Obszary badawcze

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego koncentruje swoją główną uwagę na sektorze bankowym, uwzględniając szeroki kontekst jego funkcjonowania i rozwoju (m.in. rynkowy, technologiczny, regulacyjny, makroekonomiczny, społeczny, kulturowy, globalny itd.).

W polu zainteresowania ALTERUM pozostają również:

- rynek ubezpieczeniowy,

- rynek kapitałowy,

- rynek usług płatniczych,

- rynek emerytalny,

- rynek obrotu wierzytelnościami,

- rynek usługi factoringowych,

- rynek usługi leasingowych,

- instytucje infrastruktury rynków finansowych,

- finanse publiczne,

oraz inne usługi finansowe.

Powyżej przedstawiony zakres zainteresowań Ośrodka dotyczy prac badawczych i analitycznych przeprowadzanych zarówno na potrzeby instytucji publicznych, jak i podmiotów komercyjnych, m.in. pod kątem oceny skutków regulacji w wyżej wymienionych dziedzinach.

W naszych założeniach jest podejście ex ante, czyli w trakcie procesu legislacyjnego (np. konsultacji społecznych projektów aktów normatywnych, czy szerokiej dyskusji nad zasadnością i konsekwencjami wdrażania poszczególnych rozwiązań systemowych, respektowania zasady proporcjonalności) oraz podejście ex post, czyli badania skutków już obowiązujących regulacji.

Analizy odnoszą się do uwarunkowań regulacyjnych systemu finansowego w przekroju europejskim (Unii Europejskiej) i krajowym.