NOWA INTERESUJĄCA MONOGRAFIA ZESPOŁU EKSPERTÓW ALTERUM

Celem autorskiego opracowania przygotowanego pod redakcją naukową prof. nadzw. dra hab. L.Kurklińskiego oraz dr B.Lepczyńskiego na FORUM BANKOWE 2019 jest przedstawienie wpływu polityki państwa na polski sektor bankowy w wymiarze makroekonomicznym i sektorowym.
Autorami są autorytety zajmijące się problematyką bankowości a jednocześnie będące pracownikami Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Gdańskiego,Uniwersytetu Łódzkiego, Związku Banków Polskich i Akademii im. Leona Koźmińskiego.
Pogłębiona analiza obejmuje następujęce zagadnienia dotyczące sektora bankowego:
– Regulacji ostrożnościowych i ich implementacji,
– Obciążeń daninami publicznymi i konsekwencji makroekonomicznych,
– Zmian struktury własnościowej,
– Konsolidacji banków,
– Budowy infrastruktury instytucjonalnej i organizacyjnej wspomagającej funkcjonowanie systemu finansowego,
– Stosunku do innowacji technologicznych, w tym podmiotów typu fintech,
– Ochrony klientów i dłużników,
– Inicjatyw wspierania rozwoju gospodarczego.

Przeprowadzone analizy pozwoliły na sformułowanie m.in. następujących wniosków:
1) Polskie regulacje ostrożnościowe charakteryzują się relatywnie wysoką restrykcyjnością na tle innych krajów UE.
2) Pilnym problemem staje się wyważenie racji pomiędzy sektorem bankowym a obciążeniami regulacyjnymi. Bezpieczeństwa finansowego systemu bankowego nie da się budować wyłącznie na wymogach ostrożnościowych, bez zapewnienia bankom środowiska umożliwiającego wypracowywanie satysfakcjonujących stóp zwrotu.
3) Pokryzysowa skala regulacji silnie obciąża konkurencyjność polskiego sektora bankowego i może doprowadzić do negatywnych konsekwencji makroekonomicznych, mniejszej roli banków w alokacji kapitału i finansowaniu gospodarki. Problem ten wyostrza się w perspektywie zbliżającego się osłabienia gospodarczego.
4) Wyważenie interesów konieczne jest również w sfer ze regulacji konsumenckich.Z jednej strony tego typu przepisy przyczyniają się do większej ochrony klienta w kontaktach z bankami oraz innymi instytucjam i finansowymi. Z drugiej jednak strony generują koszty implementacyjne i nadmiernie biurokratyzują relacje banków z klientami, co ostatecznie obciąża wszystkich uczestników rynku.
5) Polityka państwa znacząco wpłynęła na strukturę własnościową polskiego sektora bankowego. W praktycznym wymiarze repolonizacja polegała głównie na ponownej nacjonalizacji dużego banku. Istotnie wzrosło więc ryzyko politycznych nacisków, co może prowadzić do decyzji kredytowych motywowanych czynnikami politycznymi , a nie racjonalnością ekonomiczną projektów inwestycyjnych.
6) Wprowadzenie podatku bankowego i ograniczenia w zakresie wypłat dywidend mogą prowadzić do niekorzystnych zmian w strukturze rynku pod względem właścicielskim i nasilić procesy konsolidacyjne.
7) Istotnym wyzwaniem dla polskiego sektora bankowego będzie rozwój fintechów, który może się nasilić w wyniku wejścia w życie regulacji ułatwiających rozwój bankowości otwartej, zwłaszcza w obszarze usług płatniczych. Jednak polskie banki (dotyczy to głównie tych dużych) mają silny atut. Oferują bowiem klientom relatywnie nowoczesne rozwiązania (głównie płatnicze), co w połączeniu z względnie wysokim zaufaniem, powinno ograniczyć możliwości przejmowania klientów przez fintechy .

Tekst monografii można pobrać z działu strony ALTERUM "Do pobrania" części "Książki" Zapraszamy do lektury http://alterum.pl/uploaded/Polityka_panstwa_wobec_sektora_bankowego_w_Polsce_Alterum_2019.pdf