Informacje bieżące

KONFERENCJA NAUKOWA UE W KRAKOWIE "WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I DYLEMATY NAUKI O PRZEDSIĘBIORSTWIE" 

W roku akademickim 2016/2017 przypada Jubileusz 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jubileusz Katedry zbiegł się z Jubileuszem 50-lecia pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego - Rektora Seniora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i wieloletniego Kierownika Katedry, związanego z nią od początku swojej kariery akademickiej. Chcąc uczcić wymienione Jubileusze Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw zorganizowała w 21 czerwca 2017 roku konferencję naukową nt. Współczesne wyzwania i dylematy nauki o przedsiębiorstwie.

Podczas Konferencji trwała ożywiona dyskusja na temat istoty współczesnego przedsiębiorstwa. Prof. S. Kasiewicz w swoim krótkim wystąpieniu podkreślił, że tradycyjne przedsiębiorstwo XX wieku całkowicie odróżnia się od typowego przedsiębiorstwa cyfrowego z punktu widzenia takich kluczowych pojęć jak: strategia, model biznesowy, konkurencja, klient i wartości. W związku z tym, że wkraczamy niezwykle szybko do nowej cywilizacji cyfrowej istotne jest włączenie do problematyki nauczania „Nauki o przedsiębiorstwie” takich nieobecnych zagadnień jak: kultura organizacyjna oraz ryzyko i niepewność. Taki postulat wynika z obserwacji zachowań i postaw instytucji finansowych, które liderują na rynku usług bankowych, a jednocześnie wykorzystują w szerokim zakresie nowoczesne technologie.  
 

20 czerwca 2017 roku już po raz szósty, w jednym miejscu w Warszawie, pod wspólnym hasłem „HORYZONTY BANKOWOŚCI 2017”, odbyły się spotkania i konferencje w których wzięli udział przedstawiciele sektora bankowego, władz rządowych, instytucji regulacyjno-nadzorczych, firm okołobankowych oraz środowisk naukowych.

HORYZONTY BANKOWOŚCI 2017 to multikonferencyjny projekt, na który złożyło sie :

Forum Strategii Bankowych 2017

Płatności Mobilne 2017

Forum General Data Protection Regulation 2017

W konferencjach uczestniczyło kierownictwo oraz współpracownicy ALTERUM, a prof. S.Kasiewicz wziął udział w dyskusji panelowej Forum Strategii Bankowych. Tezy jego wystąpienia "Jakość regulacji w Polsce i Unii Europejskiej" przedstawiono w części Dyskusje/Opinie.

Dodatkowo w czasie Horyzontów Bankowości  2017 obchodzono jubileusze 25-lecia Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Warszawskiego Instytutu Bankowości. Ćwierćwiecze świętował również „Miesięcznik Finansowy BANK”.

Spotkania w czasie konferencji i jubileuszy były okazją do rozmów o bankowości, rozwoju gospodarczym, do wymiany poglądów między ekspertami i autorytetami z dziedziny finansów oraz znakomitą okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, a także wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

 
ARTYKUŁY W MAJOWYM NUMERZE MIESIĘCZNIKA BANK  

Czas na systemowe i długoterminowe decyzje regulatorów polskiego rynku bankowego

 

Fot. „Miesięcznik Finansowy BANK” (2017/05)

W majowym numerze „Miesięcznika Finansowego BANK” (2017/05) ukazał się artykuł współpracownika ALTERUM Dariusza Daniluka. Dotyczy on wyzwań jakie stoją przed unijnymi i krajowymi regulatorami   w odniesieniu do sektora bankowego. Autor stara się nakreślić ewentualne priorytety regulacyjne obejmujące w przypadku Polski kwestie: obciążeń podatkowych i parapodatkowych, problemu „frankowiczów”,  wymogów kapitałowych, umiejscowienia nadzoru, listów zastawnych i banków hipotecznych oraz bankowości spółdzielczej.

Czytaj więcej TUTAJ

Czas na zasadę proporcjonalności

Fot. „Miesięcznik Finansowy BANK” (2017/05)

W majowym numerze „Miesięcznika Finansowego BANK” (2017/05) obok artykułu D. Daniluka ukazał się też tekst Stanisława Kasiewicza i Lecha Kurklińskiego na temat zasady proporcjonalności. Autorzy wskazują na jej istotę i aktualność w obecnych uwarunkowaniach regulacyjnych sektora bankowego. Zaprezentowany został również skrócony przegląd międzynarodowej literatury dotyczącej tej problematyki.

