Organizacja

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego jest zakładem własnym Warszawskiego Instytutu Bankowości, powołanym w grudniu 2012 r.

Placówka ma charakter naukowo-badawczy i analityczny, obejmujący swoim zakresem cały system finansowy, w tym sektor bankowy oraz zagadnienia finansów publicznych.

Ośrodek zajmuje się przede wszystkim przygotowywaniem i prezentowaniem opracowań, analiz, raportów oraz opinii wiążących aspekty teoretyczne z praktycznymi, pod kątem  oceny skutków regulacji i innych uwarunkowań rozwoju systemu finansowego.

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości zalicza się do niezależnych, pozarządowych organizacji typu „non profit”. Służy publicznym i prywatnym instytucjom finansowym, ich pracownikom i klientom. Celem WIB jest unowocześnianie i podnoszenie efektywności rynku usług finansowych w Polsce. Informacje rejestrowe WIB w stopce strony.

We wszystkich sprawach organizacyjnych prosimy o kontaktowanie się z kierownictwem ALTERUM, adres poniżej.