ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego jest zakładem własnym Warszawskiego Instytutu Bankowości, powołanym w grudniu 2012 r. Placówka ma charakter naukowo-badawczy i analityczny, obejmujący swoim zakresem cały system finansowy, w tym sektor bankowy oraz zagadnienia finansów publicznych. Ośrodek zajmuje się przede wszystkim przygotowywaniem i prezentowaniem opracowań, analiz, raportów oraz opinii wiążących aspekty teoretyczne z praktycznymi, zwłaszcza pod kątem oceny skutków regulacji. Autorami są zarówno przedstawiciele świata akademickiego, jak i instytucji finansowych prywatnych oraz publicznych. Wszystkich zainteresowanych współpracą, opublikowaniem artykułów czy opinii zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem niniejszej strony.

Informacje bieżące


COMPLIANCE DAY 2018

W dniach 6-7 lutego 2018 odbyła się w Warszawie konferencja pod tytułem „Compliance Day 2018” zorganizowana przez Instytut Compliance. Patronat nad konferencją objęła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Viadrina Compliance Center.

W ciągu dwóch dni wystąpiło 35 panelistów w czterech sesjach reprezentujących głównie przedstawicieli największych spółek publicznych w Polsce odpowiedzialnych za praktykę wdrażania zgodności przepisów z uchwalanymi i obowiązującymi regulacjami. 

Najciekawszym elementem tej Konferencji było wystąpienie prof. Bartosza Makowicza przedstawiającego wyniki pierwszego ogólnopolskiego badania stanu rozwoju compliance w Polsce. Cały okres związany z przygotowaniem raportu trwał ok. 4 lata.             Z przedstawianego raportu wynika coraz większe zainteresowania praktyki gospodarczej wdrożeniem koncepcji compliance, dokonujący się postęp organizacyjny i merytoryczny w działalności  komórek i specjalistów z obszaru zgodności w przedsiębiorstwach.

Specyfiką tej Konferencji było duże zainteresowanie młodych wykształconych absolwentów prawa i w innych dyscyplinach naukowych, którzy już w chwili obecnej lub w najbliższej przyszłości chcą swoją karierę związać z działalnością w tej dziedzinie zarządzania. 

Pewnym zaskoczenie była niewidoczna obecność pracowników bankowych w Konferencji, mimo że problematyka compliance jest dla nich kluczowa i ściśle łącząca się z zarządzanie ryzykiem, a co ważna odbyła się w Klubie Bankowca.ALTERUM w Konferencji reprezentował prof.S.Kasiewicz.


Czytaj więcej...

KONFERENCJA KADRY KIEROWNICZEJ BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ

W dniach 10-11 stycznia 2018 r. w Józefowie odbyła się Konferencja zorganizowana przez Związek Banków Polskich we współpracy z Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych. Udział w niej wzięli przedstawiciele zarządów i rad nadzorczych banków zrzeszających, systemów ochrony instytucjonalnej, członkowie rad zrzeszeń oraz izb gospodarczych.

Obrady poświęcono ocenie stanu polskiej bankowości spółdzielczej, a także ukształtowaniu kierunków współpracy i rozwoju sektora w najbliższych latach. Dyskusja nad tymi zagadnieniami została zaininicjowana specja;nie przygotowaną na to spotkanie prezentacją przygotowaną przez Warszawski Instytut Bankowości i ALTERUM. Prezentację , która przedstawił dyrektor ALTERUM L.Kurkliński została opracowana na podstawie szeregu spotkań z kadrą kierowniczą banków spóldzielczych jak też jest wynikiem prac analiitycznym zespołu ekspertów ALTERUM.

W toku dyskusji nad prezentacją zwrócono uwagę na jej zwięzły i celny obraz funkcjonowania polskiej bankowości. Przedstawione w prezentacji wnioski wykorzystano w obradach trzech Zespołów Programowych oraz stały się bazą rekomendacji Konferencji do proawdzenia dalszych zmian w bankowości spółdzielczej.  

W ramach prac Zespołu Programowego Wizerunku Bankowości Spółdzielczej wskazano na potrzebę podjęcia działań celem poprawy wizerunku i efektywności bankowości spółdzielczej, zapewnienia wysokiej jakości usług finansowych dla klientów indywidualnych, rolników oraz przedsiębiorców w społecznościach lokalnych, poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania sektora oraz wypracowania jednolitych zasad przeciwdziałania wewnątrzsektorowej konkurencji pomiędzy lokalnymi instytucjami finansowymi.

