Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego

W marcu ubiegłego roku Warszawski Instytut Bankowości wydał raport Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, pracę zbiorowa pod redakcją S. Kasiewicza i L. Kurklińskiego. Przygotowanie tego opracowania stanowiło pewnego rodzaju podwaliny do utworzenia ALTERUM. Swój wkład wnieśli zarówno przedstawiciele środowiska akademickiego, jak i eksperckiego. Poszczególne części napisali: M. Folwarski, A. Jurkowska, P. Karaś, S. Kasiewicz, K. Kochaniak, L. Kurkliński, A. Łaszek, E. Miklaszewska, K. Mikołajczyk, J. Pyś, I. Styn, A. Werner, J. Wiśniewska, T. Wolanin, M. Zygierewicz, a recenzowała prof. W. Przybylska – Kapuścińska.

Główną tezą raportu jest sformułowanie: "Wprowadzone i zamierzone projekty regulacji w sektorze bankowym w latach 2010–2011 mają bardzo duży zakres, wynikają przede wszystkim z kryzysu finansowego i jednostronnie nastawione są na cele ostrożnościowe. Istnieje poważne ryzyko, że nie będą prowadziły do stabilizacji systemu finansowego, a wręcz będą generowały większe zagrożenia, zmniejszały konkurencyjność krajowego sektora bankowego i gospodarki oraz obniżały perspektywy rozwojowe kraju." Książka składa się z dwóch części. Pierwsza stanowi syntetyczny opis wyników przeprowadzanych analiz skutków regulacji, współczesnych wyzwań i kierunkowych w tej dziedzinie oraz rozważania na temat alternatywnych działań dla regulatorów i sektora bankowego. Druga część zawiera opis wybranych obszarów działalności banków i analizę, według opinii autorów, najważniejszych regulacji, jakie zostały wdrożone lub przygotowywane dla sektora bankowego w okresie 2010 – 2011. Cały tekst raportu można znaleźć w dziale "Raporty".