POLITYKA PRYWATNOŚCI

 Tematyką powyższej pracy są problemy etyczne w kontekście bancassurance. Pracę podzielono na trzy rozdziały. W rozdziale pierwszym omówiono motywy zawiązywania się współpracy pomiędzy bankami a zakładami ubezpieczeń, opisano historię tego aliansu na świecie i w Polsce. W odniesieniu do Polski wskazano także na podstawy prawne na których opiera się ta współpraca oraz przedstawiono modele tej kooperacji. W rozdziale drugim podjęto próbę opisu nieprawidłowości w kontekście bancassurance, które wystąpiły w ciągu ostatnich lat w Europie i w Polsce. Prezentacja ta oparta jest w większości na analizie konkretnych spraw klientów poszkodowanych przez banki i zakłady ubezpieczeń. W rozdziale trzecim przedstawiono organy ustanowione na polskim rynku, których działanie jest bezpośrednio lub pośrednio związane z bancassurance oraz opisano ich spostrzeżenia dot. tych nadużyć. Przytoczono również zarzuty, które formułowali nadzorcy w innych krajach europejskich dotyczące ich rodzimego rynku, które były bardzo skorelowane z tym, co stwierdzono w Polsce. Zaprezentowano również zmiany, których wprowadzenie jest rekomendowane przez szerokie grono podmiotów, poczynając do samorządów zawodowych banków / zakładów ubezpieczeń, a kończąc na organach nadzoru, a których celem jest stała poprawa na polskim rynku bancassurance. W zakończeniu podkreślono, że w toku rozwoju bancassurance zostało ujawnionych wiele nieprawidłowości, szczególnie w sferze kontaktów z klientami oraz wyrażono nadzieje, że ostatnie zmiany w postaci nowych zaleceń i obowiązków ich implementacji przez banki i zakłady ubezpieczeń znacząco poprawi jakość oferowanych usług tym kanałem. 

POBIERZ TEKST


Krzysztof Kołodziejczyk