POLITYKA PRYWATNOŚCI

Odwołując się do historii, już w średniowieczu ludzie przekazywali swoje pieniądze bankom w celu ich pomnożenia, a z biegiem czasu również w celu ich ochrony przed oszustami lub przed utratą ich realnej wartości. Ponadto, wzrost znaczenia pieniądza i oparcie na nim wymiany gospodarczej, przyczyniły się do tego, że powszechną potrzebą stało się przyjmowanie od ludzi środków, gromadzenie i rozliczanie ich, jak również odpłatne pożyczanie tych środków innym. Współcześnie banki zaspokajają wyżej wymienione potrzeby korzystając z przymiotu tzw. instytucji zaufania publicznego. Powszechne zaufanie do banków wynika z ogólnego przeświadczenia co do ich wiarygodności, czego dowodem mogą być potoczne stwierdzenia oznaczające gwarancję, pewność, oczywistość, takie jak: „pewne jak w banku”, „na bank”. Celem tej pracy jest odpowiedź na pytanie czy współczesny bank jest instytucją zaufania publicznego.

POBIERZ TEKST


Jakub Kozak