Prace studenckie

ALTERUM udostępnia swoją stronę do publikowania najciekawszych prac studenckich (referatów, esejów, syntez lub części prac magisterskich i licencjackich etc.) dotyczących szeroko rozumianego systemu finansowego. Zapraszamy studentów z różnych ośrodków akademickich (m.in. z studenckich kół naukowych) zainteresowanych prezentacją swoich osiągnięć badawczych i analitycznych powstałych w okresie studiowania. Nierzadko są to bardzo cenne spostrzeżenia widziane oczami nowego pokolenia, chcącego głębiej poznać świat finansów lub są wynikiem bardzo solidnego wywiązania się z zadań stawianych przez kadrę dydaktyczną. Przesyłane materiały winny nie przekraczać objętości 15 – 20 stron, pisanych według wymogów dla prac licencjackich czy magisterskich rodzimych uczelni. Kwalifikacji materiałów do publikacji dokonują eksperci naszego Ośrodka pod przewodnictwem sekretarza naukowego ALTERUM prof. St. Kasiewicza.
Poniżej proponujemy pierwsze wątki tematyczne, jednakże jesteśmy otwarci na inne propozycje. Z wszystkimi zainteresowanymi skontaktujemy się drogą elektroniczną.
Korespondencję prosimy kierować za pośrednictwem niniejszej strony.

Lista prac:

 

Sektor bankowy w Chińskiej Republice Ludowej – historia przemian

Adam Serwatka  

....praca została poświęcona bankowości w Chińskiej Republice Ludowej, jej szerokim uwarunkowaniom, historii oraz przemianom systemowym, którym podlegała w ostatnim czasie. Podjęta w pracy tematyka jest ściśle związana z okresem gwałtownego rozwoju gospodarczego, który stał się udziałem Chin na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Spuścizna gospodarki nakazowo-rozdzielczej w połączeniu z przeprowadzonymi wolnorynkowymi reformami, doprowadziła w sektorze bankowym do utworzenia specyficznego "amalgamatu", który wymyka się prostym diagnozom i analizom. W dyskursie ekonomicznym panuje niezgoda, co do oceny ostatecznego efektu tej transformacji. Celem pracy jest więc skonfrontowanie ze sobą odmiennych punktów widzenia a także odpowiedź na pytanie, co stało za decyzjami organów państwowych, pod których nadzorem system nabrał obecnego kształtu.

.....Aby zadbać o możliwie obiektywną narrację, za materiał źródłowy przyjęto międzynarodowe pozycje książkowe, napisane przez ekspertów z dziedziny bankowości i ekonomii, artykuły naukowe a także informacje z dzienników i internetowych serwisów branżowych, w tym również  chińskich.....

POBIERZ TEKST

 

Technologia blockchain-możliwości zastosowania

Eduard Vaskovskyi

......Tematem opracowania jest technologia blockchain oraz sposoby potencjalnego zastosowania w różnych dziedzinach, w tym bankowości. Dodatkowo biorąc pod uwagę nowatorstwo i złożoność tematyki przedstawiono zagadnienia stosowanych technologii informatycznych i kryptograficznych. Jednocześnie uwzględniając duży rozgłos w świecie finansów poruszone zostały kwestie dotyczące bezpieczeństwa, problemów i jakie są ograniczenia implementacji blockchain....

...... Szczególną uwagę zwrócono na szanse i ograniczenia technologii. Przedstawiono korzyści wykorzystywania blockchain w sektorze bankowym, takie jak zmniejszenie kosztów, zabezpieczenie przed ryzykiem, zwiększenie szybkości transakcji i wysoka wartość innowacji. Jednocześnie pokazane zostały ograniczenia technologii i błędne koncepcje, przeanalizowano problemy i obszary, w których tradycyjne systemy są niezbędne....

