Założenia programowe

Kryzys finansowy na świecie w ostatnich latach uświadomił po raz kolejny społeczeństwu, politykom,urzędnikom publicznym, dziennikarzom czy naukowcom, jak wielkie znaczenie ma zdrowy i bezpieczny sektor finansowy dla całej gospodarki.
 
Cały czas trwa ożywiona dyskusja na temat pożądanych kierunków zmian regulacyjnych służących zmniejszeniu ryzyka zaburzeń systemowych na rynku finansowym i ograniczeniu w przyszłości rozmiarów środków publicznych przeznaczanych na ratowanie sytuacji, zwłaszcza na rynku bankowym. 
 
Część tych debat odbywa się na szczeblu globalnym i regionalnym, mając swoje reperkusje także dla Polski, część jest prowadzona na poziomie lokalnym (dotycząca m.in. rewitalizacji rynku międzybankowego, obciążenia sektora bankowego nowymi daninami publicznymi, poszukiwania nowych stabilnych źródeł finansowania działalności bankowej np. rozwoju sekurytyzacji, czy też ograniczania lub uregulowania niektórych zjawisk na rynku finansowym – np. shadow banking).
 
Ta dyskusja ma przede wszystkim wymiar praktyczny, ale często poprzedzana jest analizami o charakterze strategicznym. Wymienić można w tym kontekście unijne raporty grupy de Larosiere’a, czy Liikanena, analizy na temat Unii bankowej, a w kraju zagadnienie repolonizacji banków. Wyniki prac tych różnych gremiów oraz publicznych wypowiedzi,
 
przynajmniej w części przekładają się na nowe wymogi regulacyjne na rynku finansowym w Europie i w Polsce. Także zmiany w światowej, polskiej gospodarce (np. globalizacja rewolucja technologiczna, środowisko niskich stóp procentowych, zmiany demograficzne) rzutują na sposób prowadzenia biznesu przez banki i inne podmioty finansowe.
 
W ostatnich latach obserwuje się tendencję zmierzającą do dalszego, silnego ujednolicenia zasad działania rynków finansowych w skali międzynarodowej. Poszukiwanie zunifikowanych rozwiązań na szczeblu europejskim powoduje, że coraz więcej fundamentalnych kwestii jest dziś dyskutowane i rozstrzygane na szczeblu Unii Europejskiej, a nie tylko krajowym. Ta zmiana wymaga odpowiedniego przygotowania merytorycznego polskiego stanowiska w ramach różnorodnych konsultacji, dyskusji i uzgodnień.
 
Szczególnego znaczenia nabrała kwestia respektowania zasady proporcjonalności. Intensywność i znaczenie prac regulacyjnych latach i ich silny wpływ na sposób prowadzenia i rentowność instytucji finansowych zachęcają do wymiany opinii na temat najważniejszych zmian legislacyjnych ich dotyczących, mających wpływ na całą gospodarkę i społeczeństwo, popartych konkretnymi badaniami, analizami, szacunkami czy prognozami, o charakterze ekspercko – naukowym.
 
Zadaniem ALTERUM jest opracowywanie analiz na potrzeby sektora finansowego, dotyczących przede wszystkim najważniejszych kwestii regulacyjnych, ekonomicznych o charakterze średnio - i długookresowym.
 
Założeniem Ośrodka jest, że wszystkie prace mają charakter autorski i personalny, a osoby pod nimi podpisane biorą pełną za nie odpowiedzialność.
 
Nad kierunkiem merytorycznego rozwoju ALTERUM czuwa Rada Programowa.