Czytaj więcej TUTAJ

 
VII EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY

W dniach 5-7 czerwca w Sopocie odbył się VII Europejski Kongres Finansowy, którego temat wiodący to Kapitał, podatki i międzynarodowa solidarność w XXI wieku.

Spotkanie czerwcowe jest kulminacją całorocznej aktywności Kongresu i uwieńczeniem specjalistycznych konferencji, co powoduje że Europejski Kongres Finansowy stał się działającym przez cały rok, otwartym na współpracę i zmiany think tankiem.

Kongres inicjuje i aktywnie uczestniczy w dyskusji o perspektywach i wyzwaniach bankowości oraz nowoczesnych technologiach w instytucjach finansowych.

W programie Kongresu w dniu 6 czerwca 2017 roku znalazło się też spotkanie autorskie z dr hab. Lechem Kurklińskim na temat książki „Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce”, które prowadził prof. Stanisław Kasiewicz.

 

 

Prof. S.Kasiewicz i autor dr hab. L.Kurkliński                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezes Z. Jagiełło i Prezes A.Kopyrski

Zdjęcia udostępnione przez organizatorów Kongresu.

Więcej o kongresie można przeczytać TUTAJ.
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie wraz z Katedrą Bankowości, Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowały Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Finansjalizacja - nowe tendencje i kierunki rozwoju, w dniach 9-10 czerwca 2017 r. w Rzeszowie.

Celem konferencji była wymiana opinii różnych środowisk naukowych, upowszechnienie polskich i zagranicznych wyników badań naukowych poświęconych tematyce finansjalizacji oraz wskazanie nowych kierunków badań interdyscyplinarnych w obszarze finansjalizacji.

Z ramienia ALTERUM w konferencji wzięli udział prof. dr hab. S. Kasiewicz i dr hab. L. Kurkliński z referatem na temat Klienta wobec kulturowych uwarunkowań rozwoju i zagrożeń bankowości cyfrowej (prezentacja TUTAJ) w ramach sesji Finansjalizacja a innowacje finansowe i społeczne. Prowadził ją prof. S. Kasiewicz.

Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ
Kongres Forum Technologii Bankowych

FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH to unikalna platforma łącząca sektor technologiczny i bankowy. Impulsem do powołania Forum była rosnąca potrzeba współpracy firm technologicznych oraz banków w zakresie automatyzacji obrotu gotówkowego i propagowania obrotu bezgotówkowego, a także wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

26 kwietnia 2017 roku w Jachrance odbyła się druga edycja tego inspirującego spotkania, które łączy sektor bankowy i technologiczny. Podczas wydarzenia odbyło się kilkanaście wystąpień prezentujących innowacje technologiczne, a także panele dyskusyjne, w których zasiadali liderzy cyfryzacji banków w Polsce. Wypowiedż sekretarza naukowego ALTERUM prof. dr hab. Stanisława Kasiewicza można zobaczyć i usłyszeć TUTAJ  
WRĘCZENIE NAGRÓD W POGRAMIE EDUKACYJNYM 

Prof. Stanisław Kasiewicz uczestniczył w dniu 12 czerwca 2017 r. w centrali Banku Polskiej Spółdzielczości (BPS) w uroczystości wręczenia nagród w kolejnej edycji programu „TalentowiSKO”. Ten program edukacyjny od 2013 roku jest organizowany przez Bank Polskiej Spółdzielczości.                             

W jego IV edycji uczestniczyło 500 szkół z liczbą uczniów ok. 40 000. Celem programu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych nawyku systematycznego oszczędzania , krzewienia wiedzy finansowej i przedsiębiorczości. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, co znajduje wyraz między innymi w tym, że ponad 1 mln internautów odwiedziło stronę tego programu.

Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ
KOMITET DO SPRAW STANDARDÓW KWALIFIKACYJNYCH W BANKOWOŚCI POLSKIEJ 

Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz powołał nowego Przewodniczącego Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, którym został dr Lech Kurkliński, Dyrektor Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM.

