytuacji ekonomicznej banków spółdzielczych i ich pozycji konkurencyjnej, ekonomiczna kondycja sektora bankowości spółdzielczej, perspektywy rozwoju, a także propozycje działań i regulacji służących wzrostowi efektywności sektora na coraz bardziej wymagającym rynku finansowym.
SEMINARIUM EKSPERCKIE SUSTAINABLE FINANCE

1 wrzesnia 2017 roku w Związku Banków Polskich odbyło się z udziałem dr hab. L.Kurklińskiego i prof.S.Kasiewicza seminarium eksperckie na temat dotyczące okresowego raportu działającej przy Komisji Europejskiej Grupy ds. Sustainable Finance (UE High-level Expert Group on Sustainable Finance).

Uwagi w zakresie raportu, idei zrównoważonego rozwoju i możliwości kształtowania polityki regulacyjnej wspierającej długoterminową orientację w finansach, omawiane i przekazane w trakcie seminarium zostaną uwzględnione w dalszych pracach grupy eksperckiej i włączone do finalnego raportu, który zostanie zaprezentowany Komisji Europejskiej. Raport okresowy Eksperckiej Grupy ds. Sustainable Finance można przeczytać tutaj.
KONFERENCJA NAUKOWA UE W KRAKOWIE "WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I DYLEMATY NAUKI O PRZEDSIĘBIORSTWIE" 

W roku akademickim 2016/2017 przypada Jubileusz 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jubileusz Katedry zbiegł się z Jubileuszem 50-lecia pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego - Rektora Seniora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i wieloletniego Kierownika Katedry, związanego z nią od początku swojej kariery akademickiej. Chcąc uczcić wymienione Jubileusze Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw zorganizowała w 21 czerwca 2017 roku konferencję naukową nt. Współczesne wyzwania i dylematy nauki o przedsiębiorstwie.

Podczas Konferencji trwała ożywiona dyskusja na temat istoty współczesnego przedsiębiorstwa. Prof. S. Kasiewicz w swoim krótkim wystąpieniu podkreślił, że tradycyjne przedsiębiorstwo XX wieku całkowicie odróżnia się od typowego przedsiębiorstwa cyfrowego z punktu widzenia takich kluczowych pojęć jak: strategia, model biznesowy, konkurencja, klient i wartości. W związku z tym, że wkraczamy niezwykle szybko do nowej cywilizacji cyfrowej istotne jest włączenie do problematyki nauczania „Nauki o przedsiębiorstwie” takich nieobecnych zagadnień jak: kultura organizacyjna oraz ryzyko i niepewność. Taki postulat wynika z obserwacji zachowań i postaw instytucji finansowych, które liderują na rynku usług bankowych, a jednocześnie wykorzystują w szerokim zakresie nowoczesne technologie.  
 

20 czerwca 2017 roku już po raz szósty, w jednym miejscu w Warszawie, pod wspólnym hasłem „HORYZONTY BANKOWOŚCI 2017”, odbyły się spotkania i konferencje w których wzięli udział przedstawiciele sektora bankowego, władz rządowych, instytucji regulacyjno-nadzorczych, firm okołobankowych oraz środowisk naukowych.

HORYZONTY BANKOWOŚCI 2017 to multikonferencyjny projekt, na który złożyło sie :

Forum Strategii Bankowych 2017

Płatności Mobilne 2017

Forum General Data Protection Regulation 2017

W konferencjach uczestniczyło kierownictwo oraz współpracownicy ALTERUM, a prof. S.Kasiewicz wziął udział w dyskusji panelowej Forum Strategii Bankowych. Tezy jego wystąpienia "Jakość regulacji w Polsce i Unii Europejskiej" przedstawiono w części Dyskusje/Opinie.

Dodatkowo w czasie Horyzontów Bankowości  2017 obchodzono jubileusze 25-lecia Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Warszawskiego Instytutu Bankowości. Ćwierćwiecze świętował również „Miesięcznik Finansowy BANK”.

Spotkania w czasie konferencji i jubileuszy były okazją do rozmów o bankowości, rozwoju gospodarczym, do wymiany poglądów między ekspertami i autorytetami z dziedziny finansów oraz znakomitą okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, a także wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

 
ARTYKUŁY W MAJOWYM NUMERZE MIESIĘCZNIKA BANK  

Czas na systemowe i długoterminowe decyzje regulatorów polskiego rynku bankowego

W majowym numerze „Miesięcznika Finansowego BANK” (2017/05) ukazał się artykuł współpracownika ALTERUM Dariusza Daniluka. Dotyczy on wyzwań jakie stoją przed unijnymi i krajowymi regulatorami   w odniesieniu do sektora bankowego. Autor stara się nakreślić ewentualne priorytety regulacyjne obejmujące w przypadku Polski kwestie: obciążeń podatkowych i parapodatkowych, problemu „frankowiczów”,  wymogów kapitałowych, umiejscowienia nadzoru, listów zastawnych i banków hipotecznych oraz bankowości spółdzielczej.