POBIERZ TEKST

 

Sztuczna inteligencja – analiza SWOT z perspektywy bankowości

Jakub Wiaterek

....Cały sektor bankowy jest obecnie pod ogromną presją technologiczną, którą wytwarzają podmioty sektora fintech. Nowi konkurenci coraz częściej odbierają bankom klientów,
o których te jeszcze niedawno tak zaciekle walczyły.(....)Już teraz sztuczna inteligencja jest wykorzystywana przez banki w bardzo szerokim zakresie
i znajduje wiele zastosowań. Zastosowania te różnią się jednak poziomem zaawansowania oraz stopniem trudności wykonywanych zadań..

POBIERZ TEKST

 


FATCA – konsekwencje dla polskiego sektora bankowego

Katarzyna Dopart

 


....Wprowadzenie jej w życie [FACTA] wpłynie na światowy sektor bankowy, w tym również na polski i wiąże się z dużymi kosztami dla każdego działającego w naszym kraju banku.  Założono, że to koszt około 60 milionów złotych, dla pojedynczego banku. Co więcej, akt ten ingeruje w sprawy klientów bankowych, gdyż muszą oni dostarczać dodatkowych informacji na temat swojej działalności bankom, z którymi współpracują.(...)

 

POBIERZ TEKST

 

 

Atrakcyjność zatrudnienia w sektorze bankowym - trendy światowe i krajowe

Piotr Klakla

 Od momentu powstania uczelni ekonomicznych banki oraz inne instytucje finansowe należały do grona głównych pracodawców dla ich absolwentów. Powszechnie były one kojarzone z wysokimi zarobkami, prestiżem, zaawansowaną wiedzą dotyczącą instrumentów finansowych często niezrozumiałą dla innych ludzi. W swojej pracy dotyczącej analizy atrakcyjności zatrudnienia w sektorze bankowym będę chciał sprawdzić, czy to przekonanie wciąż pozostaje prawdziwe w Polsce i na świecie.

POBIERZ TEKST

 

Bazylea III - reakcje banków i regulatorów (porównanie: EU, USA, kraje azjatyckie)

Michał Uszyński

Przed wybuchem kryzysu światowego ludzie byli pewni, że dotychczasowe regulacje są wystarczające. Niestety nie uchroniły one przed kryzysem na rynkach finansowych. W lipcu  roku 2010 ogłoszono nowe o nazwie Bazylea III. Wprowadzanie jej wszystkich postanowień ma zakończyć się w styczniu 2019 roku. W podanej pracy skupiono się m.in. na tym czym w ogóle jest Bazylea III. Związane to było z tym, że praca ta może wejść w posiadanie eksperta, który doskonale orientuje się w ogólnych realiach i nie będzie potrzeby przedstawiania głównych założeń regulacji. Natomiast może się zdarzyć, ze praca wpadnie w ręce osoby która nawet nigdy nie słyszała czym są regulacje Komitetu Bazylejskiego, dlatego warto jest przybliżyć je w celu lepszego zrozumienia reakcji banków czy regulatorów opisanych w dalszej części pracy.

POBIERZ TEKST

 

Determinanty wizerunku sektora bankowego

Dawid Zając

 W dzisiejszych czasach do osiągnięcia sukcesu rynkowego nie wystarcza już tylko dobry produkt, atrakcyjna cena, rozległa sieć sprzedażowa czy intensywna promocja. Aby zaistnieć w świadomości potencjalnego czy obecnego klienta, firmy muszą się z nim komunikować. Efektem takiej komunikacji jest wytworzenie określonego wizerunku firmy. Wizerunek firmy (Image) to wyobrażenie o firmie istniejące w bezpośrednim otoczeniu, głównie w nabywcach, obejmujące zbiór pozytywnych skojarzeń wywołanych po usłyszeniu nazwy lub ujrzeniu znaku graficznego. Wyobrażenie nie musi pokrywać się z rzeczywistością, może być subiektywnym obrazem przedsiębiorstwa lub jego oferty.