Akt powołania został wręczony podczas dorocznego zebrania plenarnego przedstawicieli Banków i Szkół – Członków Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych przy ZBP, które odbyło się w Klubie Bankowca w Warszawie 26 kwietnia 2017r.

Przewodniczący Komitetu pełni opiekę merytoryczną nad Systemem Standardów. Jednocześnie szczególne wyrazy podziękowania za zaangażowanie i wkład w rozwój Systemu Standardów oraz za pełnienie wieloletniej funkcji Przewodniczącego Komitetu, przekazano Panu Włodzimierzowi Grudzińskiemu.

Więcej o standardach kwalifikacyjnych tutaj
             MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA                W POZNANIU

Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w dniu 28.04.2017 zorganizował konferencję na temat "SECURITY OF FINANCIAL SYSTEMS AND ECONOMIC POLICIES IN EUROPE AND USA: CHANGES AND CHALLENGES".

Głównym jej celem było dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w szerokim zakresie systemów finansowych i walutowych, pieniędzy, nadzoru finansowego, regulacji i polityki gospodarczej zarówno przez akademików, jak i praktyków z krajów rozwijających się i rozwiniętych. Zakresem konferencji były wyzwania stojące przed systemami finansowymi na świecie i zmiany zachodzące w tych systemach i w ich otoczeniu. 

Głównymi panelistami konferencji byli :

 • prof. Anthony Saunders, New York University, USA 
 • dr Jerzy Pruski, były Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Polsce 

Wśród uczestników prezentujących opinie nie zabrakło Sekretarza Naukowego ALTERUM prof. Stanisława Kasiewicza, kóry przedstawił referat na temat nowych trendów w systemie regulowania rynku usług bankowych. 


Czytaj więcej...KONFERENCJA PAYMENT MEETING

W dniu 24 kwietnia 2017 roku odbyła sie w Warszawie konferencja PAYMENT MEETING, której uczestnikiem był Sekretarz Nukowy ALTERUM prof S. Kasiewicz.W gronie reprezentantów wiodących banków i kluczowych uczestników rynku płatności dyskutowano nad skalą i szybkością zmian w obszarze digital finance.  Ekspansja fintechów  oraz nowe produkty i usługi finansowe, koncentrujące się na wyjątkowych doświadczeniach, zmieniają preferencje i zachowania klientów. Na konferencji dyskutowano o tym jak wdrożenia technologii i strategii opartych na rozwiązaniach digital, wielokanałowości zmieniają rynek.

 
INAUGURACJA CYKLU WYKŁADÓW SZKOŁY BANKOWOŚCI I FINANSÓW

11 kwietnia 2017 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zainaugurowano projekt multimedialny realizowany w ramach działań m.in. Programu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji” oraz Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”. Jego celem jest przeprowadzenie cyklu wykładów stacjonarnych na wybranych uczelniach w Polsce i jednoczesną bezpośrednią ich transmisję w czasie rzeczywistym do innych jednostek biorących udział w projekcie. Tematem inauguracyjnego spotkania było „25 lat polskiej bankowości”.

Inauguracja zgromadziła w auli im. Roberta Schummana na UKSW ponad 200 studentów oraz zaproszonych gości. Wystąpienie inauguracyjne pt. „Sektor bankowy w Polsce – wczoraj, dziś i jutro” wygłosił Prezes ZBP – Krzysztof Pietraszkiewicz, zaś swoją prelekcję "Polskie banki od 1989 roku" przedstawił dr Lech Kurkliński .

Prezentację można pobrać TUTAJ.
FORUM BANKOWE 2017 KREDYTOWANIE GOSPODARKI PRZEZ BANKI W NOWYCH UWARUNKOWANIACH REGULACYJNYCH I EKONOMICZNYCH

                                                                              

KREDYTOWANIE GOSPODARKI PRZEZ BANKI W NOWYCH UWARUNKOWANIACH REGULACYJNYCH I EKONOMICZNYCH 

 

15 marca 2017 r. w Hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się XXIII edycja Forum Bankowego organizowanego przez Związek Banków Polskich. Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji było „Kredytowanie gospodarki przez banki w nowych uwarunkowanych regulacyjnych i ekonomicznych. W Forum Bankowym 2017 uczestniczyło około 550 osób reprezentujących banki, władze regulacyjne, władze nadzorcze oraz władze monetarne, a także międzybankowe firmy infrastrukturalne, świat nauki i polityki. Obrady Forum były obserwowane przez ok 50 przedstawicieli mediów. 

