Bankowość spółdzielcza

Współczesna bankowość zaczęła zmieniać się w przyspieszonym tempie. Dotyczy to zarówno trendów światowych, jak i sytuacji na polskim rynku. Z pojawiającymi się wyzwaniami o różnym charakterze: rynkowym, regulacyjnym, technologicznym, kulturowym muszą się zmierzyć także tradycyjnie funkcjonujące banki spółdzielcze. Obserwowane w naszym kraju, zbyt powolne zmiany lokalnych podmiotów finansowych i ich zrzeszeń stwarzają poważne zagrożenia dla tego sektora. Bankowość spółdzielcza w wielu wysoko rozwiniętych krajach radzi sobie bardzo dobrze w obecnych uwarunkowaniach, nawet tak niekorzystnych jak środowisko niskich stóp procentowych, czy tsunami regulacyjne. Dlaczego więc sytuacja w Polsce powinna skłaniać do głębszej refleksji, a przede wszystkim podjęcia działań pozwalających na uniknięcie zagrożeń i wzmocnienie tego jakże ważnego segmentu rynku finansowego. ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego podjął poszerzone rozpoznanie uwarunkowań funkcjonowania bankowości spółdzielczej, w tym na tle innych państw. Prezentujemy wyniki badań i zachęcamy do współpracy osoby i instytucje zainteresowane rozwojem banków spółdzielczych w Polsce.

 
 

 

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2018

dr hab. K.Kurkliński - ALTERUM

Czas na zmianę modelu bankowości spółdzielczej

04.10.2018

 
 
 
 
 
 
 
 

L. Kurkliński, zespół ALTERUM, Wyzwania bankowości spółdzielczej w Polsce. Szanse i zagrożenia,

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Warszawski Instytut Bankowości, Józefów 2018

Raport przedstawiający Identyfikację strategicznych wyzwań dla sektora banków spółdzielczych w Polsce, analizę doświadczeń zagranicznych w rozwiązywaniu podobnych problemów przed jakimi stoi krajowa bankowość spółdzielcza oraz przedstawienie działań do podjęcia przez banki spółdzielcze dla realizacji ich strategicznych interesów.

pobierz opracowanie

 
 
 
 
 
 
 

L. Kurkliński, zespół ALTERUM, Wyzwania bankowości spółdzielczej w Polsce. Szanse i zagrożenia,

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Warszawski Instytut Bankowości, Józefów 2018

Prezentacja zespołu ekspertów pod kierownictwem prof. L. Kurklińskiego przedstawiająca Identyfikację strategicznych wyzwań dla sektora banków spółdzielczych w Polsce, analizę doświadczeń zagranicznych w rozwiązywaniu podobnych problemów przed jakimi stoi krajowa bankowość spółdzielcza oraz przedstawienie działań do podjęcia przez banki spółdzielcze dla realizacji ich strategicznych interesów.

pobierz prezentację

 

L. Kurkliński, E. Miklaszewska (red.), Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym. Wnioski dla Polski,

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Warszawa 2017.

Monografia  jest autorskim opracowaniem ALTERUM oraz zespołu pracowników Katedry Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

Autorzy analizują ewolucję modelu funkcjonowania bankowości spółdzielczej, koncentrując się na okresie pokryzysowym, w krajach europejskich

(Francja, Holandia, Niemcy, Austria, Finlandia i Włochy) oraz Japonii, porównując sukcesy i problemy tych rynków

ze specyficzną sytuacją polskiej bankowości spółdzielczej. Spis treści i wstęp można przeczytać tutaj

pobierz książkę

 

B.Szafrański, Biblioteka spółdzielcy: Modele bankowości spółdzielczej, „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, nr 11/2017.
Banki spółdzielcze szukają swojego miejsca wśród instytucji finansowych, działając na konkurencyjnym rynku i w otoczeniu nowych technologii, które zmieniają, na naszych oczach, sposób korzystania z usług bankowych.
Jest to wstęp do informacji o książce L. Kurklińskiego, E. Miklaszewskiej (red.), Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym. Wnioski dla Polski, która ukazała się w (11/2017) „NBS”

https://alebank.pl/biblioteka-spoldzielcy-modele-bankowosci-spoldzielczej/?id=234410&catid=981

 

 

K.Kokot, L.Kurkliński "Model biznesowy bankowości spółdzielczej wobec wyzwań rynkowych, technologicznych i regulacyjnych"

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Warszawa 2017.

pobierz prezentację

 

 

 

FORUM LIDERÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH 2017

dr hab. Lech Kurkliński – ALTERUM

Informacja na temat badań ALTERUM nad modelami bankowości spółdzielczej na świecie i wnioskami płynącymi z nich dla polskiego sektora bankowości spółdzielczej.

Monografia "Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym. Wnioski dla Polski"

20-21.09.2017

 

B. Lepczyński, Model biznesowy bankowości spółdzielczej wobec wyzwań rynkowych i regulacyjnych,

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Warszawa 2017.

Opracowanie ma charakter autorskiego spojrzenia na przyszłość bankowości spółdzielczej w Polsce w najbliższych kilku latach z uwzględnieniem relatyw-nie bogatego dorobku w tym zakresie, ponieważ dyskusja na temat wyzwań bankowości stojących przed bankowością spółdzielczą i modeli biznesowym toczy się już od co najmniej kilku lat. Przedstawiono najważniejsze kierunki zmian w bankowości spółdzielczej, które w perspektywie średniookresowej powinny wpłynąć na poprawę sytuacji sektora i sprzyjać odbudowie możliwości tworzenia wartości w sektorze

Opracowanie można przeczytać tutaj

 

 

 

FORUM LIDERÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH 2016

dr Lech Kurkliński – ALTERUM

Konieczność stosowania zasady proporcjonalności w regulacjach bankowych.

13.09.2016

 

Cz. Swacha, Wyzwania bankowości spółdzielczej wynikające z nowych regulacji nadzorczych i wdrażania IPS,

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Warszawa 2013.

W ramach regulacji CRD IV i Rozporządzenia CRR wprowadzone  zostały zmiany dotyczące  dwóch głównych elementów  wpływających na bezpieczeństwo działalności banków. Pierwszy dotyczył zwiększenia adekwatności kapitałowej oraz zmian  w definicji kapitałów nadających  im bardziej bezpieczną formę.

Drugi wprowadził podwyższone współczynniki regulacyjne dla ryzyka płynności i zobowiązuje banki do utrzymania różnego rodzaju aktywów płynnych w określonej wysokości oraz zmusza do rozwijania nowych źródeł stabilnego finansowania.

Opracowanie można przeczytać tutaj