ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego jest zakładem własnym Warszawskiego Instytutu Bankowości, powołanym w grudniu 2012 r. Placówka ma charakter naukowo-badawczy i analityczny, obejmujący swoim zakresem cały system finansowy, w tym sektor bankowy oraz zagadnienia finansów publicznych. Ośrodek zajmuje się przede wszystkim przygotowywaniem i prezentowaniem opracowań, analiz, raportów oraz opinii wiążących aspekty teoretyczne z praktycznymi, zwłaszcza pod kątem oceny skutków regulacji. Autorami są zarówno przedstawiciele świata akademickiego, jak i instytucji finansowych prywatnych oraz publicznych. Wszystkich zainteresowanych współpracą, opublikowaniem artykułów czy opinii zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem niniejszej strony.

Informacje bieżące

KONWERSATORIUM „CZWARTKI U EKONOMISTÓW” W POLSKIM TOWARZYSTWIE EKONOMICZNYM  W WARSZAWIE

W dniach  9 marca 2017 r  oraz 16 marca 2017 r przedstawiciele ALTERUM na zaproszenie prof.Elzbiety Mączyńskiej Prezesa PTE byli panelistami  debat w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Warszawie.

Tematem debaty 9 marca 2017 roku była KULTURA W EKONOMII, ZARZĄDZANIU I FINANSACH i w jej trakcie dr Lech Kurkliński zaprezentował tezy książki „ Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce”. Patrz  http://pte.pl/pliki/2/1/CzuE%209.03.17v2.pdf

Tematem debaty 16 marca 2017 był UDZIAŁ BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ W RACJONALIZACJI GOSPODAROWANIA I AKTYWIZOWANIU LOKALNEGO KAPITAŁU i w jej trakcie prof. Stanisław Kasiewicz  zaprezentował tezy książki  „ Teoria i praktyka zarządzania ryzykiem regulacyjnym w sektorze finansowym” . Więcej http://pte.pl/pliki/2/1/CzuE_16_03_2017_0803.pdf


SPOTKANIE KLUBU POLSKA 2025+

W czwartek 9 lutego 2017 roku w Klubie Bankowca odbyło się spotkanie, którego tytuł to : "Kulturowe uwarunkowania kapitału zagranicznego w sektorze bankowym i ich znaczenie dla rozwoju bankowości w Polsce".

Wstępem do dyskusji o  wpływie czynników kulturowych na dotychczasowy rozwój sektora bankowego w Polsce, w różnych aspektach i z różnych punktów widzeniana, była prelekcja dr Lecha Kurklińskiego z ALTERUM, Włodzimierza Kicińskiego, b. Prezesa Nordea Bank Polska i Wiesława Thora, członka rady nadzorczej mBanku.

Na temat spotkania można przeczytać na stronie Związku Banków Polskich https://zbp.pl/wydarzenia/wydarzenia-nadchodzace/klub-polska-2025-kulturowe-uwarunkowania-kapitalu-zagranicznego-w-sektorze-bankowym

Więcej na temat kulturowych uwarunkowań wkrótce w dziale Dyskusje/Opinie.

Czytaj więcej...

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM I KAPITAŁEM W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH

W dniu 26 stycznia 2017 roku w siedzibie Narodowego Banku Polskiego odbyło się kolejne Seminarium Zarządzanie Ryzykiem   i Kapitałem   w Instytucjach Finansowych.

Wzięli w nim udział członkowie zarządów oraz dyrektorzy zarządzający ryzykiem i kapitałem w instytucjach finansowych, przedstawiciele regulatorów oraz świata akademickiego, w tym   dr L. Kurkliński oraz prof.S.Kasiewicz.

Uczestnicy dyskutowali m.in. o zagadnieniach związanych z:

  • oczekiwaniami i wyzwaniami regulacyjnymi w 2017 roku z perspektywy regulatorów,
  • wpływu wymogów regulacyjnych na modele biznesowe i strukturę bilansów banków,
  • oddziaływania niskich stóp procentowych na koszty pozyskania finansowania działalności oraz na stabilność bazy depozytowej.

Więcej można przeczytać na https://zkb.projektekf.pl/pl/program.


WYZWANIA BANKOWOŚCI 2016

22 listopada 2016 r. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 57/59

W dniu 22 listopada 2016 roku w Akademii Leona Koźmińskiego odbyła się konferencja pt. „Wyzwania Bankowości 2016”, która zgromadziła wybitnych praktyków ze środowiska bankowego,  ludzi nauki oraz przedstawicieli rządu. Po powitaniu przez rektora uczelni, prof. Witolda Bieleckiego oraz prezesa Związku Banków Polskich, Krzysztofa Pietraszkiewicza, miało miejsce wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Jerzego Kwiecińskiego, który w swojej prezentacji nawiązał do Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Następnie odbyły się panele dyskusyjne, poświęcone aktualnym wyzwaniom w polskim systemie bankowym. Dotyczyły one relacji między bankowością a programami rozwojowymi państwa, wpływu obciążeń fiskalnych i regulacyjnych na sytuację banków oraz kwestii cyberbezpieczeństwa i compliance w przedsiębiorstwie bankowym. Podsumowania konferencji dokonał dr Lech Kurkliński z  Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego Alterum. 