POBIERZ TEKST

 

Konkurencja pomiędzy bankami spółdzielczymi a SKOK-ami

Zuzanna Pieloch

 Poniższa praca ma na celu porównanie dwóch form spółdzielczej gospodarności pod względem ich konkurencyjności. Banki spółdzielcze posiadają wiele podobieństw ze spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi (SKOK-ami), dlatego podmioty te stanowią dla siebie istotną konkurencję. W samej ich nazwie kryje się słowo „spółdzielnia”, która determinuje iż są one zrzeszeniem osób, a nie kapitału. SKOKI wykonują na podstawie ustawy także niektóre czynności zastrzeżone dla banków, co zbliża je konkurencyjnie.  Trzeba natomiast pamiętać o wielu rozróżniających aspektach, które czynią je instytucjami o zgoła odmiennych cechach. Odróżniają się formą organizacyjno-prawną, profilem obsługiwanych klientów/członków, oferowanymi usługami oraz stopniem charakteru samopomocowego.

POBIERZ TEKST

 

Model bankowości spółdzielczej w Polsce w świetle wdrażania koncepcji IPS

Szymon Łopocz

Sektor banków spółdzielczych w Polsce znajduje się w bardzo ważnym momencie. Dynamika czynników ekonomicznych i regulacyjnych wpływających na funkcjonowanie lokalnych instytucji skłania do refleksji nad organizacyjno-biznesowym modelem funkcjonowania grup spółdzielczych.W ramach regulacji CRD IV i Rozporządzenia CRR wprowadzone zostały zmiany dotyczące dwóch głównych elementów wpływających na bezpieczeństwo działalności banków. Pierwszy dotyczy zwiększenia poziomu adekwatności kapitałowej oraz zmian w definicji kapitałów, którenadają im bardziej bezpieczną formę. Drugi wprowadza podwyższone współczynniki regulacyjne dla ryzyka płynności, zobowiązuje banki do utrzymania różnego rodzaju aktywów płynnych w określonej wysokości i zmusza do rozwijania nowych źródeł stabilnego finansowania.

POBIERZ TEKST

 

Pracownik bankowy - czy to normalny sprzedawca?

Klaudia Puch

Wybuch współczesnego kryzysu finansowego rzucił nowe światło na zachowania instytucji finansowych na świecie. Banki, z założenia pełniące funkcję instytucji zaufania publicznego, stały się obiektem powszechnej krytyki w związku z podejmowaniem nadmiernego ryzyka, a pracownicy banku, którzy już przed kryzysem zmagali się ze złą reputacją w społeczeństwie, zostali na jeszcze większą skalę oskarżeni o nieetyczne zachowania oraz zaniechanie dobra klienta na rzecz osiągnięcia większego zysku.Od wybuchu kryzysu minęła już niemal dekada i pomimo stopniowej odbudowy zaufania publicznego, w dalszym ciągu można słyszeć negatywne opinie o charakterze działalności współczesnego banku. W centrum tej krytyki znajduje się jego pracownik postrzegany coraz częściej jako zwyczajny sprzedawca, którego głównym celem podczas kontaktu z klientem jest dokonanie możliwie jak najzyskowniejszej dla banku transakcji.

POBIERZ TEKST

 

Misselling - analiza problemu na przykładzie sektora bankowego

Jakub Górski

W poniższym referacie zdecydowałem się na poruszenie dwóch przypadków missellingu. Jeden z rynku polskiego (poliso-lokaty), drugi z rynku brytyjskiego (Payment Protection Insurance). Celem tego jest zaprezentowanie pewnej odmienności w nielegalnych działaniach banków w Polsce, jak i Wielkiej Brytanii oraz pokazanie różnicy reakcji na opisany misselling regulatorów na wyżej wymienionych rynkach. W ostatnich czasach samo zjawisko jest coraz bardziej opisywane ze względu na rosnącą liczbę pokrzywdzonych osób tym procederem oraz na wielkie sumy odszkodowań, które banki są zmuszone do wypłacania pokrzywdzonym klientom (przypadki te występują zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, gdzie kwoty odszkodowań idą w miliardy funtów).

