Kultura finansów

Finanse należą do tych rodzajów działalności, gdzie uwarunkowania kulturowe mają szczególnie ważne znaczenie, odróżniając się od innych sfer życia gospodarczego. Wynika to z szeregu przyczyn o uniwersalnym charakterze, odnoszącym się do społeczno-ekonomicznej roli, jaką w każdym społeczeństwie odgrywa pieniądz. Rzutują również na to różne aspekty świata finansów związane z danymi, konkretnymi (np. lokalnymi) czynnikami kształtującymi stosunek do instytucji i usług finansowych. Dla przykładu można podać traktowanie banków jako podmiotów zaufania publicznego, czy zbyt dużych lub ważnych, aby upaść. Właśnie bankowość cechuje się wyjątkową wrażliwością (uwarunkowaną kulturowo, np. religijnie) rzutującą na jej postrzeganie ze strony całych społeczeństw. Również w odniesieniu do wnętrza samych organizacji można przytoczyć bardzo znany tytuł publikacji pod redakcja L. E.Harrisona i S. P. Huntingtona Kultura ma znaczenie. Badaniom poddawane są różne przekroje wpływu kultury na finanse, jak np. traktowania ryzyka, zarządzania, relacji międzykulturowych, stosunku do prawa (regulacji), etyki itd.

W szczególności ostatni globalny kryzys finansowy unaocznił wagę tej problematyki, którą silniej zaczęli dostrzegać nie tylko badacze, ale też nadzorcy, regulatorzy, sami finansiści oraz klienci. Stąd wśród priorytetów badawczo-analitycznych ALTERUM znajdują się zagadnienia kulturowe odnoszące się m.in. do roli kapitału zagranicznego, kulturowych uwarunkowań procesu legislacyjnego, zmian technologicznych, innowacji oraz kultury ryzyka. Jest to jedna z priorytetowych dziedzin badawczych naszego Ośrodka.

 

                           Zachęcamy do współpracy zarówno różnego typu instytucje (publiczne, prywatne, komercyjne, akademickie i inne) oraz osoby indywidualne zainteresowane tą problematyką. 

 

 

 S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Ryzyko klienta i kultura ryzyka a rozwój bankowości cyfrowej, „Bezpieczny Bank”, nr 3(68) 2017, s. 106-126.

Opracowanie zamieszczono tutaj

 

 

 

 

 

 

27 marca 2017 roku Katedra Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wspólnie z Bankiem Zachodnim WBK S.A. zorganizowała międzynarodowe seminarium naukowe The role of foreign capital in banking.

Celem seminarium była wymiana doświadczeń krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych oraz przedstawicieli polskiego sektora bankowego na temat znaczenia kapitału zagranicznego w bankowości, w szczególności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
 
Wykłady wprowadzające wygłosili:

·  Prof. Paul Wachtel, NYU Stern School of Business: Ownership and Institutions - lessons from transition banking
·  Dr Lech Kurkliński, SGH, Dyrektor ALTERUM - Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego : Foreign capital in the Polish banking sector - intercultural context
 

Foreign capital in the Polish banking sector.Intrecultural context.


 

   W dniu 9 marca 2017 r na zaproszenie prof.Elzbiety Mączyńskiej Prezesa PTE w ramach debaty "Czwartki u ekonomistów "   

   tematem spotkania była Kultura w ekonomii, zarządzaniu i finansach .W jej trakcie dr Lech Kurkliński zaprezentował

   tezy książki „ Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce”.  

 

    Prezentacja przedstawiona przez dr Lecha Kurklińskiego jest do pobrania tutaj.

 

    Zapis debaty można znależć tutaj. Zapis video konferencji zamieściliśmy w "Opinie" naszej strony.

 

 

 Recenzja w j. angielskim (Review of L. Kurkliński Foreign capital and the impact  of cultureon bank management in Poland) prof. dr. hab. Anety Hryckiewicz-Gontarczyk

„Bezpieczny Bank”, nr 4(65) 2016,

Można ją przeczytać tutaj

 

 

 

 

 

 L. Kurkliński, Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa, 2016.

W Wydawnictwie C. H. Beck ukazała się książka autorstwa Lecha Kurklińskiego zatytułowana Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce. Monografia poświęcona jest badaniom kulturowych uwarunkowań napływu, obecności i odpływu kapitału zagranicznego w sektorze bankowym w okresie transformacji ustrojowej. Oparto ją na badaniach własnych autora obejmujących m.in. 59 wywiadów z obecnymi i byłymi członkami najwyższego kierownictwa banków z udziałem zagranicznych akcjonariuszy  oraz dodatkowe rozmowy z przedstawicielami instytucji publicznych (m.in.NBP, BIK, ZBP, BFG etc.).

Wprowadzenie do książki  http://alterum.pl/uploaded/wprowadzenie.pdf

Spis treści http://alterum.pl/uploaded/spis-tresci.pdf

Recenzja prof. dr. hab. A. Szafarczyka  http://www.pte.pl/pliki/2/1/A_Szafarczyk_Recenzja.pd