Jubileuszowa konferencja prof. dra hab. Stanisława Kasiewicza „KULTURA RYZYKA W SEKTORZE FINANSOWYM"

24 czerwca 2019 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się konferencja jubileuszowa prof. dra hab. Stanisława Kasiewicza, sekretarza naukowego ALTERUM „Kultura ryzyka w sektorze finansowym”. Udział w niej wzięli zarówno pracownicy SGH, a także naukowcy z różnych innych ośrodków akademickich w Polsce oraz przedstawiciele praktyki z sektora finansowego.

Na oficjalną część konferencji złożyły się wystąpienia Prorektora prof. SGH Piotra Wachowiaka, Dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie prof. SGH Romana Sobieckiego, Dyrektora Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji prof. SGH Gabriela Główki. Laudacja wygłoszona została przez prof. SGH Waldemara Rogowskiego, w której przedstawił on dorobek jubilata.
Merytoryczną część rozpoczął wykład prof. Stanisława Kasiewicza „Kultura ryzyka a cyfrowa konkurencja banków” (prezentacja dostępna tutaj). Prelegent w swoim wystąpieniu wskazywał na przyczyny globalnego kryzysu finansowego 2007+, wśród których ważną rolę odegrała kultura ryzyka instytucji finansowych w okresie przedkryzysowym. Kryzys, czyli ta bolesna lekcja może się powtórzyć, jeśli nie będzie się w szczególności przykładać wagi do trudno namacalnego i zarazem niełatwego do zarządzania czynnika kulturowego.
W odniesieniu do Polski w pierwszej kolejności należy dokonać diagnozy kultury ryzyka banków i innych instytucji finansowych, gdyż praktycznie takowej nie ma. W następnym etapie należałoby określić pożądane cechy kultury ryzyka tych podmiotów, zwłaszcza mając na względzie odbywającą się rewolucję technologiczną. Efektem winno być określenie luki pomiędzy stanem obecnym, a postulowanym oraz podjęcie stosownych działań zarówno przez graczy rynkowych zarządzających (lub nie) ryzykiem na rynkach finansowych, ale też przez organy regulacyjne/nadzorcze.
O przedstawionych w wykładzie tezach debatowali uczestnicy dyskusji panelowej prowadzonej przez prof. SGH Lecha Kuklińskiego dyrektora ALTERUM, a wśród nich:
* prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska z SGH i jednocześnie Z-ca Przewodniczącego KNF.
* prof. UG Leszek Pawłowicz z Uniwersytetu Gdańskiego
* doktor honoris causa SGH Krzysztof Pietraszkiewicz , Prezes Związku Banków Polskich,
* dr Mariusz Cholewa , Prezes Zarządu Bura Informacji Kredytowej SA
oraz prof. Stanisław Kasiewicz.

Leitmotive’em dyskusji stało się porównanie kultury ryzyka w sektorze finansowym z prowadzeniem samochodów w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego. Paneliści wskazali na szereg podobieństw, jak np. brak możliwości postawienia policjantów na wszystkich drogach, skłonności kierowców i pieszych do nieprzestrzegania prawa, różnych poziomów bezpieczeństwa przy niemal identycznych przepisach itd. Wszystkie te przykłady, per analogia, pokazywały znaczenie kultury ryzyka dla sektora finansowego.
Następnie zabrali głos pozostali goście, wskazując m. in. na zagadnienia corporate governace, kar za nieetyczne postępowanie,  systemów motywowania kadry menedżerskiej, skutków stosowania koncepcji value based management, problemu pokusy nadużycia w nawiązaniu do problematyki kultury ryzyka.
Konferencja zakończyła się złożeniem życzeń prof. S. Kasiewiczowi i premierową odsłoną nowej strony Wikipedii przygotowanej przez ALTERUM i poświęconej jubilatowi.