POBIERZ TEKST

 

Koncepcja "repolonizacji" banków - uwarunkowania polityczne, gospodarcze, kulturowe

Przemysław Kondraciuk

 Celem niniejszego opracowania jest wskazanie kluczowych zmian zachodzących w polskim sektorze bankowym pod kątem jego struktury własnościowej. Podkreślenie roli kapitału zagranicznego oraz rodzimego pochodzenia w sektorze jest natomiast pochodną jego struktury. Dlatego też główny wątek pracy, czyli wzrost zaangażowania kapitału rodzimego pochodzenia (repolonizacja lub udomowienie sektora) potraktowany jest jako następstwo wynikające ze zmian strukturalnych.

POBIERZ TEKST

 

Realizacja koncepcji Europejskiej Unii Bankowej - stan na 2015 r.

Damian Koźluk

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie stopnia realizacji ambitnego projektu europejskiej unii bankowej na koniec 2015r. W pierwszym rozdziale zostanie omówiona geneza oraz przyczyny powstania koncepcji europejskiej unii bankowej. W kolejnych rozdziałach będą przedstawione trzy filary tworzące unię bankową oraz opisane zostaną etapy ich wdrożenia w życie.

POBIERZ TEKST

 

Bank - instytucja zaufania publicznego

Jakub Kozak

Odwołując się do historii, już w średniowieczu ludzie przekazywali swoje pieniądze bankom w celu ich pomnożenia, a z biegiem czasu również w celu ich ochrony przed oszustami lub przed utratą ich realnej wartości. Ponadto, wzrost znaczenia pieniądza i oparcie na nim wymiany gospodarczej, przyczyniły się do tego, że powszechną potrzebą stało się przyjmowanie od ludzi środków, gromadzenie i rozliczanie ich, jak również odpłatne pożyczanie tych środków innym. Współcześnie banki zaspokajają wyżej wymienione potrzeby korzystając z przymiotu tzw. instytucji zaufania publicznego. Powszechne zaufanie do banków wynika z ogólnego przeświadczenia co do ich wiarygodności, czego dowodem mogą być potoczne stwierdzenia oznaczające gwarancję, pewność, oczywistość, takie jak: „pewne jak w banku”, „na bank”. Celem tej pracy jest odpowiedź na pytanie czy współczesny bank jest instytucją zaufania publicznego.

POBIERZ TEKST

 

Rzecznik Finansowy - nowa instytucja ochrony konsumentów

Grzegorz Motacki

 Korzystanie z usług instytucji finansowych wiążę się nie tylko i wyłącznie z odnoszeniem korzyści, ale także z ryzykiem niewłaściwego oraz niezgodnego z zawartymi umowami świadczenia usług. W przypadku pojawienia się konfliktu pomiędzy instytucją finansową, a klientem istnieje możliwość złożenia reklamacji. Instytucje takie jak banki, banki spółdzielcze, SKOK-i, firmy pożyczkowe, biura usług płatniczych, towarzystwa emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz fundusze inwestycyjne charakteryzują się często silną pozycją negocjacyjną i posiadaniem znaczącego kapitału, w wyniku czego konsumenci często w sytuacji pojawienia się niezgodności z zawartymi umowami, nie dochodzą swoich praw uważając, że instytucje mają zbyt dużą kontrolę oraz umniejszając swojej istotności na rynku finansowym. Dodatkowym problemem był długi czas odpowiedzi przez instytucje na reklamacje lub zupełny ich brak. Dlatego też konsumenci potrzebują instytucji, która będzie ich reprezentować i przede wszystkim w sposób obiektywny, sprawiedliwy oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa rozpatrywać złożone zażalenia. Te zagadnienie staje się szczególnie aktualne w obliczu ostatnich zmian dokonanych przez powołanie Rzecznika Finansowego ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego [...] 

POBIERZ TEKST

 

Wyzwania regulacyjne wobec rozwoju shadow banking

Grzegorz Gałkowski

 Celem niniejszego referatu jest syntetyczne zobrazowanie problematyki regulacji oraz nadzoru sektora „shadow banking”. Współcześnie temat ten jest ogromnym wyzwaniem dla wielu państw, albowiem dynamiczna i obserwowalna ekspansja podmiotów tej sfery stanowi narastające zagrożenie dla systemu finansowego w skali globalnej. Analizie oraz ocenie poddana została również nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym w Polsce mająca miejsce w sierpniu 2015 roku, stanowiąca znaczący krok w aspekcie regulacyjnym. [...] 