Czytaj więcej TUTAJ

Czas na zasadę proporcjonalności

W majowym numerze „Miesięcznika Finansowego BANK” (2017/05) obok artykułu D. Daniluka ukazał się też tekst Stanisława Kasiewicza i Lecha Kurklińskiego na temat zasady proporcjonalności. Autorzy wskazują na jej istotę i aktualność w obecnych uwarunkowaniach regulacyjnych sektora bankowego. Zaprezentowany został również skrócony przegląd międzynarodowej literatury dotyczącej tej problematyki.

Czytaj więcej TUTAJ

 
VII EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY

W dniach 5-7 czerwca w Sopocie odbył się VII Europejski Kongres Finansowy, którego temat wiodący to Kapitał, podatki i międzynarodowa solidarność w XXI wieku.

Spotkanie czerwcowe jest kulminacją całorocznej aktywności Kongresu i uwieńczeniem specjalistycznych konferencji, co powoduje że Europejski Kongres Finansowy stał się działającym przez cały rok, otwartym na współpracę i zmiany think tankiem.

Kongres inicjuje i aktywnie uczestniczy w dyskusji o perspektywach i wyzwaniach bankowości oraz nowoczesnych technologiach w instytucjach finansowych.

W programie Kongresu w dniu 6 czerwca 2017 roku znalazło się też spotkanie autorskie z dr hab. Lechem Kurklińskim na temat książki „Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce”, które prowadził prof. Stanisław Kasiewicz.

 

 

Prof. S.Kasiewicz i autor dr hab. L.Kurkliński                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezes Z. Jagiełło i Prezes A.Kopyrski

Zdjęcia udostępnione przez organizatorów Kongresu.

Więcej o kongresie można przeczytać TUTAJ.
MIĘDZYNARODOWA  KONFERENCJA

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie wraz z Katedrą Bankowości, Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowały Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Finansjalizacja - nowe tendencje i kierunki rozwoju, w dniach 9-10 czerwca 2017 r. w Rzeszowie.

Celem konferencji była wymiana opinii różnych środowisk naukowych, upowszechnienie polskich i zagranicznych wyników badań naukowych poświęconych tematyce finansjalizacji oraz wskazanie nowych kierunków badań interdyscyplinarnych w obszarze finansjalizacji.

Z ramienia ALTERUM w konferencji wzięli udział prof. dr hab. S. Kasiewicz i dr hab. L. Kurkliński z referatem na temat Klienta wobec kulturowych uwarunkowań rozwoju i zagrożeń bankowości cyfrowej (prezentacja TUTAJ) w ramach sesji Finansjalizacja a innowacje finansowe i społeczne. Prowadził ją prof. S. Kasiewicz.

Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ
Kongres Forum Technologii Bankowych

FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH to unikalna platforma łącząca sektor technologiczny i bankowy. Impulsem do powołania Forum była rosnąca potrzeba współpracy firm technologicznych oraz banków w zakresie automatyzacji obrotu gotówkowego i propagowania obrotu bezgotówkowego, a także wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

26 kwietnia 2017 roku w Jachrance odbyła się druga edycja tego inspirującego spotkania, które łączy sektor bankowy i technologiczny. Podczas wydarzenia odbyło się kilkanaście wystąpień prezentujących innowacje technologiczne, a także panele dyskusyjne, w których zasiadali liderzy cyfryzacji banków w Polsce. Wypowiedż sekretarza naukowego ALTERUM prof. dr hab. Stanisława Kasiewicza można zobaczyć i usłyszeć TUTAJ  
WRĘCZENIE NAGRÓD W POGRAMIE EDUKACYJNYM 

Prof. Stanisław Kasiewicz uczestniczył w dniu 12 czerwca 2017 r. w centrali Banku Polskiej Spółdzielczości (BPS) w uroczystości wręczenia nagród w kolejnej edycji programu „TalentowiSKO”. Ten program edukacyjny od 2013 roku jest organizowany przez Bank Polskiej Spółdzielczości.                             