Czytaj więcej...

W dniu 23 czerwca odbyła się konferencja „Płatności w omnichannel” w ramach cyklu „Polskie Karty i Systemy” organizowana przez firmę MEDIEN SERVICE. Jej tematyka obejmowała zagadnienia wielokanałowości w komunikacji handlowej i płatnościach w Polsce. Wśród prelegentów wystąpił dr L. Kurkliński z tematem Kulturowo-regulacyjne uwarunkowania  a innowacyjność – przyszłość sektora finansowego. Prezentacja dotycząca tej problematyki znajduje się TUTAJ. Natomiast szerzej na temat całej konferencji można przeczytać klikając TU.


W dniu 20 czerwca 2016 r. odbyła się coroczna konferencja środowiska bankowego  „Horyzonty bankowości”. W jej części zatytułowanej „Forum strategii bankowych”, w panelu „Wpływ wyzwań systemowych i regulacyjnych na strategie i modele biznesowe banków w Polsce”, wystąpił prof. S. Kasiewicz. Jego wypowiedzi dotyczyły przede wszystkim kwestii znaczenia kultury ryzyka, jako niedocenianego czynnika wpływającego na funkcjonowanie i rozwój banków. Tematyka ta jest jednym z obszarów badań naszego Ośrodka. Szerzej na temat konferencji można się zapoznać - klikając TU.


Strona: 1  2
Dyskusje/Opinie

Porównanie podatku bankowego i jego skutków w Polsce na tyle innych państw UE

Mateusz Ożdżeński

 Podatków nikt nie lubi. Takie twierdzenie jest oczywiste i mało kto nie chciałby się pod nim podpisać. Mimo tego, że z podatków finansuje się większość działalności władczej i opiekuńczej państwa, zapewnia funkcjonowanie administracji, budowę dróg, czy utrzymanie szkół i szpitali nikt z nas nie oddaje swoich zarobków chętnie. Podobną albo jeszcze większą niechęć, prawie każdy z nas żywi do banków. Od zawsze były uosobieniem bogactwa, prestiżu, ale też bezpieczeństwa. [...]

Czytaj więcej...

Wykluczenie finansowe w Polsce na tyle innych krajów UE

Paulina Łyniewska

Wraz z rozwojem gospodarczym, społecznym oraz ekonomicznym ingerencja sektora finansowego w naszą codzienność jest coraz bardziej wyraźna na wielu polach. Płatności w sklepach, regulowanie rachunków czy otrzymywanie wynagrodzenia to jedynie nieliczne przykłady powszechnych czynności, podczas których korzystamy z produktów i usług dostarczanych nam przez sektor finansowy. Ekspansywny trend branży przynosi wiele korzyści zarówno dla gospodarki w rozumieniu makroekonomicznym jak i dla klientów detalicznych, ułatwiając i przyspieszając wiele procesów oraz czyniąc je bezpieczniejszymi. Jednak udogodnienia te, mimo że powoli stają się obowiązującym standardem, w dalszym ciągu nie dotyczą całego społeczeństwa.

Czytaj więcej...

Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego – co dalej?

Jacek Trentowski

Wyrokiem z dnia 14.04.2015r. Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 Prawa bankowego za niekonstytucyjne. Jest to równoznaczne z likwidacją instytucji „bankowego tytułu egzekucyjnego”. Biorąc pod uwagę specyficzny charakter ww. unormowań Trybunał zobowiązań ustawodawcę do zmiany prawa do dnia 01.08.2016r. Ustawodawca w dość zawrotnym tempie przeprowadził stosowną nowelizację i w dniu 25.09.2015r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, która wyrugowała z polskiego porządku prawnego instytucję bankowego tytułu egzekucyjnego. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 26.10.2015r. i wchodzi w życie nie od dnia 01.08.2016r., lecz już po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Czytaj więcej...

Program pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi Mieszkanie dla Młodych

Sebastian Ratajczyk

Program Mieszkanie dla młodych (MdM) w głównej części skierowany jest do osób (małżeństw, osób samotnie wychowujących dziecko oraz tzw. singli) w wieku do 35 lat, chcących nabyć na rynku pierwotnym swoje pierwsze mieszkanie (lokal mieszkalny, albo dom jednorodzinny5) z wykorzystaniem kredytu (wyłącznie na zakup mieszkania).