POBIERZ TEKST

 

BANK 3.0 - międzynarodowe porównania

Magdalena Izdebska

 Obecnie na naszych oczach zachodzi prawdziwa rewolucja technologiczna, a wraz z nią wzrastają wymagania i oczekiwania konsumentów na całym świecie. Brett King wyróżnia cztery fazy, w których zachodzą zmiany. Obecnie znajdujemy się w fazie trzeciej, gdzie zmieniają się zupełnie zasady gry. Przede wszystkim zmniejsza się liczba kosztownych w utrzymaniu placówek bankowych. Bankowość przenosi się do sfery wirtualnej, coraz więcej transakcji klienci są w stanie w całości przeprowadzić przez Internet. Tam też w znaczącej większości szukają informacji na temat produktów bankowych i porównują oferty różnych banków. Ponadto płatności tracą swój fizyczny wymiar i przenoszone są do urządzeń mobilnych. Zmienia się również diametralnie podejście banku do klienta, którego potrzeby stawiane są teraz na pierwszym miejscu. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie zmian [...] 

POBIERZ TEKST

 

FATCA - konsekwencje dla polskiego sektora bankowego

Zuzanna Paperz

 Żyjemy w zglobalizowanym świecie zdefiniowanym przez olbrzymi przepływ informacji. Nie ulega wątpliwości, że taki stan rzeczy jest wielkim dobrodziejstwem naszych czasów. Jednakże, z drugiej strony, coraz ciężej jest pozostać anonimowym w tej globalnej sieci. Coraz częściej kwestionuje się zasadność działania wielkich korporacji, portali społecznościowych czy organów administracji państwowej gromadzących olbrzymie bazy danych na nasz temat. Te dyskusje ożywają wraz z wprowadzaniem kolejnych kontrowersyjnych regulacji godzących w prawo do ochrony danych osobowych. Tak jest również w przypadku FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), amerykańskiej ustawy mającej na celu ułatwienie egzekwowania podatków przez amerykański urząd podatkowy IRS (Internal Revenue Service) od obywateli i rezydentów USA, którzy ulokowali swoje środki za granicą.  W przypadku tej ustawy pojawia się także inna kontrowersyjna kwestia, a mianowicie praktyczne wymuszanie przez rząd USA stosowania amerykańskiego prawa wewnętrznego na terenie innych państw.  

POBIERZ TEKST

 

Kulturowe aspekty bankowości muzułmańskiej i Azji południwo-wschodniej

Grzegorz Gralec

 Na przestrzeni wieków tradycja i kultura w znaczny sposób kształtowały funkcjonowanie konkretnego narodu lub regionu geograficznego. Były one efektem wspólnych doświadczeń i wzorców zachowań czerpanych od przodków, którzy w przeszłości znajdywali się w podobnych sytuacjach życiowych. Duży wpływ na kulturę miała również religia - nierzadko wartości religijne wyznaczały jednocześnie etykę i normy postępowania w danej społeczności. W procesie rozwoju społeczeństwa wykształcały się pewne schematy myślowe oraz  hierarchię wartości specyficzne dla każdej cywilizacji.Wszystkie te aspekty rzutowały także na specyficzny dla danej społeczności rozwój gospodarności. W różnych kulturach [...] 

POBIERZ TEKST

 

BIG DATA - zastosowanie w polskiej bankowości detalicznej

Rafał Juszkiewicz

 Powyższy artykuł dotyczy problematyki zastosowania Big Data w polskiej bankowości detalicznej. Big Data jest najnowszym narzędziem do analizy danych wymagającej dużej mocy obliczeniowej, tworzenia skomplikowanych modeli oraz zbierania i strukturyzowania informacji. Jest to jednak narzędzie o wysokim i rosnącym potencjale, dlatego też tak wiele mówi się o nim w mediach specjalistycznych. Autor skupia się na przekazaniu informacji o wykorzystaniu Big Data w polskiej bankowości detalicznej. Ponadto analizuje dalsze ścieżki rozwoju tej technologii oraz potencjał z tym związany. W ostatnim rozdziale zwraca też uwagę na zagrożenia w rozwoju przeanalizowanej metody i proponuje sposób na ich redukcję. 

