Społeczne i gospodarcze skutki przewalutowania zobowiązań walutowych CHF na PLN przy jednoczesnym utrzymaniu oprocentowania wg stawki LIBOR CHF

Debata praktyków (banki, UKNF) i środowiska naukowego (w tym reprezentantów ALTERUM) odbyła się 5 września 2019 r., a jej organizatorem i gospodarzem była Akademia Leona Koźmińskiego.

 

Dyskusja poświęcona była konsekwencjom potencjalnego postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie uznania formuły indeksacyjnej w umowach o kredyt indeksacyjny/denominowany w walutach obcych jako klauzuli abuzywnej, w tym:
-  aspektom prawnym (charakter, rola, zdefiniowanie klauzul abuzywnych, - abuzywność a rynek – asymetria informacyjna stron, niezrozumiałość języka, kurs walutowy i stopa procentowa w kontekście abuzywności, kurs walutowy jako czynnik obiektywny i niezależny od woli stron, orzecznictwo polskich sądów w sprawach „frankowych”, przygotowanie organizacyjne i eksperckie sądów do fali nowych pozwów;

- aspektom ekonomicznym (stanowiska różnych krajów członkowskich UE i Polski, adekwatność skutków w strefie Euro i krajach o wyższych stopach procentowych jak np. Polska -- przekształcenie kredytu w CHF na kredyt w EUR lub PKN z LIBOR CHF, stosowanie zasady proporcjonalności, traktowanie klientów z kredytami w PLN i CHF, zagrożenie wystąpienia ryzyka systemowego w sektorze bankowym, skutki kulturowe podejmowania i ponoszenia ryzyka, rola instytucji bezpieczeństwa systemu finansowego, rola i inicjatywy ZBP nt. problemu „frankowego” itd.).