W ramach prac Zespołu ds. Współpracy rekomendowano m.in. powołanie wspólnego przedsięwzięcia mającego na celu wypracowanie jednolitych sektorowych rozwiązań informatycznych oraz wzmocnienie i rozbudowę platformy usług zrzeszeniowych.

Zespół ds. Bezpieczeństwa rekomendował m.in. zastosowanie w praktyce zasady proporcjonalności przez IPS, wzmocnienie systemu prewencyjnego IPS czy wyjaśnienie prawnych i podatkowych aspektów udzielanej pomocy.

Koordynacja prac nad wdrożeniem i monitorowaniem rekomendacji Konferencji została powierzona Radzie Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej z wykorzystaniem zespołu ekspertów ALTERUM oraz WIB.

W ramach dalszych działań zaproponowano również organizację kolejnych, okresowych spotkań w celu analizy postępu prac i realizacji podjętych ustaleń.

 


 

              WYZWANIA BANKOWOŚCI                

PRAWO – WARTOŚCI – FINANSE

15 listopada 2017 roku Związek Banków Polskich, Akademia Leona Koźmińskiego oraz Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM zorganizowali coroczną konferencję, która jest próbą oceny najbardziej istotnych wydarzeń dotyczących sektora finansowego, jakie mają miejsce w roku bieżącym.

Tematami tegorocznej debaty były tak ważkie i aktualne tematy jak:

System wartości a prawo w świecie ekonomii i finansów

Dług bez zobowiązań? Problem dochodzenia należności

Outsourcing – optymalizacja kosztów a ryzyko prawne

Szczególny charakter wydarzenia wynikał z faktu, że było to wspólne przedsięwzięcie ludzi nauki oraz praktyków ze środowiska finansów, które dało doskonałą okazję do wymiany poglądów i przepływu informacji pomiędzy tymi środowiskami.

Program wydarzenia można zobaczyć tutaj.W dniach 20-21 września 2017 roku odbyło się w Warszawie największe doroczne spotkanie banków spółdzielczych w Polsce. zorganizowane przez Związek Banków Polskich oraz banki zrzeszające: BPS S.A. oraz SGB-Bank S.A.

W spotkaniu poświęconym istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej wzięli udział prezesi oraz członkowie zarządów banków spółdzielczych, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, parlamentu, instytucji finansowych i infrastruktury bankowej. Nie zabrakło też przedstawicieli ALTERUM i osób z nim współpracujących.

Głównymi zagadnieniami forum były: ocena aktualnej sytuacji ekonomicznej banków spółdzielczych i ich pozycji konkurencyjnej, ekonomiczna kondycja sektora bankowości spółdzielczej, perspektywy rozwoju, a także propozycje działań i regulacji służących wzrostowi efektywności sektora na coraz bardziej wymagającym rynku finansowym.


Strona: 1  2
Dyskusje/Opinie

Forum Bankowe 2018

Stanisław Łobejko

Forum Bankowe 2018 to interesująca płaszczyzna wymiany poglądów oraz dzielenia się wiedzą w zakresie dokonujących się zmian technologicznych i ich wpływu na sektor finansowy. W szczególności tym zagadnieniom była poświęcona sesja 2 zatytułowana „Rewolucja technologiczna jako katalizator zmian modelu biznesowego banku i kształtowania relacji banków z klientami”. W sesji podkreślono stale postępującą cyfryzację usług bankowych, która stawia przed instytucjami sektora finansowego nowe wyzwani

Szczególnie duży wpływ na sektor finansowy będą wywierały technologie oparte na sztucznej inteligencji (AI - Artificial Intelligence), szybko wkraczające do wielu dziedzin takich, jak chociażby obsługa klienta banku. (...) 