POBIERZ TEKST

 

Bancassurance - aspekty etyczne

Krzysztof Kołodziejczyk

 Tematyką powyższej pracy są problemy etyczne w kontekście bancassurance. Pracę podzielono na trzy rozdziały. W rozdziale pierwszym omówiono motywy zawiązywania się współpracy pomiędzy bankami a zakładami ubezpieczeń, opisano historię tego aliansu na świecie i w Polsce. W odniesieniu do Polski wskazano także na podstawy prawne na których opiera się ta współpraca oraz przedstawiono modele tej kooperacji. W rozdziale drugim podjęto próbę opisu nieprawidłowości w kontekście bancassurance, które wystąpiły w ciągu ostatnich lat w Europie i w Polsce. Prezentacja ta oparta jest w większości na analizie konkretnych spraw klientów poszkodowanych przez banki i zakłady ubezpieczeń. W rozdziale trzecim przedstawiono organy ustanowione na polskim rynku, których działanie jest bezpośrednio lub pośrednio związane z bancassurance oraz opisano ich spostrzeżenia dot. tych nadużyć. Przytoczono również zarzuty, które formułowali nadzorcy w innych krajach europejskich dotyczące ich rodzimego rynku, które były bardzo skorelowane z tym, co stwierdzono w Polsce. Zaprezentowano również zmiany, których wprowadzenie jest rekomendowane przez szerokie grono podmiotów, poczynając do samorządów zawodowych banków / zakładów ubezpieczeń, a kończąc na organach nadzoru, a których celem jest stała poprawa na polskim rynku bancassurance. W zakończeniu podkreślono, że w toku rozwoju bancassurance zostało ujawnionych wiele nieprawidłowości, szczególnie w sferze kontaktów z klientami oraz wyrażono nadzieje, że ostatnie zmiany w postaci nowych zaleceń i obowiązków ich implementacji przez banki i zakłady ubezpieczeń znacząco poprawi jakość oferowanych usług tym kanałem. 

POBIERZ TEKST

 

Bankowość a buddyzm

Joanna Falkowska

Praca ma na celu analizę stosunku filozofii buddyjskiej do bankowości. Temat referatu wybrany został ze względu na faktyczny brak opracowania tego zagadnienia zarówno w polskiej, jak i zagranicznej literaturze. Ponadto, w ostatnich latach (szczególnie po kryzysie finansowym z 2008 roku) obserwuje się znaczący wzrost zainteresowania filozofią buddyjską. Współcześnie, buddyzm ma pewien wpływ na elity gospodarcze na Zachodzie. Niektórzy ekonomiści, menedżerowie i specjaliści od etyki gospodarowania odwołują się do założeń etyki buddyjskiej oraz są zainspirowani myślą buddyjską. Zdarzają się również próby formułowania buddyjskiego etosu gospodarczego. 

POBIERZ TEKST

 

Nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej - konsekwencje dla sektora bankowego

Mateusz Szczepankiewicz

Efektywnie funkcjonujące prawo upadłościowe wspiera rozwój gospodarki. Po pierwsze pozwala na większą swobodę nawiązywania kontaktów handlowych między przedsiębiorstwami, w tym w szczególności nowymi, ale dysponującymi pewnym majątkiem. Spowodowane jest to prawnym upewnieniem realizacji wierzytelności poprzez ich skuteczną, szybką oraz cechującą się możliwie niskim kosztem windykacje (co określane jest mianem funkcji windykacyjnej prawa upadłościowego). Po drugie ogłoszenie upadłości przez nierentowne, bądź tylko niewypłacalne, przedsiębiorstwa stanowi informacje dla pozostałych uczestników rynku, ostrzega przed ich kondycją ekonomiczno-finansową, zmniejszając ryzyko poniesienia straty przez sprawne ekonomiczne podmioty...".

