Współpracownicy ALTERUM

Mgr Michał Boda

Mgr Michał Boda jest asystentem w Katedrze Bankowości oraz doktorantem na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość ze specjalnością Zarządzanie bankiem na Wydziale Finansów oraz kierunku Rachunkowość i controlling ze specjalnością Rachunkowość na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Odbył liczne praktyki w bankach w departamentach skarbu i zarządzania aktywami i pasywami. Do głównych zainteresowań naukowych należą : funkcjonowanie oraz zarządzanie instytucjami kredytowymi, regulacje bankowe i ich wpływ na sektor bankowy oraz gospodarkę realną. Autor i współautor publikacji z zakresu bankowości i finansów, m.in. : Boda M. (2017), The Impact of the 2007 – 2009 Financial Crisis on Risk Management in Credit Institutions, Copernican Journal of Finance & Accounting; Boda M. (2018), Analiza wrażliwości kosztów obsługi kredytów hipotecznych na zmiany stóp procentowych, Bezpieczny Bank; Boda M., Ciukaj R. (2017), Impact and development of cryptographic currencies on stability and functioning of the financial system - selected aspects, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

Mgr Radosław Ciukaj

Absolwent Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, studia magisterskie, kierunek Finanse i rachunkowość, specjalność Zarządzanie bankiem (rok ukończenia 2016). Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Eko nomicznego w Krakowie, studia licencjackie, kierunek Rachunkowość i controlling, specjalność Rachunkowość (rok ukończenia 2015). Obecnie doktorant na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dla jego rozwoju naukowego duże znaczenie maiły także studia zagraniczne w Saarbruecken w Niemczech.W 2015 r. laureat ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace licencjackie organizowany przez BFG ("Międzynarodowa architektura nadzorcza a efektywność nadzoru bankowego -II nagroda). Posiada Europejski Certyfikat Bankowca. Zainteresowania: polityka pieniężna, bankowość centralna, regulacje nadzorcze, zarządzanie instytucjami kredytowymi.

 

Dr Mateusz Folwarski

Dr Mateusz Folwarski jest adiunktem w Katedrze Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od kilku lat współpracuje naukowo z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył staż naukowy w Lwowskim Instytucie Bankowości (działającym przy Banku Centralnym Ukrainy) oraz wiodącej firmie badającej rynek wynagrodzeń Sedlak&Sedlak. Uczestnik licznych projektów dotyczących współpracy nauki z biznesem, m.in. ewaluacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (dla Ministerstwa Rozwoju), modelu finansowych transakcji trójstronnych (dla sektora SKOK). Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. finansów i rynku bankowego. Członek komitetu monitorującego program Santander na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Autor licznych publikacji z zakresu systemów wynagrodzeń kadr zarządzających, innowacyjnych produktów bankowych oraz nieuczciwych praktyk rynkowych. Sprawuje opiekę organizacyjną nad studiami podyplomowymi Bankowość: Europejski Certyfikat Bankowca.

 

Dr Aleksandra Jurkowska

Absolwentka Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 1996 r. pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, obecnie adiunkt w Katedrze Bankowości. W 2004 r. na Wydziale Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie obroniła pracę doktorska nt. „Rola kapitału zagranicznego w procesie przemian polskiego sektora bankowego”. W przeszłości związana z Emerging Polish Securities (gdzie pracowała na stanowisku analityka finansowego; 1998), Krakowską Fabryką Kabli (gdzie pełniła funkcję członka rady nadzorczej z ramienia KGHM Metale S.A.; 1998) oraz BUMAR-FABLOK S.A. i WF PZL-Sędziszów S.A (w których pełniła funkcję członka rad nadzorczych z ramienia Skarbu Państwa; 2006-2008). W 2010 roku odbyła staż naukowy w National Chengchi University (Tajpej). Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z dziedziny finansów i bankowości (w tym współautorka podręcznika „Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E”, wydanie IV). Członek Rady Programowej dla programu Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E. Członek Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie kadencji 2016-2020.

 

Dr Krzysztof Kil

Adiunkt w Katedrze Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, absolwent kierunków Finanse i rachunkowość (specjalność bankowość) oraz Gospodarka i administracja publiczna (specjalność audyt) w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Członek Komitetu Monitorującego Program Santander Universidades w UEK,  członek Rady Programowej dla programu Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E oraz sekretarz egzaminu ECB EFCB 3E. Zainteresowania naukowe obejmują instytucjonalne, prawne i ekonomiczne determinanty stabilności i bezpieczeństwa oraz efektywności banków, przede wszystkim w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, bankowość spółdzielczą, sieć bezpieczeństwa finansowego, ochronę konsumenta usług bankowych w Europie oraz banki centralne jako podmioty polityki pieniężnej. Współautor podręcznika „Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E”. Opiekun Koła Naukowego Bankowości UEK.