Czytaj więcej

Refleksje poseminaryjne

Stanisław Kasiewicz , Lech Kurkliński

 

 W siedzibie Narodowego Banku Polskiego w dniu 23 lutego 2018 r. odbyła się już 8 edycja seminarium organizowanego przez Gdańska Akademię Bankową na temat „Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w instytucjach finansowych”. Głównym przedmiotem  dyskusji była ocena konsekwencji wprowadzenia MREL, czyli minimalnych wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji dla sektora bankowego, a pośrednio dla całego rynku finansowego.  Wystąpienia panelistów ocenić można jako odpowiednio merytoryczne, jak i docenić fragmentami ożywioną dyskusję. Jednakże główne wrażenie sprowadza się do konkluzji, że ze względu na MREL mogą pojawić się poważne trudności w sfinansowaniu luki kapitałowej w wysokości od 50 mld zł  do 100 mld zł w polskim sektorze bankowym. Co gorsza nie ma klarownej koncepcji jakie warunki winny być stworzone, aby banki bez szkody dla gospodarki dostosowały się do wdrożenia tych wymogów.  W tym zakresie jesteśmy w „ciemnym lesie” mimo, że od 2014 r. było wiadomo, że wprowadzone zostaną obciążenia z tytułu MREL jako  zabezpieczenie, aby bankructwa i upadłości banków nie były  finansowane kosztem podatników krajowych.

Czytaj więcej

Przyjęcie euro przez Polskę. Potencjalne korzyści i koszty

Justyna Sikora

Polska przystąpiła do Unii Europejskiej (UE) w 2004 roku. Jako członek Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) objęty derogacją jest formalnie zobowiązana do przyjęcia euro, jednakże termin wprowadzenia wspólnej waluty nie został sprecyzowany. Temat przyjęcia euro przez Polskę jest obecny w toczącej się debacie politycznej i ekonomicznej, wywołując wiele emocji. Dyskusja ma często charakter polityczny i ideologiczny, a kwestie ekonomiczne, w tym potencjalne korzyści i koszty z wprowadzenia wspólnej waluty, są nierzadko odsuwane na drugi plan. (...)

Celem niniejszego opracowania jest przeanalizowanie głównych korzyści i kosztów wynikających z przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty. W analizie skupiono się przede wszystkim na skutkach długoterminowych. 

Czytaj więcej 

 

Jakość regulacji w Polsce i Unii Europejskiej

Stanisław Kasiewicz

Często zadajemy sobie pytanie, jakie są przyczyny kosztownych i nieadekwatnych regulacji w sektorze finansowym. Z pewnością składają się na to czynniki obiektywne i subiektywne:

1. System stanowienia prawa (..) 

2. Koszty opracowania i wdrożenia nowych regulacji (..)

(...) system stanowienia regulacji dla sektora finansowego wymaga radykalnej zmiany, a pogarszające się uwarunkowania ekonomiczne mogą doprowadzić do daleko idących negatywnych konsekwencji makroekonomicznych i społecznych.

Czytaj więcej

Kierunki regulacji sektora fin-tech na rynku usług finansowych

Włodzimierz Szpringer

Firmy fin-tech działające na rynku finansowym, stanowią nową, szczególną kategorię parabanków. Cechą szczególną jest to, że wykorzystują one nowoczesną technologię do projektowania usług finansowych. Bez internetu oraz cyfryzacji, konwergencji mediów elektronicznych, interoperacyjności i kompatybilności sprzętu oraz oprogramowania, a także nowych doświadczeń, nawyków i zaufania konsumentów, świadczenie tych usług nie byłoby możliwe. Jest to pewna analogia do wyszukiwarek i porównywarek cen, które zmieniły obraz rynku, pośrednictwa i prowadzą do przekształceń modeli biznesowych.(...).

Fin-tech – to nowe możliwości, by zmienić sektor finansowy, kwestionować istniejące modele biznesowe, usługi, a także regulacje. Fin-tech oznacza łączenie usług finansowych oraz cyfrowych i coraz bardziej zindywidualizowanych technologii w większym stopniu wykorzystujących bazy danych (Big Data). Fin-tech obejmuje nowe formy płatności mobilnych, wirtualne waluty (Bitcoin), zaawansowaną bankowość transakcyjną i relacyjną B2C i B2B, a także innowacje w dziedzinie funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania danymi i bazami danych. Cechą fin-tech jest to, że produkty są projektowane przez firmy z sektora „bankowości cienia”, spółki online niebędące bankami, instytucjami ubezpieczeniowymi, firmami inwestycyjnymi czy instytucjami płatniczymi.  Firmy te oferują wiele alternatywnych sposobów dostępu do różnorodnych usług, od przelewów online po kompleksowe planowanie finansowe.

