O RYNKU FINANSOWYM, INSTYTUCJACH I INSTRUMENTACH 2018 WE LWOWIE

Podobnie jak w poprzednich latach, tematyka konferencji Rynek Finansowy – Instytucje i Instrumenty, koncentrowała się wokół szeroko rozumianych zagadnień funkcjonowania instytucji, instrumentów i poszczególnych segmentów rynku finansowego.

Po raz pierwszy w 2018 roku konferencja uzyskała status wydarzenia międzynarodowego licząc ze strony organizatorów , że jej forum będzie miejscem nawiązywania nowych kontaktów, które zaowocują wartościowymi, międzynarodowymi badaniami naukowymi.

Dlatego XVII Międzynarodowa Konferencji Naukowa Rynek Finansowy – Instytucje i Instrumenty odbyła się w dniach 3-6 czerwca 2018 r we Lwowie na Ukrainie, a jej organizatorami byli UMCS, Politechnika Lwowska, Uniwersytet Keplera, Academia de Studii Economice dim Moldova.

W trakcie sesji plenarnej otwierającej konferencję uczestniczący w niej prof. L. Kurkliński i prof. S. Kasiewicz przedstawili referat "Risk culture in the Polish banking sector versus global tendences" Prezentację z konferencji zamieszczono tutaj

Polska wersja tego wystąpienia Kultura ryzyka w polskim sektorze bankowym na tle tendencji światowych, zamieszczona zostanie w czasopiśmie: „Annales UniversitatisMariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia”.

Część konferencji obejmowała uczestnictwo w odrębnych sesjach tematycznych (rachunkowość, rynek kapitałowy, finanse osobiste i mikrofinanse, bankowość, finanse publiczne , finanse przedsiębiorstw) które były prowadzone przez ekspertów.
 
Przedstawiciel ALTERUM prof. L. Kurkliński poprowadził odrębną sesję tematyczną - „Bankowość”