Organizacja

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego jest zakładem własnym Warszawskiego Instytutu Bankowości, powołanym w grudniu 2012 r. Placówka ma charakter naukowo-badawczy i analityczny, obejmujący swoim zakresem cały system finansowy, w tym sektor bankowy oraz zagadnienia finansów publicznych. Ośrodek zajmuje się przede wszystkim przygotowywaniem i prezentowaniem opracowań, analiz, raportów oraz opinii wiążących aspekty teoretyczne z praktycznymi, zwłaszcza pod kątem oceny skutków regulacji.

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości zalicza się do niezależnych, pozarządowych organizacji typu „non profit”. Służy instytucjom finansowym, ich pracownikom i klientom. Celem WIB jest unowocześnianie i podnoszenie efektywności rynku usług finansowych w Polsce.

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000110584, NIP 526-00-38-522.

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego zlokalizowany w Warszawie przy ul. Wiejskiej 12A w siedzibie Warszawskiego Instytutu Bankowości.

We wszystkich sprawach organizacyjnych prosimy o kontaktowanie się z kierownictwem ALTERUM – dane kontaktowe poniżej.ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa, tel.: 22 826 99 24, 22 826 81 35, fax.: 22 201 21 13

Twoje imię i nazwisko Twój email Treść


Designed by Studio Interaktywne zgodka.net, Powered by zgodka.net CMS  © 2015 Alterum.pl, All Right Reserved