W jego IV edycji uczestniczyło 500 szkół z liczbą uczniów ok. 40 000. Celem programu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych nawyku systematycznego oszczędzania , krzewienia wiedzy finansowej i przedsiębiorczości. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, co znajduje wyraz między innymi w tym, że ponad 1 mln internautów odwiedziło stronę tego programu.

Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ
KOMITET DO SPRAW STANDARDÓW KWALIFIKACYJNYCH W BANKOWOŚCI POLSKIEJ 

Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz powołał nowego Przewodniczącego Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, którym został dr Lech Kurkliński, Dyrektor Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM.

Akt powołania został wręczony podczas dorocznego zebrania plenarnego przedstawicieli Banków i Szkół – Członków Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych przy ZBP, które odbyło się w Klubie Bankowca w Warszawie 26 kwietnia 2017r.

Przewodniczący Komitetu pełni opiekę merytoryczną nad Systemem Standardów. Jednocześnie szczególne wyrazy podziękowania za zaangażowanie i wkład w rozwój Systemu Standardów oraz za pełnienie wieloletniej funkcji Przewodniczącego Komitetu, przekazano Panu Włodzimierzowi Grudzińskiemu.

Więcej o standardach kwalifikacyjnych tutaj
             MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA                W POZNANIU

Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w dniu 28.04.2017 zorganizował konferencję na temat "SECURITY OF FINANCIAL SYSTEMS AND ECONOMIC POLICIES IN EUROPE AND USA: CHANGES AND CHALLENGES".

Głównym jej celem było dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w szerokim zakresie systemów finansowych i walutowych, pieniędzy, nadzoru finansowego, regulacji i polityki gospodarczej zarówno przez akademików, jak i praktyków z krajów rozwijających się i rozwiniętych. Zakresem konferencji były wyzwania stojące przed systemami finansowymi na świecie i zmiany zachodzące w tych systemach i w ich otoczeniu. 

Głównymi panelistami konferencji byli :

  • prof. Anthony Saunders, New York University, USA 
  • dr Jerzy Pruski, były Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Polsce 

Wśród uczestników prezentujących opinie nie zabrakło Sekretarza Naukowego ALTERUM prof. Stanisława Kasiewicza, kóry przedstawił referat na temat nowych trendów w systemie regulowania rynku usług bankowych. 


Czytaj więcej...KONFERENCJA PAYMENT MEETING

W dniu 24 kwietnia 2017 roku odbyła sie w Warszawie konferencja PAYMENT MEETING, której uczestnikiem był Sekretarz Nukowy ALTERUM prof S. Kasiewicz.W gronie reprezentantów wiodących banków i kluczowych uczestników rynku płatności dyskutowano nad skalą i szybkością zmian w obszarze digital finance.  Ekspansja fintechów  oraz nowe produkty i usługi finansowe, koncentrujące się na wyjątkowych doświadczeniach, zmieniają preferencje i zachowania klientów. Na konferencji dyskutowano o tym jak wdrożenia technologii i strategii opartych na rozwiązaniach digital, wielokanałowości zmieniają rynek.

 
INAUGURACJA CYKLU WYKŁADÓW SZKOŁY BANKOWOŚCI I FINANSÓW

11 kwietnia 2017 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zainaugurowano projekt multimedialny realizowany w ramach działań m.in. Programu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji” oraz Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”. Jego celem jest przeprowadzenie cyklu wykładów stacjonarnych na wybranych uczelniach w Polsce i jednoczesną bezpośrednią ich transmisję w czasie rzeczywistym do innych jednostek biorących udział w projekcie. Tematem inauguracyjnego spotkania było „25 lat polskiej bankowości”.

Inauguracja zgromadziła w auli im. Roberta Schummana na UKSW ponad 200 studentów oraz zaproszonych gości. Wystąpienie inauguracyjne pt. „Sektor bankowy w Polsce – wczoraj, dziś i jutro” wygłosił Prezes ZBP – Krzysztof Pietraszkiewicz, zaś swoją prelekcję "Polskie banki od 1989 roku" przedstawił dr Lech Kurkliński .

Prezentację można pobrać TUTAJ.
FORUM BANKOWE 2017 KREDYTOWANIE GOSPODARKI PRZEZ BANKI W NOWYCH UWARUNKOWANIACH REGULACYJNYCH I EKONOMICZNYCH

                                                                              

KREDYTOWANIE GOSPODARKI PRZEZ BANKI W NOWYCH UWARUNKOWANIACH REGULACYJNYCH I EKONOMICZNYCH 

 

15 marca 2017 r. w Hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się XXIII edycja Forum Bankowego organizowanego przez Związek Banków Polskich. Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji było „Kredytowanie gospodarki przez banki w nowych uwarunkowanych regulacyjnych i ekonomicznych. W Forum Bankowym 2017 uczestniczyło około 550 osób reprezentujących banki, władze regulacyjne, władze nadzorcze oraz władze monetarne, a także międzybankowe firmy infrastrukturalne, świat nauki i polityki. Obrady Forum były obserwowane przez ok 50 przedstawicieli mediów. 