Czytaj więcej 

 

Transformacja ustrojowa Polski a rozwój sektora bankowego

Lech Kurkliński

Z perspektywy 2017 r., możemy się pochwalić jednym z najbardziej bezpiecznych, nowoczesnych systemów bankowych, docenianych nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Za najdobitniejszy tego przykład może posłużyć uniknięcie zapaści gospodarczej i kryzysu w sferze finansów w Polsce po 2007 r. Bilans uzyskanych wyników przedstawia się jednoznacznie pozytywnie, jednakże obok licznych sukcesów zdarzały się także porażki, jak np. problem złych długów, czy bankructwa banków. Celem niniejszego opracowania jest pokazanie genezy, a następnie ewolucji polskiego sektora bankowego na tle uwarunkowań społecznych, makroekonomicznych oraz politycznych okresu transformacji ustrojowej.

Czytaj więcej

Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce

Lech Kurkliński

W Wydawnictwie C. H. Beck ukazała się książka autorstwa Lecha Kurklińskiego zatytułowana Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce. Monografia poświęcona jest badaniom kulturowych uwarunkowań napływu, obecności i odpływu kapitału zagranicznego w sektorze bankowym w okresie transformacji ustrojowej. Oparto ją na badaniach własnych autora obejmujących m.in. 59 wywiadów z obecnymi i byłymi członkami najwyższego kierownictwa banków z udziałem zagranicznych akcjonariuszy (m.in.NBP, BIK, ZBP, BFG etc.).

Czytaj więcej

Fragment książki

Spis treści

Porównanie podatku bankowego i jego skutków w Polsce na tyle innych państw UE

Mateusz Ożdżeński

 Podatków nikt nie lubi. Takie twierdzenie jest oczywiste i mało kto nie chciałby się pod nim podpisać. Mimo tego, że z podatków finansuje się większość działalności władczej i opiekuńczej państwa, zapewnia funkcjonowanie administracji, budowę dróg, czy utrzymanie szkół i szpitali nikt z nas nie oddaje swoich zarobków chętnie. Podobną albo jeszcze większą niechęć, prawie każdy z nas żywi do banków. Od zawsze były uosobieniem bogactwa, prestiżu, ale też bezpieczeństwa. [...]

Czytaj więcej...

Wykluczenie finansowe w Polsce na tle innych krajów UE

Paulina Łyniewska

Wraz z rozwojem gospodarczym, społecznym oraz ekonomicznym ingerencja sektora finansowego w naszą codzienność jest coraz bardziej wyraźna na wielu polach. Płatności w sklepach, regulowanie rachunków czy otrzymywanie wynagrodzenia to jedynie nieliczne przykłady powszechnych czynności, podczas których korzystamy z produktów i usług dostarczanych nam przez sektor finansowy. Ekspansywny trend branży przynosi wiele korzyści zarówno dla gospodarki w rozumieniu makroekonomicznym jak i dla klientów detalicznych, ułatwiając i przyspieszając wiele procesów oraz czyniąc je bezpieczniejszymi. Jednak udogodnienia te, mimo że powoli stają się obowiązującym standardem, w dalszym ciągu nie dotyczą całego społeczeństwa.

Czytaj więcej...

Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego – co dalej?

Jacek Trentowski

Wyrokiem z dnia 14.04.2015r. Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 Prawa bankowego za niekonstytucyjne. Jest to równoznaczne z likwidacją instytucji „bankowego tytułu egzekucyjnego”. Biorąc pod uwagę specyficzny charakter ww. unormowań Trybunał zobowiązań ustawodawcę do zmiany prawa do dnia 01.08.2016r. Ustawodawca w dość zawrotnym tempie przeprowadził stosowną nowelizację i w dniu 25.09.2015r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, która wyrugowała z polskiego porządku prawnego instytucję bankowego tytułu egzekucyjnego. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 26.10.2015r. i wchodzi w życie nie od dnia 01.08.2016r., lecz już po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Czytaj więcej...

Program pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi Mieszkanie dla Młodych

Sebastian Ratajczyk

Program Mieszkanie dla młodych (MdM) w głównej części skierowany jest do osób (małżeństw, osób samotnie wychowujących dziecko oraz tzw. singli) w wieku do 35 lat, chcących nabyć na rynku pierwotnym swoje pierwsze mieszkanie (lokal mieszkalny, albo dom jednorodzinny5) z wykorzystaniem kredytu (wyłącznie na zakup mieszkania).

Czytaj więcej...

