Założenia programowe

Kryzys finansowy na świecie w ostatnich latach uświadomił po raz kolejny społeczeństwu, politykom, urzędnikom publicznym, dziennikarzom czy naukowcom, jak wielkie znaczenie ma zdrowy i bezpieczny sektor finansowy dla całej gospodarki. Aktualnie trwa ożywiona dyskusja na temat pożądanych kierunków zmian regulacyjnych służących zmniejszeniu ryzyka zaburzeń systemowych na rynku finansowym i ograniczeniu w przyszłości rozmiarów środków publicznych przeznaczanych na ratowanie sytuacji, zwłaszcza na rynku bankowym. Część tych dyskusji odbywa się na szczeblu globalnym i regionalnym, mając swoje reperkusje także dla Polski, część jest prowadzona na poziomie lokalnym (dotycząca m.in. rewitalizacji rynku międzybankowego, poszukiwania nowych stabilnych źródeł finansowania działalności bankowej np. rozwoju sekurytyzacji, czy też ograniczania lub uregulowania niektórych zjawisk na rynku finansowym – np. shadow banking). Ta dyskusja ma przede wszystkim wymiar praktyczny, ale często poprzedzana jest analizami o charakterze strategicznym. Wymienić można w tym kontekście unijne raporty grupy de Larosiere’a, czy ostatni grupy Liikanena, debatę na temat Unii bankowej, a w kraju zagadnienie „udomowienia” banków. Wyniki prac tych różnych gremiów oraz publicznych wypowiedzi, przynajmniej w części przekładają się na nowe wymogi regulacyjne na rynku finansowym w Europie i w Polsce. Także zmiany w polskiej gospodarce realnej rzutują na sposób prowadzenia biznesu przez banki i inne podmioty finansowe.

W ostatnich latach obserwuje się tendencję zmierzającą do dalszego, silnego ujednolicenia zasad działania rynków finansowych w skali międzynarodowej. Poszukiwanie zunifikowanych rozwiązań na szczeblu europejskim powoduje, że coraz więcej fundamentalnych kwestii jest dziś dyskutowane i rozstrzygane na szczeblu Unii Europejskiej, a nie tylko krajowym. Ta zmiana wymaga odpowiedniego przygotowania merytorycznego polskiego stanowiska w ramach różnorodnych konsultacji, dyskusji i uzgodnień.

Intensywność i znaczenie prac regulacyjnych prowadzonych w najbliższych latach i ich silny wpływ na sposób prowadzenia i rentowność instytucji finansowych zachęcają do wymiany opinii na temat najważniejszych zmian regulacyjnych ich dotyczących, mających wpływ na całą gospodarkę i społeczeństwo, popartych konkretnymi badaniami, analizami, szacunkami czy prognozami, o charakterze ekspercko – naukowym.

Zadaniem ALTERUM jest opracowywanie analiz na potrzeby sektora finansowego, dotyczących przede wszystkim najważniejszych kwestii regulacyjnych, ekonomicznych o charakterze średnio - i długookresowym. Założeniem Ośrodka jest, że wszystkie prace mają charakter autorski i personalny, a osoby pod nimi podpisane biorą pełną za nie odpowiedzialność. Nad kierunkiem merytorycznego rozwoju ALTERUM czuwa Rada Programowa.

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa, tel.: 22 826 99 24, 22 826 81 35, fax.: 22 201 21 13

Twoje imię i nazwisko Twój email Treść


Designed by Studio Interaktywne zgodka.net, Powered by zgodka.net CMS  © 2015 Alterum.pl, All Right Reserved