POBIERZ TEKST

 

Zadłużenie gospodarstw domowych w walutach - scenariusze rozwiązania problemu

Łukasz Łomański

W niniejszej pracy został omówiony temat zadłużenia gospodarstw domowych w walutach obcych. Praca w pierwszej części skupia się na samym pojęciu zadłużenia gospodarstw domowych w obcych walutach, jego możliwego wpływu na sytuację makroekonomiczną kraju oraz na rozwiązaniach na szczeblu Unii Europejskiej mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z tym rodzajem zadłużenia. Następnie, niniejsza praca traktuje o charakterystyce zadłużenia gospodarstw domowych w walutach obcych w Polsce.

POBIERZ TEKST

 

Bankowość spółdzielcza jako model bankowości lokalnej

Miłosz Hydzik

Bankowość spółdzielcza jest bardzo ważnym elementem sektora instytucji finansowych nie tylko w Polsce, ale i całej Europie. Aktualnie banki spółdzielcze coraz bardziej utożsamiają się z bankami uniwersalnymi, ponieważ oferują bardzo bogaty wachlarz produktów i usług, nie tylko podstawowych, ale także dodatkowych, takich jak ubezpieczenia czy doradztwo inwestycyjne.

POBIERZ TEKST

 


Wyzwania regulacyjne wobec rozwoju shadow banking

Bartosz Król

 Zjawisko bankowości cienia istnieje od kilkudziesięciu lat. Pomimo tego sektor shadow banking jest przedmiotem badań i analiz od niedawna. Dopiero kryzys "subprime" pokazał, iż sektor shadow banking będący alternatywą dla banków oraz uważany wcześniej za zjawisko pozytywnie wpływające na gospodarkę jest niezwykle groźnym obszarem, który pokłada w sobie ogromne ryzyko systemowe. Zdano sobie sprawę, iż nieregulowany i nienadzorowany sektor bankowości cienia tworzy zagrożenie dla całego systemu finansowego.

POBIERZ TEKST

Operatorzy telefonii komórkowej - konkurencja dla banków

Marta Wierzchowska

 W poniższej pracy chciałabym zaprezentować znaczenie operatorów telefonii komórkowej  w  bankowości oraz konkurencję jaką stanowią na rynku bankowym. W tym celu niezbędne jest zapoznanie się z genezą usług mobilnych w bankowości, a także zbadanie kierunków rozwoju tego sektora. Jest to szczególnie interesujące zjawisko, gdyż mało kto spodziewał się, że wynalazek pochodzący z Afryki rozpowszechni się na tak dużą skalę oraz przybierze tak zróżnicowane formy.  Co więcej, świadczenie usług bankowych przez telefony komórkowe to dziedzina, w której stale wprowadzane są nowe rozwiązania i konkurowanie na tym polu pozwala na generowanie wysokich zysków.

POBIERZ TEKST

 

Innowacje w bankowości - kanały dystrybucyjne

Ewa Michalak

 Jednocześnie, wraz z rozpowszechnianiem bankowości elektronicznej okazało się, że generuje ona zdecydowanie niższe koszty niż bankowość tradycyjna dystrybuowana za pomocą oddziałów. W sektorze pojawiła się zatem tendencja zmierzająca do ograniczenia liczby utrzymywanych placówek bankowych i przeniesienia jak największej części operacji na poziom wirtualny. W mojej pracy chciałabym zaprezentować jedno z rozwiązań w ramach kanałów dystrybucji będące owocem połączenia tych dwóch dominujących w sektorze trendów, czyli wirtualne oddziały stanowiące próbę zintegrowania bankowości tradycyjnej i internetowej w jednym kanale kontaktu.