Zasada proporcjonalności a polski sektor bankowy. Uwarunkowania, narzędzia, szanse, zagrożenia

Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński, Włodzimierz Szpringer

 Coraz silniejsza jest świadomość dla kluczowych aktorów rynku usług bankowych, że inflacja prawa jest zagrożeniem dla wzrostu konkurencyjności i paradoksalnie bezpieczeństwa sektora bankowego. Powstaje zatem pytanie, czy można wykorzystać mechanizmy, które ograniczałyby implementacje projektowanych regulacji, których korzyści są niewspółmiernie niskie do kosztów jakie wynikają z ich wdrożenia? Uważamy, że do niewykorzystanych narzędzi należy stosowanie zasady proporcjonalności, która jest powszechnie znana, ale brakuje jej odpowiedniego oprzyrządowania analitycznego oraz wiarygodnych danych. Przekonani jesteśmy również, że szersze wykorzystanie zasady proporcjonalności dla oceny projektowanych i obowiązujących regulacji będzie budować nowe solidniejsze relacje zaufania między regulatorami a podmiotami regulowanymi. Dlatego przedstawiamy w niniejszym opracowaniu zasadę proporcjonalności oraz  potencjalną rolę jaką może spełniać przy ocenie regulacji.

Czytaj więcej...

Inne teksty i wątki tematyczne ...Prace studenckie

FATCA – konsekwencje dla polskiego sektora bankowego

Katarzyna Dopart

....Wprowadzenie jej w życie [FACTA]wpłynie na światowy sektor bankowy, w tym również na polski i wiąże się z dużymi kosztami dla każdego działającego w naszym kraju banku.  Założono, że to koszt około 60 milionów złotych, dla pojedynczego banku. Co więcej, akt ten ingeruje w sprawy klientów bankowych, gdyż muszą oni dostarczać dodatkowych informacji na temat swojej działalności bankom, z którymi współpracują.(...)

Czytaj więcej...

Poniżej zamieszczamy dwa najnowsze teksty. Więcej tekstów znajdziecie Państwo w zakładce menu: Publikacje do pobrania/Prace studenckie.

Wyzwania regulacyjne wobec rozwoju shadow banking

Grzegorz Gałkowski

 Celem niniejszego referatu jest syntetyczne zobrazowanie problematyki regulacji oraz nadzoru sektora „shadow banking”. Współcześnie temat ten jest ogromnym wyzwaniem dla wielu państw, albowiem dynamiczna i obserwowalna ekspansja podmiotów tej sfery stanowi narastające zagrożenie dla systemu finansowego w skali globalnej. Analizie oraz ocenie poddana została również nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym w Polsce mająca miejsce w sierpniu 2015 roku, stanowiąca znaczący krok w aspekcie regulacyjnym. [...] 

Czytaj więcej...

Rzecznik Finansowy - nowa instytucja ochrony konsumentów

Grzegorz Motacki

 Korzystanie z usług instytucji finansowych wiążę się nie tylko i wyłącznie z odnoszeniem korzyści, ale także z ryzykiem niewłaściwego oraz niezgodnego z zawartymi umowami świadczenia usług. W przypadku pojawienia się konfliktu pomiędzy instytucją finansową, a klientem istnieje możliwość złożenia reklamacji. Instytucje takie jak banki, banki spółdzielcze, SKOK-i, firmy pożyczkowe, biura usług płatniczych, towarzystwa emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz fundusze inwestycyjne charakteryzują się często silną pozycją negocjacyjną i posiadaniem znaczącego kapitału, w wyniku czego konsumenci często w sytuacji pojawienia się niezgodności z zawartymi umowami, nie dochodzą swoich praw uważając, że instytucje mają zbyt dużą kontrolę oraz umniejszając swojej istotności na rynku finansowym. Dodatkowym problemem był długi czas odpowiedzi przez instytucje na reklamacje lub zupełny ich brak. Dlatego też konsumenci potrzebują instytucji, która będzie ich reprezentować i przede wszystkim w sposób obiektywny, sprawiedliwy oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa rozpatrywać złożone zażalenia. Te zagadnienie staje się szczególnie aktualne w obliczu ostatnich zmian dokonanych przez powołanie Rzecznika Finansowego ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego [...] 

Czytaj więcej...

Inne teksty ...

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa, tel.: 22 826 99 24, 22 826 81 35, fax.: 22 201 21 13

Twoje imię i nazwisko Twój email Treść


Designed by Studio Interaktywne zgodka.net, Powered by zgodka.net CMS  © 2015 Alterum.pl, All Right Reserved