KONFERENCJA KADRY KIEROWNICZEJ BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ

W dniach 10-11 stycznia 2018 r. w Józefowie odbyła się Konferencja zorganizowana przez Związek Banków Polskich we współpracy z Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych. Udział w niej wzięli przedstawiciele zarządów i rad nadzorczych banków zrzeszających, systemów ochrony instytucjonalnej, członkowie rad zrzeszeń oraz izb gospodarczych.

Obrady poświęcono ocenie stanu polskiej bankowości spółdzielczej, a także ukształtowaniu kierunków współpracy i rozwoju sektora w najbliższych latach. Dyskusja nad tymi zagadnieniami została zaininicjowana specja;nie przygotowaną na to spotkanie prezentacją przygotowaną przez Warszawski Instytut Bankowości i ALTERUM. Prezentację , która przedstawił dyrektor ALTERUM L.Kurkliński została opracowana na podstawie szeregu spotkań z kadrą kierowniczą banków spóldzielczych jak też jest wynikiem prac analiitycznym zespołu ekspertów ALTERUM.

W toku dyskusji nad prezentacją zwrócono uwagę na jej zwięzły i celny obraz funkcjonowania polskiej bankowości. Przedstawione w prezentacji wnioski wykorzystano w obradach trzech Zespołów Programowych oraz stały się bazą rekomendacji Konferencji do proawdzenia dalszych zmian w bankowości spółdzielczej.  

W ramach prac Zespołu Programowego Wizerunku Bankowości Spółdzielczej wskazano na potrzebę podjęcia działań celem poprawy wizerunku i efektywności bankowości spółdzielczej, zapewnienia wysokiej jakości usług finansowych dla klientów indywidualnych, rolników oraz przedsiębiorców w społecznościach lokalnych, poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania sektora oraz wypracowania jednolitych zasad przeciwdziałania wewnątrzsektorowej konkurencji pomiędzy lokalnymi instytucjami finansowymi.

W ramach prac Zespołu ds. Współpracy rekomendowano m.in. powołanie wspólnego przedsięwzięcia mającego na celu wypracowanie jednolitych sektorowych rozwiązań informatycznych oraz wzmocnienie i rozbudowę platformy usług zrzeszeniowych.

Zespół ds. Bezpieczeństwa rekomendował m.in. zastosowanie w praktyce zasady proporcjonalności przez IPS, wzmocnienie systemu prewencyjnego IPS czy wyjaśnienie prawnych i podatkowych aspektów udzielanej pomocy.

Koordynacja prac nad wdrożeniem i monitorowaniem rekomendacji Konferencji została powierzona Radzie Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej z wykorzystaniem zespołu ekspertów ALTERUM oraz WIB.

W ramach dalszych działań zaproponowano również organizację kolejnych, okresowych spotkań w celu analizy postępu prac i realizacji podjętych ustaleń.