 

Prof. nadz. dr hab. Ewa Miklaszewska

Dr hab. Ewa Miklaszewska jest profesorem na Wydziale Finansów i Prawa UEK, Kierownikiem Katedry Bankowości, oraz wykładowcą na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Prowadziła też wykłady w wielu ośrodkach krajowych i zagranicznych, w tym w Wielkiej Brytanii i USA. Jest członkiem zarządu European Association of University Teachers in Banking and Finance oraz członkiem Komitetu Redakcyjnego „Bezpiecznego banku” – pisma Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych i strategicznych na rynku bankowym. Pod jej redakcją powstało w ostatnim czasie kilka monografii autorstwa pracowników Katedry Bankowości oraz zewnętrznych ekspertów: „Bank na rynku finansowym”, „Małe banki w świetle pokryzysowych regulacji”, „Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim” (z prof. L. Kurklińskim), „Europejski rynek usług bankowych” (z dr M. Folwarskim) i „Institutional Diversity in Banking” – Palgrave Macmillan 2017

 

Mgr Jan Pyś
Jan Pyś pracuje jako starszy specjalista w centrali banku ING w Amsterdamie, mając ponad dziesiecioletnie doświadczenie w bankowości, specjalizuje sie w regulacjach bankowych, międzynarodowych standardach rachunkowości, zarządzaniu ryzykiem oraz w instrumentach finansowych. Jan ukończył wydział Bankowości i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a następnie pracując jako audytor dla firmy PricewaterhouseCoopers zdobył uprawnienia biegłego rewidenta brytyjskiego oraz edukacje z zakresu analizy finansowej – jest posiadaczem certyfikatu CFA (Charted Financial Analyst). Obecnie jest studentem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

 

Dr Igor Styn

Od 1993 r. pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, w tym od 2011 r. jako starszy wykładowca w Zakładzie Bankowości Katedry Finansów; aktualnie w Katedrze Bankowości. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1998 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.Praktyka gospodarcza: doradztwo dla firm w zakresie analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, restrukturyzacji, doboru źródeł finansowania, wprowadzania controllingu operacyjnego; od stycznia 2017 r. Dyrektor Finansowy w MPL Services Sp. z o. o., spółce zależnej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o. o. Aktualne zainteresowania badawcze koncentrują się na analizie wartości inwestycji i wycenie przedsiębiorstw z sektora energetyki odnawialnej; analizie wpływu wprowadzenia MSSF 9 na sytuację finansową banków; analizie sytuacji ekonomicznej małych instytucji finansowych; ekonomicznej analizie prawa, w szczególności analizie kosztów i korzyści z wprowadzenia aktów prawnych związanych z sektorem energetyki odnawialnej i budownictwa mieszkaniowego.

Dr Andrzej Walitza

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Stosunki Międzynarodowe, ukończone polsko-francuskie studia doktoranckie oraz studia zagraniczne w London Metropolitan University. 8-mio letni staż pracy w banku komercyjnym w segmencie Corporate Finance, kierowanie zespołem rynków finansowych oraz zarządzanie oddziałami bankowości korporacyjnej. Praca na stanowisku Dyrektora Finansowego w firmie usługowo-produkcyjnej. Świadczenie usług doradczych w segmencie MŚP w zakresie opracowania i wdrażania projektów inwestycyjnych, restrukturyzacji nierentownych obszarów oraz optymalizacji procesów.Zainteresowania naukowe: efektywność sektora finansowego, skuteczność polityki makro i mikro ostrożnościowej, unia bankowa, bankowość spółdzielcza oraz rynek walutowy.

 

Dr Błażej Lepczyński

Ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Bankowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2017 roku pełni również funkcję członka zarządu w spółce Saski Business Advisory specjalizującej się w doradztwie gospodarczym. W latach 1995-2014 doświadczenie zawodowe zdobywał w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową będąc odpowiedzialnym za rozwój projektów z obszaru bankowości i finansów. W latach 2014-2016 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Instytucie Analiz i Ratingu SA. Był również członkiem rad nadzorczych banków i innych podmiotów. Współpracuje z Gdańską Akademią Bankową. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rozwojem sektora bankowego oraz funkcjonowaniem agencji ratingowych. Autor licznych publikacji naukowych i ekspertyz ekonomicznych.