Forum Bankowe zostało podzielone na cztery sesje:

 1. Aktualne uwarunkowania regulacyjne i ekonomiczne prowadzenia biznesu bankowego.

 2. Stosowanie stałej stopy procentowej przez banki.

 3. Banki w budowie nowoczesnego rynku identyfikacji i usług zaufania w Polsce.

  Możliwości poszerzenia gamy usług bankowych dla klientów.

 4. Sesja specjalna: Nowe programy publiczne dla klientów banków .

 
Więcej o Forum Bankowym 2017 można przeczytać na stronie https://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2017/marzec/obraduje-forum-bankowe-2017
 
Prof S.Kasiewicz i dr L.Kurkliński są autorami rozdziału do publikacji przekazanej uczestnikom Forum Bankowego 2017 pod tytułem "Strategie stóp procentowych w bankowości " za co otrzymali osobiste podziękowania od Prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza, które można zobaczyć tutaj.

 
KONWERSATORIUM W PTE W WARSZAWIE "CZWARTKI U EKONOMISTÓW" 

 

Tematem debaty 16 marca 2017 był UDZIAŁ BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ W RACJONALIZACJI GOSPODAROWANIA I AKTYWIZOWANIU LOKALNEGO KAPITAŁU i w jej trakcie prof. Stanisław Kasiewicz  zaprezentował tezy książki  „ Teoria i praktyka zarządzania ryzykiem regulacyjnym w sektorze finansowym” . Więcej   http://pte.pl/pliki/2/1/CzuE_16_03_2017_0803.pdf
MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE 

THE ROLE OF FOREIGN CAPITAL IN BANKING

 

W dniu 27 marca 2017 roku Katedra Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wspólnie z Bankiem Zachodnim WBK S.A. zorganizowała międzynarodowe seminarium naukowe „The role of foreign capital in banking”. Celem seminarium była wymiana doświadczeń krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych oraz przedstawicieli polskiego sektora bankowego na temat znaczenia kapitału zagranicznego w bankowości, w szczególności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Wykłady wprowadzające wygłosili:

·  Prof. Paul Wachtel, NYU Stern School of Business: Ownership and Institutions - lessons from transition banking

·  Dr Lech Kurkliński, SGH, Dyrektor ALTERUM - Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego : Foreign capital in the Polish banking sector - intercultural context

 Prezentację dr L.Kurklińskiego można zobaczyć TUTAJ

 
WYWIAD W MIESIĘCZNIKU BANK 3/2017

W numerze marcowym (3/2017) Miesięcznika Finansowego BANK ukazał się wywiad z dr. Lechem Kurklińskim zatytułowany Czynnik kulturowy ma wpływ na zarządzanie bankiem przeprowadzony przez Przemysława Barbricha i Jana Osieckiego. Dotyczył on wyników badań nad kulturowymi aspektami funkcjonowania kapitału zagranicznego w polskim sektorze bankowym, a także szerszego spojrzenia na bankowość w interdyscyplinarnym ujęciu ekonomiczno-zarządczo-socjologicznym. W szczególności podkreślone zostały konsekwencje ostatniego kryzysu finansowego, który nie był tak dotkliwy dla Polski, ale wywołał poważne zmiany strukturalne i kulturowe.
KONWERSATORIUM W PTE W WARSZAWIE

         "CZWARTKI U EKONOMISTÓW"                                                      

W dniu  9 marca 2017 r przedstawiciel ALTERUM na zaproszenie prof.Elzbiety Mączyńskiej Prezesa PTE był panelistą debaty w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Warszawie.

Tematem spotkania była KULTURA W EKONOMII, ZARZĄDZANIU I FINANSACH i w jej trakcie dr Lech Kurkliński zaprezentował tezy książki „ Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce”. Patrz  http://pte.pl/pliki/2/1/CzuE%209.03.17v2.pdf

Prezentacja przedstawiona przez dr Lecha Kurklińskiego tutaj. 
SPOTKANIE KLUBU POLSKA 2025+

W czwartek 9 lutego 2017 roku w Klubie Bankowca odbyło się spotkanie, którego tytuł to : "Kulturowe uwarunkowania kapitału zagranicznego w sektorze bankowym i ich znaczenie dla rozwoju bankowości w Polsce".