Czytaj więcej...

Zasada proporcjonalności a polski sektor bankowy. Uwarunkowania, narzędzia, szanse, zagrożenia

Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński, Włodzimierz Szpringer

 Coraz silniejsza jest świadomość dla kluczowych aktorów rynku usług bankowych, że inflacja prawa jest zagrożeniem dla wzrostu konkurencyjności i paradoksalnie bezpieczeństwa sektora bankowego. Powstaje zatem pytanie, czy można wykorzystać mechanizmy, które ograniczałyby implementacje projektowanych regulacji, których korzyści są niewspółmiernie niskie do kosztów jakie wynikają z ich wdrożenia? Uważamy, że do niewykorzystanych narzędzi należy stosowanie zasady proporcjonalności, która jest powszechnie znana, ale brakuje jej odpowiedniego oprzyrządowania analitycznego oraz wiarygodnych danych. Przekonani jesteśmy również, że szersze wykorzystanie zasady proporcjonalności dla oceny projektowanych i obowiązujących regulacji będzie budować nowe solidniejsze relacje zaufania między regulatorami a podmiotami regulowanymi. Dlatego przedstawiamy w niniejszym opracowaniu zasadę proporcjonalności oraz  potencjalną rolę jaką może spełniać przy ocenie regulacji.

Czytaj więcej...

Inne teksty i wątki tematyczne ...Prace studenckie

FATCA – konsekwencje dla polskiego sektora bankowego

Katarzyna Dopart

....Wprowadzenie jej w życie [FACTA]wpłynie na światowy sektor bankowy, w tym również na polski i wiąże się z dużymi kosztami dla każdego działającego w naszym kraju banku.  Założono, że to koszt około 60 milionów złotych, dla pojedynczego banku. Co więcej, akt ten ingeruje w sprawy klientów bankowych, gdyż muszą oni dostarczać dodatkowych informacji na temat swojej działalności bankom, z którymi współpracują.(...)

Czytaj więcej...

Poniżej zamieszczamy dwa najnowsze teksty. Więcej tekstów znajdziecie Państwo w zakładce menu: Publikacje do pobrania/Prace studenckie.

Wyzwania regulacyjne wobec rozwoju shadow banking

Grzegorz Gałkowski

 Celem niniejszego referatu jest syntetyczne zobrazowanie problematyki regulacji oraz nadzoru sektora „shadow banking”. Współcześnie temat ten jest ogromnym wyzwaniem dla wielu państw, albowiem dynamiczna i obserwowalna ekspansja podmiotów tej sfery stanowi narastające zagrożenie dla systemu finansowego w skali globalnej. Analizie oraz ocenie poddana została również nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym w Polsce mająca miejsce w sierpniu 2015 roku, stanowiąca znaczący krok w aspekcie regulacyjnym. [...] 

Czytaj więcej...

Rzecznik Finansowy - nowa instytucja ochrony konsumentów

Grzegorz Motacki

 Korzystanie z usług instytucji finansowych wiążę się nie tylko i wyłącznie z odnoszeniem korzyści, ale także z ryzykiem niewłaściwego oraz niezgodnego z zawartymi umowami świadczenia usług. W przypadku pojawienia się konfliktu pomiędzy instytucją finansową, a klientem istnieje możliwość złożenia reklamacji. Instytucje takie jak banki, banki spółdzielcze, SKOK-i, firmy pożyczkowe, biura usług płatniczych, towarzystwa emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz fundusze inwestycyjne charakteryzują się często silną pozycją negocjacyjną i posiadaniem znaczącego kapitału, w wyniku czego konsumenci często w sytuacji pojawienia się niezgodności z zawartymi umowami, nie dochodzą swoich praw uważając, że instytucje mają zbyt dużą kontrolę oraz umniejszając swojej istotności na rynku finansowym. Dodatkowym problemem był długi czas odpowiedzi przez instytucje na reklamacje lub zupełny ich brak. Dlatego też konsumenci potrzebują instytucji, która będzie ich reprezentować i przede wszystkim w sposób obiektywny, sprawiedliwy oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa rozpatrywać złożone zażalenia. Te zagadnienie staje się szczególnie aktualne w obliczu ostatnich zmian dokonanych przez powołanie Rzecznika Finansowego ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego [...] 

Czytaj więcej...

Inne teksty ...
ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa, tel.: 22 826 99 24, 22 826 81 35, fax.: 22 201 21 13

Twoje imię i nazwisko Twój email Treść


Designed by Studio Interaktywne zgodka.net, Powered by zgodka.net CMS  © 2015 Alterum.pl, All Right Reserved