MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W POZNANIU

Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w dniu 28.04.2017 zorganizował konferencję na temat "SECURITY OF FINANCIAL SYSTEMS AND ECONOMIC POLICIES IN EUROPE AND USA: CHANGES AND CHALLENGES".

Głównym jej celem było dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w szerokim zakresie systemów finansowych i walutowych, pieniędzy, nadzoru finansowego, regulacji i polityki gospodarczej zarówno przez akademików, jak i praktyków z krajów rozwijających się i rozwiniętych. Zakresem konferencji były wyzwania stojące przed systemami finansowymi na świecie i zmiany zachodzące w tych systemach i w ich otoczeniu. 

Głównymi panelistami konferencji byli :

  • prof. Anthony Saunders, New York University, USA 
  • dr Jerzy Pruski, były Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Polsce 

Wśród uczestników prezentujących opinie nie zabrakło Sekretarza Naukowego ALTERUM prof. Stanisława Kasiewicza, kóry przedstawił referat na temat nowych trendów w systemie regulowania rynku usług bankowych. 

 

Prelegent zauważył odrębne poglądy trzech grup interesariuszy na temat tendencji regulacyjnych prezentowane w naukowych periodykach, raportach i opracowaniach firm konsultingowych  oraz działań publicznych regulatorów.

Prof. Stanisław Kasiewicz sformułował hipotezę, że mimo ogromnego wpływu uwarunkowań pokryzysowych i działań ostrożnościowych, które zrealizowano w ostatnich latach to innowacje finansowe i rynek płatności będą głównym motorem napędzającym koncepcje, metodykę i działalność instytucji regulacyjnych sektora bankowego.

Dlatego zdaniem Prelegenta regulatorzy stoją przed dylematem, czy legislacje mają iść w kierunku nasilenia administracyjnej kontroli działania banków, czy też powinno się podjąć próbę przywrócenia aktywniejszej roli mechanizmom rynkowym. Dla Unii Europejskiej niezbędne jest dokończenie kluczowych projektów regulacyjnych: Unii Bankowej i Unii Rynków Kapitałowych.  

Realizacji powyższych działań winno towarzyszyć przeprowadzenie radykalnego oczyszczenia systemu regulacji z przestarzałych legislacji, zastosowanie innych metodyk regulowania i selekcji innowacji finansowych oraz wzmocnienie instytucjonalne w kierunku realnej poprawy jakości regulacji na poziomie krajów europejskich.