Forum Bankowe zostało podzielone na cztery sesje:

  1. Aktualne uwarunkowania regulacyjne i ekonomiczne prowadzenia biznesu bankowego.

  2. Stosowanie stałej stopy procentowej przez banki.

  3. Banki w budowie nowoczesnego rynku identyfikacji i usług zaufania w Polsce.

    Możliwości poszerzenia gamy usług bankowych dla klientów.

  4. Sesja specjalna: Nowe programy publiczne dla klientów banków .

 
Więcej o Forum Bankowym 2017 można przeczytać na stronie https://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2017/marzec/obraduje-forum-bankowe-2017
 
Prof S.Kasiewicz i dr L.Kurkliński są autorami rozdziału do publikacji przekazanej uczestnikom Forum Bankowego 2017 pod tytułem "Strategie stóp procentowych w bankowości " za co otrzymali osobiste podziękowania od Prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza, które można zobaczyć tutaj.

 
KONWERSATORIUM W PTE W WARSZAWIE "CZWARTKI U EKONOMISTÓW" 

 

Tematem debaty 16 marca 2017 był UDZIAŁ BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ W RACJONALIZACJI GOSPODAROWANIA I AKTYWIZOWANIU LOKALNEGO KAPITAŁU i w jej trakcie prof. Stanisław Kasiewicz  zaprezentował tezy książki  „ Teoria i praktyka zarządzania ryzykiem regulacyjnym w sektorze finansowym” . Więcej   http://pte.pl/pliki/2/1/CzuE_16_03_2017_0803.pdf
MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE 

THE ROLE OF FOREIGN CAPITAL IN BANKING

 

W dniu 27 marca 2017 roku Katedra Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wspólnie z Bankiem Zachodnim WBK S.A. zorganizowała międzynarodowe seminarium naukowe „The role of foreign capital in banking”. Celem seminarium była wymiana doświadczeń krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych oraz przedstawicieli polskiego sektora bankowego na temat znaczenia kapitału zagranicznego w bankowości, w szczególności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Wykłady wprowadzające wygłosili:

·  Prof. Paul Wachtel, NYU Stern School of Business: Ownership and Institutions - lessons from transition banking

·  Dr Lech Kurkliński, SGH, Dyrektor ALTERUM - Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego : Foreign capital in the Polish banking sector - intercultural context

 Prezentację dr L.Kurklińskiego można zobaczyć TUTAJ

 
WYWIAD W MIESIĘCZNIKU BANK 3/2017

W numerze marcowym (3/2017) Miesięcznika Finansowego BANK ukazał się wywiad z dr. Lechem Kurklińskim zatytułowany Czynnik kulturowy ma wpływ na zarządzanie bankiem przeprowadzony przez Przemysława Barbricha i Jana Osieckiego. Dotyczył on wyników badań nad kulturowymi aspektami funkcjonowania kapitału zagranicznego w polskim sektorze bankowym, a także szerszego spojrzenia na bankowość w interdyscyplinarnym ujęciu ekonomiczno-zarządczo-socjologicznym. W szczególności podkreślone zostały konsekwencje ostatniego kryzysu finansowego, który nie był tak dotkliwy dla Polski, ale wywołał poważne zmiany strukturalne i kulturowe.
KONWERSATORIUM W PTE W WARSZAWIE

         "CZWARTKI U EKONOMISTÓW"                                                      

W dniu  9 marca 2017 r przedstawiciel ALTERUM na zaproszenie prof.Elzbiety Mączyńskiej Prezesa PTE był panelistą debaty w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Warszawie.

Tematem spotkania była KULTURA W EKONOMII, ZARZĄDZANIU I FINANSACH i w jej trakcie dr Lech Kurkliński zaprezentował tezy książki „ Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce”. Patrz  http://pte.pl/pliki/2/1/CzuE%209.03.17v2.pdf

Prezentacja przedstawiona przez dr Lecha Kurklińskiego tutaj. 
ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa, tel.: 22 826 99 24, 22 826 81 35, fax.: 22 201 21 13

Twoje imię i nazwisko Twój email Treść


Designed by Studio Interaktywne zgodka.net, Powered by zgodka.net CMS  © 2015 Alterum.pl, All Right Reserved