Raporty

 

 

L. Kurkliński, zespół ALTERUM, Wyzwania bankowości spółdzielczej w Polsce. Szanse i zagrożenia,

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Warszawski Instytut Bankowości, Józefów 2018

Raport przedstawiający Identyfikację strategicznych wyzwań dla sektora banków spółdzielczych w Polsce, analizę doświadczeń zagranicznych w rozwiązywaniu podobnych problemów przed jakimi stoi krajowa bankowość spółdzielcza oraz przedstawienie działań do podjęcia przez banki spółdzielcze dla realizacji ich strategicznych interesów.

POBIERZ RAPORT

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Lepczyński, Model biznesowy bankowości spółdzielczej wobec wyzwań rynkowych i regulacyjnych,

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Warszawa 2017.

Opracowanie ma charakter autorskiego spojrzenia na przyszłość bankowości spółdzielczej w Polsce w najbliższych kilku latach z uwzględnieniem relatyw-nie bogatego dorobku w tym zakresie, ponieważ dyskusja na temat wyzwań bankowości stojących przed bankowością spółdzielczą i modeli biznesowym toczy się już od co najmniej kilku lat. Przedstawiono najważniejsze kierunki zmian w bankowości spółdzielczej, które w perspektywie średniookresowej powinny wpłynąć na poprawę sytuacji sektora i sprzyjać odbudowie możliwości tworzenia wartości w sektorze

POBIERZ RAPORT

 

 

 

 

 

 

 

 

Długoterminowe oszczędności finansowe w Polsce

Anna Korzeniowska, Beata Lewicka

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

Warszawa 2016


POBIERZ RAPORT

 

 

Dodatkowe daniny publicze sektora finansowego - przegląd międzynarodowy

Jolanta Szołno-Koguc, Małgorzata Twarowska

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

Warszawa 2015


POBIERZ RAPORT

 

 

Rozwój przez innowacje czy efekt skali? Badanie uczestników polskiego systemu płatniczego

Michał Polasik, Anna Piotrowska, Natalia Kumkowska

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

Warszawa 2015


POBIERZ PREZENTACJĘ

 

 

Upadłość konsumencka w świetle zasady proporcjonalności

Katarzyna Kochaniak

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

Warszawa 2014


POBIERZ RAPORT

 

 

Analiza kryteriów zasady proporcjonalności w kontekście projektu Rekomendacji U

Piotr Pisarewicz

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

Warszawa 2014


POBIERZ RAPORT

 

 

Projekt Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych – ocena w świetle zasady proporcjonalności

Agata Adamska

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

Warszawa 2014


POBIERZ RAPORT

 

 

Ocena projektu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym w świetle zasady proporcjonalności ze szczególnym uwzględnieniem charakteru prawnego Rady ds. Ryzyka Systemowego oraz instrumentów nadzoru makroostrożnościowego

Magdalena Fedorowicz

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

Warszawa 2014


POBIERZ RAPORT

 

 

Analiza kryteriów zasady proporcjonalnościw założeniach projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze finansowym, ustawy prawo bankowe i niektórych innych ustaw

Aneta Waszkiewicz

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

Warszawa 2014


POBIERZ RAPORT

 

 

Zasada proporcjonalności a polski sektor bankowy. Uwarunkowania, narzędzia, szanse, zagrożenia

Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński, Włodzimierz Szpringer

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

Warszawa 2013


POBIERZ RAPORT