POBIERZ TEKST

 

Fora społecznościowe - wykorzystanie w działalności bankowej

Jan Jęczmyk

Szybki rozwój Internetu spowodował głębokie zmiany w sposobie świadczenia usług bankowych. Bezpośrednim czynnikiem napędzającym ten proces nie były i nie są jednak zmiany technologiczne same w sobie, lecz powodowane przez nie zmiany w oczekiwaniach klientów co do sposobu świadczenia tychże usług. Według najnowszych badań Capgemini jakość usług bankowości internetowej stała się już jedną z najważniejszych determinantów wyboru banku we wszystkich regionach świata, a w krajach leżących w Afryce i na Bliskim Wschodzie czynnik ten odgrywa wręcz kluczowe znaczenie. Warto także zauważyć, że już tylko w Ameryce Łacińskiej ważniejsza jest jakość usług świadczonych w tradycyjnych placówkach.

POBIERZ TEKST

 

Aspekty etyczne bancassurance na przykładzie Polski

Robert Wiśniewski

Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku pojawiło się w Polsce wiele nowych form aktywności wykorzystywanych w praktyce obrotu gospodarczego. Pewna ich część to proste adaptacje rozwiązań stosowanych już w innych krajach, inne to wariacje bardziej skomplikowanych mechanizmów dostosowanych do krajowych realiów. Tego rodzaju zjawiska przybierają różną postać. Z jednej strony można je zakwalifikować do pewnego rodzaju nowych typów umów, z drugiej zaś są to umowy znane już polskiemu prawu, lecz przedstawione w nowej szacie formalnej. Niezaprzeczalnie przykładami takich kontraktów są m.in. forfaiting, leasing, franchsising, underwriting, które zostały zaakceptowane i są wykorzystywane na co dzień przez instytucje finansowe oraz przedsiębiorców.

POBIERZ TEKST

 

Basel III – Reactions of the banks

Niklas Ebenauer

In the present episode of global recovery, after this shock we had in the previous years, uncertainty is the enemy in a way. With this decision […] we eliminate uncertainty in a large area which is a major contribution in consolidating the global economy” (Reu-ters 2010) said Jean-Claude Trichet, president of the European Central Bank (ECB) from November 2003 until October 2011, commenting on the implementation of the Third Basel Accord (Basel III). Contrarily, Karl-Heinz Boss, former managing director of the Association of German public sector banks stated: “The agreement is a regula-tory shot in the dark as no studies on the impact are envisaged. We see the danger that the ability of German banks to supply loans to the economy will be significantly cur-tailed. […] It seems the timetable here was more important than quality (making this) a compromise package with risk and side effects. (ibid.)

POBIERZ TEKST

 

Bankowość a judaizm

Michał Dropko

W niniejszej pracy uwaga zostanie poświęcona judaizmowi i jego światopoglądowi w kontekście bankowości. Moje przemyślenia nie ograniczą się jedynie do bankowości per se, lecz zostanie ona szerzej omówiona poprzez różne aspekty z nią związane. W pierwszej części referatu przedstawione będą takie zagadnienia jak pożyczka (lichwa), stosunek do pieniędzy i bogacenia się, czy kapitalizm. Postaram się dostarczyć dowodów, które odpowiedzą na pytanie, dlaczego to właśnie żydzi są tak powszechnie kojarzeni z pieniędzmi. W drugim rozdziale pracy poświęcę miejsce na przybliżenie historii Leopolda Kronenberga, polskiego finansisty, inwestora i bankiera, który był żydowskiego pochodzenia. W związku z tym nie były mu obce zasady panujące w religii judaistycznej, które mogły przełożyć się na sposób obcowania z pieniędzmi. 

POBIERZ TEKST

 

Innowacje, technologie, zagrożenia w świecie XXI wieku – z perspektywy finansów

Tomasz Brzostowski

Niniejszy esej stanowi próbę odpowiedzi na wyzwania stawiane przed instytucjami sektora finansowego przez dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe i klientów, których preferencje są mocno zróżnicowane. Wśród najważniejszych zagadnień odnajdą Państwo kwestie związane z zastosowaniem biometrii w finansach, rozwojem mediów społecznościowych i ich wpływem na modele sprzedaży i komunikacji. Otworzę przed Państwem drzwi do świata moich rówieśników opisując preferencje i profil pokolenia Y. Proszę potraktować te kilkanaście stron jako pieśń dnia dzisiejszego. Jutro obudzimy się już w innym świecie…

POBIERZ TEKST