Wstępem do dyskusji o  wpływie czynników kulturowych na dotychczasowy rozwój sektora bankowego w Polsce, w różnych aspektach i z różnych punktów widzeniana, była prelekcja dr Lecha Kurklińskiego z ALTERUM, Włodzimierza Kicińskiego, b. Prezesa Nordea Bank Polska i Wiesława Thora, członka rady nadzorczej mBanku.

Prezentacja dr Kurklińskiego jest TUTAJ.

Na temat spotkania można przeczytać na stronie ZBP https://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2017/luty/klub-polska-2025-kulturowe-uwarunkowania-kapitalu-zagranicznego-w-sektorze-bankowym.

Wideo https://mail.google.com/mail/u/0/#label/_ALTERUM/15a5f92298002b4a

Więcej na temat kulturowych uwarunkowań w dziale Dyskusje/Opinie.


Czytaj więcej...ZARZĄDZANIE RYZYKIEM I KAPITAŁEM W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH

W dniu 26 stycznia 2017 roku w siedzibie Narodowego Banku Polskiego odbyło się kolejne Seminarium Zarządzanie Ryzykiem   i Kapitałem   w Instytucjach Finansowych.

Wzięli w nim udział członkowie zarządów oraz dyrektorzy zarządzający ryzykiem i kapitałem w instytucjach finansowych, przedstawiciele regulatorów oraz świata akademickiego, w tym   dr L. Kurkliński oraz prof.S.Kasiewicz.

Uczestnicy dyskutowali m.in. o zagadnieniach związanych z:

 • oczekiwaniami i wyzwaniami regulacyjnymi w 2017 roku z perspektywy regulatorów,
 • wpływu wymogów regulacyjnych na modele biznesowe i strukturę bilansów banków,
 • oddziaływania niskich stóp procentowych na koszty pozyskania finansowania działalności oraz na stabilność bazy depozytowej.

Więcej można przeczytać na https://zkb.projektekf.pl/pl/program.
Konferencja - Wyzwania Bankowości

WYZWANIA BANKOWOŚCI 2016

22 listopada 2016 r. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

W dniu 22 listopada 2016 roku w Akademii Leona Koźmińskiego odbyła się konferencja pt. „Wyzwania Bankowości 2016”, która zgromadziła wybitnych praktyków ze środowiska bankowego,  ludzi nauki oraz przedstawicieli rządu. Po powitaniu przez rektora uczelni, prof. Witolda Bieleckiego oraz prezesa Związku Banków Polskich, Krzysztofa Pietraszkiewicza, miało miejsce wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Jerzego Kwiecińskiego, który w swojej prezentacji nawiązał do Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Następnie odbyły się panele dyskusyjne, poświęcone aktualnym wyzwaniom w polskim systemie bankowym. Dotyczyły one relacji między bankowością a programami rozwojowymi państwa, wpływu obciążeń fiskalnych i regulacyjnych na sytuację banków oraz kwestii cyberbezpieczeństwa i compliance w przedsiębiorstwie bankowym. Podsumowania konferencji dokonał dr Lech Kurkliński z  Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego Alterum. 


Czytaj więcej...W dniu 23 czerwca odbyła się konferencja „Płatności w omnichannel” w ramach cyklu „Polskie Karty i Systemy” organizowana przez firmę MEDIEN SERVICE. Jej tematyka obejmowała zagadnienia wielokanałowości w komunikacji handlowej i płatnościach w Polsce. Wśród prelegentów wystąpił dr L. Kurkliński z tematem Kulturowo-regulacyjne uwarunkowania  a innowacyjność – przyszłość sektora finansowego. Prezentacja dotycząca tej problematyki znajduje się TUTAJ. Natomiast szerzej na temat całej konferencji można przeczytać klikając TU.
ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa, tel.: 22 826 99 24, 22 826 81 35, fax.: 22 201 21 13

Twoje imię i nazwisko Twój email Treść


Designed by Studio Interaktywne zgodka.net, Powered by zgodka.net CMS  © 2015 Alterum.pl, All Right Reserved